Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA V - LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA V

LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

§ 20

Licence

(1) Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou ministerstvem podle tohoto zákona. Ministerstvo vede ústřední evidenci držitelů licence.

(2) Ministerstvo udělí na základě písemné žádosti dodavatele licenci podle odstavce 1

a) fyzické osobě, která splňuje podmínky pro udělení licence, nebo

b) právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem a která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence; odpovědný zástupce odpovídá podnikateli za dodržování právních předpisů při uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.

(3) Právnická osoba podle odstavce 2 písm. b) musí mít nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin uvedeno v předmětu své činnosti.

(4) Podrobnosti podávání žádostí o udělení licence stanoví vyhláška.

§ 21

Podmínky pro udělení licence

(1) Licenci lze udělit fyzické osobě [§ 20 odst. 2 písm. a)] anebo právnické nebo fyzické osobě, která má odpovědného zástupce [§ 20 odst. 2 písm. b)], pokud fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce splňuje podmínku

a) zletilosti,

b) plné způsobilosti k právním úkonům,

c) bezúhonnosti,

d) středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.

(2) Při uznávání jiné způsobilosti a při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace26). Uznávacím orgánem je ministerstvo.

(3) Podmínku bezúhonnosti pro účely tohoto zákona splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,

b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem požadované licence (§ 20),

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.12)

(4) Ministerstvo si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu12b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 21a

Překážky pro udělení licence

(1) Licenci nelze udělit fyzické nebo právnické osobě,

a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo

b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to po dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývajícím se podnikáním v oboru, který je předmětem licence. Ostatním zaměstnancům státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, a zaměstnancům orgánů veřejné správy (§ 26) a pověřené osoby (§ 30) lze udělit licenci pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

§ 22

Rozhodnutí o licenci

(1) Ministerstvo udělí licenci žadateli, který splňuje podmínky stanovené v § 21 odst. 1; obsahem rozhodnutí o udělení licence je

a) číslo licence,

b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo,

c) jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození odpovědného zástupce, byl-li ustaven,

d) předmět licence,

e) doba platnosti licence,

f) registrační číslo dodavatele.

(2) Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(3) Splňuje-li dodavatel stanovené podmínky, ministerstvo na základě jeho žádosti podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení doby platnosti licence.

§ 23

Odnětí a zánik licence

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže

a) držitel licence nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení licence,

b) držiteli licence nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu,

c) odpovědný zástupce držitele licence přestane vykonávat funkci,

d) držitel licence o odnětí licence požádá, nebo

e) držitel licence závažným způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně poruší povinnost stanovenou držiteli licence obecně závazným právním předpisem; o opětovné udělení licence pak může požádat nejdříve za 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí licence nabylo právní moci.

(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.

(3) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v § 22 odst. 1 písm. b), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala. Pokud dojde ke změně odpovědného zástupce držitele licence, nebo ke změně právní formy držitele licence, je držitel licence povinen uvedené změny oznámit ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, a zažádat o udělení licence nové; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.

(4) Jestliže držitel licence oznámí ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c) a zároveň ustanoví nového odpovědného zástupce a požádá o udělení licence nové, neuplatní se lhůta pro její zánik podle odstavce 2.

(5) Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o této skutečnosti informoval předem písemně držitele licence. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení držitele licence, jeho výkon je ukončen dnem doručení oznámení odpovědného zástupce ministerstvu; uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(6) Licence dále zaniká

a) uplynutím doby její platnosti,

b) smrtí držitele licence nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li držitelem licence fyzická osoba, nebo

c) zánikem držitele licence, je-li držitelem licence právnická osoba.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).