Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA VIII - PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA VIII

SPRÁVNÍ DELIKTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

PŘESTUPKY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

§ 34

Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že

a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,

b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,

c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.

c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji,

d) v rozporu s 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

d) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo

f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

(2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20000 Kč.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

b) uvede do oběhu reprodukční materiál

1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,

2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,

3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo

4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),

c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,

d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,

e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,

f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo

g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel licence dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.

(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce reprodukčního materiálu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.

(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s § 17, nebo

b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,

b) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a),

c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b) až g) nebo odstavců 5 až 7.

§ 34a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí správního deliktu tím, že

a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,

b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,

c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.

d) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo

f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.

(4) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

b) uvede do oběhu reprodukční materiál

1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,

2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,

3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo

4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),

c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,

d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,

e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,

f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo

g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.

(5) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.

(6) Příjemce reprodukčního materiálu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s uznáním porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu (§ 17), nebo

b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 3,

b) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a),

c) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b) až g), odstavce 5, 6 nebo 7.

§ 35

Společná ustanovení ke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 1 až 3,

b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 4 až 7.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Přestupky podle § 34 odst. 4 až 7 projedná ten z příslušných orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, krajský úřad.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 34,

b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty podle § 34a.

(6) Správní delikt podle § 34a projedná ten z příslušných orgánů veřejné správy, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak krajský úřad.

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby30) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 36

Zvláštní opatření

(1) Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou

a) likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a určení způsobu a termínu jeho likvidace,

b) zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy,

c) likvidace reprodukčního materiálu, který byl uveden do oběhu v rozporu s požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav (§ 4), bez průvodního listu anebo s nesprávnými nebo neúplnými údaji v průvodním listu (§ 8), bez licence (§ 20 odst. 1), přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle písmene b) nebo který byl dovezen bez povolení ministerstva (§ 25a odst. 1).

(2) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba může uložit účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.

(3) Je-li zjištěno závažné porušení povinností stanovených v § 2b odst. 2 nebo 3, § 2f odst. 1 nebo 2, § 2g odst. 1, 3 nebo 4 nebo § 2h odst. 1, orgán veřejné správy nebo pověřená osoba uloží účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením nebo zcizením a informování určené osoby o provedených opatřeních.

(4) Zvláštní opatření podle odstavců 1 až 3 lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 34, 34a a 35.

(5) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.

(4) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).