Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA II - OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA II

OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN

§ 2a

Národní program

(1) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, který je tvořen souborem všech genů lesních dřevin, je zajišťována prostřednictvím Národního programu, který vytváří předpoklady pro efektivní a setrvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích. Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin lesnicky významných druhů lesních dřevin původních na území České republiky.

(2) Národní program vydává a dobu jeho platnosti stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

(3) Pověřená osoba provede každoročně hodnocení Národního programu a výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku předá ministerstvu do 31. ledna kalendářního roku.

(4) Změnu Národního programu může ministerstvo provést z vlastního podnětu, z podnětu pověřené osoby, určené osoby nebo jiného účastníka Národního programu.

(5) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu, stanoví vyhláška.

§ 2b

Zásady ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin zajišťují účastníci Národního programu prostřednictvím Národního programu.

(2) Každý účastník Národního programu je povinen

a) chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin in situ a ex situ ve všech jejich částech a vývojových stadiích,

b) zajišťovat uchovávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin ve vhodných podmínkách tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení,

c) v případě potřeby umožnit reprodukci nebo obnovení genetických zdrojů lesních dřevin,

d) v případě zjištění nebezpečí znehodnocení genetických zdrojů lesních dřevin zajistit nezbytná opatření k jejich záchraně,

e) oznámit pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetických zdrojů lesních dřevin, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

(3) Při ohrožení genetického zdroje lesních dřevin je účastník Národního programu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pověřené osobě. Pověřená osoba může uložit převedení vzorků ohroženého genetického zdroje lesních dřevin do vlastnictví jiného účastníka Národního programu.

§ 2c

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

(1) žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu může pověřené osobě podat vlastník genetického zdroje.

(2) Vlastníkem genetického zdroje podle odstavce 1 se rozumí

a) vlastník zdroje reprodukčního materiálu,

b) vlastník reprodukčního materiálu, nebo

c) vlastník genové základny.

(3) Pokud žádá o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj nachází, je povinen k žádosti doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy nebo jiný doklad od vlastníka genetického zdroje, ve kterém je výslovně uvedeno, že je oprávněn žádat o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu.

(4) Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu stanoví vyhláška.

§ 2d

Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

(1) Pokud je z hlediska ochrany nebo reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin žádoucí zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu, může pověřená osoba na základě žádosti vlastníka genetického zdroje zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu.

(2) Doba zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu trvá nejdéle do ukončení doby platnosti stanoveného Národního programu.

(3) Doklad o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu musí obsahovat označení vlastníka genetického zdroje, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny a evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin.

(4) Zařazením genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu se vlastník genetického zdroje stává účastníkem Národního programu. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vznikají účastníkům Národního programu dnem stanoveným v dokladu o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu. Účastníkem Národního programu je rovněž určená osoba. Seznam účastníků Národního programu vede pověřená osoba v ústřední evidenci reprodukčního materiálu (dále jen „ústřední evidence“). Obsah této ústřední evidence zveřejňuje pověřená osoba na svých internetových stránkách.

(5) Porosty zařazené do Národního programu lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).

(6) Na zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád22).

§ 2e

Změna a zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

(1) Jestliže byla provedena změna Národního programu, může pověřená osoba změnit zařazení genetického zdroje lesních dřevin, kterého se schválená změna týká, do Národního programu.

(2) Pověřená osoba zruší zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, jestliže

a) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, již nesplňuje podmínky, pro které byl do Národního programu zařazen, nebo

b) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, byl zničen nebo poškozen v takovém rozsahu, že již nemůže plnit svůj účel, nebo

c) došlo k porušení povinností účastníkem Národního programu, nebo

d) o to účastník Národního programu písemně požádá.

(3) V rámci zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu může pověřená osoba požádat osobu, která byla účastníkem Národního programu, aby v přiměřené lhůtě převedla vzorky genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené osoby, popřípadě jiného účastníka Národního programu.

(4) Doklad o zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu obsahuje označení účastníka Národního programu, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny, evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin, zdůvodnění zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu a informace o převedení vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené osoby nebo do vlastnictví jiného účastníka Národního programu podle odstavce 3.

(5) Na změnu zařazení a zrušení zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád22).

