Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA III - UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA III

UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

§ 11

Uznávání zdroje reprodukčního materiálu

(1) O uznání zdroje reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě žádosti vlastníka zdroje.

(2) O uznání zdroje selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může orgán veřejné správy rozhodnout i z vlastního podnětu. Vlastník zdroje má právo na náhradu újmy, která mu vznikla za určité období uznáním zdroje reprodukčního materiálu z podnětu orgánu veřejné správy, a to vůči orgánu veřejné správy, který o uznání zdroje rozhodl.

(3) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být na žádost vlastníka zdroje rozhodnutím orgánu veřejné správy dále prodloužena.

(4) Náklady uznávacího řízení včetně nákladů na zpracování odborného posudku (§ 14 až 16) nese žadatel, nejde-li o uznání zdrojů reprodukčního materiálu z podnětu orgánu veřejné správy.

(5) Orgán veřejné správy zašle jedno vyhotovení rozhodnutí o uznání zdroje nebo o prodloužení doby uznání reprodukčního materiálu osobě pověřené Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo").

(6) Pokud orgán veřejné správy příslušný k uznání zdroje reprodukčního materiálu zjistí, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, rozhodne o zrušení uznání zdroje reprodukčního materiálu.

§ 12

Uznané jednotky

(1) Uznaný zdroj reprodukčního materiálu se zařazuje do uznané jednotky pouze na základě zjištění vlastností zdroje reprodukčního materiálu a jeho účelu a po provedení jeho kategorizace. Uznanou jednotku tvoří jeden nebo více uznaných zdrojů reprodukčního materiálu. Takto uznané jednotce se přidělí jedno evidenční číslo.

(2) Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky stanoví vyhláška.

§ 13

Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat i porosty zařazené do fenotypové třídy A nebo B, nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu.

(2) O uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy

a) u zdroje semen na základě výsledků místního šetření,

b) u porostu na základě dokladu o fenotypové třídě porostu vyhotoveného osobou, která je oprávněna provádět fenotypovou klasifikaci porostů podle tohoto zákona.

(3) Porosty téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu stanoví vyhláška.

§ 14

Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště.

(2) O uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného osobou pověřenou ministerstvem (dále jen "pověřená osoba"). Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

(3) Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. O sloučení porostů do uznaných jednotek rozhoduje orgán veřejné správy.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 15

Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště.

(2) O uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou (§ 30). Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

(3) Zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 16

Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy.

(2) O uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou. Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

(3) Zdroje testovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 17

Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta

(1) V rozhodnutí o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může orgán veřejné správy omezit rozsah mýtní úmyslné těžby10) prováděné v tomto porostu nebo může určit ochrannou lhůtu, po kterou v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s jeho souhlasem; souhlas může orgán veřejné správy vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.

(2) Při rozhodování o omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby10) nebo o určení ochranné lhůty je podkladem pro rozhodování orgánu veřejné správy odborný posudek zpracovaný osobou pověřenou k provádění odborných úkonů pro účely uznání zdroje reprodukčního materiálu (§ 30).

§ 18

Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu

(1) Orgán veřejné správy, který je oprávněn rozhodovat o uznání zdroje reprodukčního materiálu podle tohoto zákona, vede evidenci o uznaných jednotkách nacházejících se v jeho územní působnosti.

(2) Ústřední evidenci uznaných jednotek na území České republiky vede pověřená osoba v Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále jen "rejstřík"), přičemž u každé uznané jednotky eviduje

a) druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj reprodukčního materiálu pro zařazení do uznané jednotky (§ 12) (dále jen "druh dřeviny"),

b) vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),

c) zdroj reprodukčního materiálu,

d) evidenční číslo,

e) polohu,

f) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, v němž se uznaná jednotka nachází,

g) plochu,

h) původ,

i) v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus.

(3) Rejstřík je veřejně přístupný. Každý je oprávněn pořizovat si z rejstříku opisy a výpisy údajů.

(4) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku stanoví vyhláška.

§ 18a

Národní seznam

Ministerstvo vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu10a).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).