§ 2f

Shromažďování, hodnocení a inventarizace genetických zdrojů lesních dřevin

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin ex situ v bance osiva a explantátů zajišťuje určená osoba, a to uložením a reprodukcí vzorků genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů.

(2) Určená osoba je povinna hodnotit a inventarizovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin uložené v bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého kalendářního roku předat pověřené osobě výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

(3) Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů stanoví vyhláška.

§ 2g

Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin

(1) Účastníci Národního programu jsou povinni vést průběžně dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin zařazených do Národního programu tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými zdroji. Dokumentace musí být chráněna před zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou, ztrátou nebo odcizením.

(2) Údaje o genetických zdrojích lesních dřevin chráněných a reprodukovaných in situ nebo ex situ vede a trvale uchovává na základě údajů předložených účastníky Národního programu pověřená osoba v ústřední evidenci.

(3) Bylo-li zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu pověřenou osobou zrušeno, je vlastník tohoto genetického zdroje povinen ve lhůtě do 30 dnů od zrušení zařazení předat dokumentaci o genetickém zdroji lesních dřevin v rozsahu uvedeném v dokladu o zrušení osobě uvedené v tomto dokladu.

(4) V případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu, je právní nástupce této osoby povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí, kterému účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin. Byla-li nařízena likvidace právnické osoby, je likvidátor povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí, kterému účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin.

(5) Obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin stanoví vyhláška.

(6) Na předávání dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a předávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin se nevztahuje správní řád22).

§ 2h

Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin

(1) Pověřená osoba nebo určená osoba jsou v případě potřeby oprávněny písemně požádat účastníka Národního programu o poskytnutí vzorku nebo umožnění odebrání vzorku genetického zdroje lesních dřevin včetně identifikačních údajů o tomto genetickém zdroji; žádost musí obsahovat údaje o účelu poskytnutí vzorku. Účastník Národního programu je povinen žádosti vyhovět.

(2) Účastníci Národního programu poskytnou vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jiným osobám, jestliže

a) mají dostatečnou zásobu vzorků genetických zdrojů lesních dřevin,

b) poskytnutím vzorku genetického zdroje lesních dřevin nedojde k ohrožení genetického zdroje lesních dřevin nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek zánik genetického zdroje, nebo

c) to vyžadují okolnosti, pro které byl genetický zdroj lesních dřevin zařazen do Národního programu.

(3) Pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů jsou účastníci Národního programu povinni umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bezúplatně.

(4) Vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jsou poskytovány pouze v oddílech (§ 5). Ke každému oddílu genetického zdroje lesních dřevin musí být připojen průvodní list (§ 8).

(5) Vlastník genetického zdroje lesních dřevin je povinen evidovat v dokumentaci o genetickém zdroji druh, množství a formu poskytnutých vzorků a údaj o tom, komu a za jakým účelem byly vzorky poskytnuty.

(6) Rozsah identifikačních údajů podle odstavce 1 a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a velikost těchto vzorků stanoví vyhláška.

§ 2i

Genové základny

(1) Soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce, lze vyhlásit za genovou základnu. Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).

(2) Genové základny se vyhlašují na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny druhy lesních dřevin. Genovou základnu vyhlašuje na základě vlastního odborného posudku pověřená osoba na žádost vlastníka lesa32) na území, které má být prohlášeno za genovou základnu. Genové základny se vyhlašují na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok. Tato doba může být na žádost vlastníka lesa pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Seznam genových základen vede pověřená osoba v ústřední evidenci. Pověřená osoba přidělí vyhlášené genové základně evidenční číslo.

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že vyhlášená genová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení nebo podmínky, za kterých byla genová základna vyhlášena, vyhlášení genové základny zruší.

(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na kterém se genová základna nachází, je nový vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Dojde-li ke změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se genová základna nachází, je vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy, byla-li uzavřena.

(5) Zjistí-li pověřená osoba, že genová základna, u níž došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, zruší její vyhlášení; v ostatních případech změna vlastníka, nájemce nebo pachtýře není důvodem ke zrušení vyhlášení genové základny.

(6) Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich označování stanoví vyhláška.

(7) Na vyhlašování a zrušení genových základen se nevztahuje správní řád22).

§ 2j

Financování ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Finanční prostředky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu a k provozování banky osiva a explantátů jsou účastníkům Národního programu včetně určené osoby poskytovány formou dotací33).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).