Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA VIII - POKUTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA VIII

POKUTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

§ 34

Pokuty

(1) Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo

a) neoznámí sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin, vyzvedávání sadebního materiálu a slučování oddílů reprodukčního materiálu, ačkoliv k tomu byl podle tohoto zákona povinen,

b) nevede předepsanou evidenci o oddílech reprodukčního materiálu,

c) uvede do oběhu reprodukční materiál bez průvodního listu podle tohoto zákona nebo s průvodním listem obsahujícím neúplné údaje.

(2) Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 200 000 Kč tomu, kdo ztěžuje nebo maří výkon státní správy podle tohoto zákona.

(3) Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo

a) uvede do oběhu reprodukční materiál, který nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy,

b) uvede do oběhu reprodukční materiál v rozporu se zákazy podle § 36 odst. 1 písm. b),

c) nedodrží povinnosti stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy pro nakládání s oddíly reprodukčního materiálu,

d) provede mýtní úmyslnou těžbu10) v rozporu s rozhodnutím orgánu veřejné správy o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu,

e) uvede do oběhu reprodukční materiál bez platné licence,

f) uvede do oběhu reprodukční materiál s průvodním listem obsahujícím nepravdivé údaje,

g) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva vyžadovaného tímto zákonem,

h) nesplní povinnosti, které mu vyplývají z rozhodnutí o způsobu a lhůtě k odstranění nedostatků a jejich příčin, vydaných orgánem veřejné správy při výkonu kontroly.

§ 35

Společná ustanovení o pokutách

(1) K řízení o uložení pokuty je příslušný ten orgán veřejné správy, který porušení povinnosti uložené tímto zákonem zjistil jako první, a to do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dověděl, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá. O zahájení řízení o uložení pokuty informuje současně ostatní orgány veřejné správy příslušné podle tohoto zákona.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(3) Poruší-li osoba v době 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž porušení jí již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto zákonem.

(4) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody ani povinnost odstranit protiprávní stav.

(5) Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil. Pokutu vymáhá celní úřad. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.19)

(5) Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil.

(6) Výnos z pokut uložených a vybraných ministerstvem nebo Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

(7) Výnos z pokut uložených a vybraných obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo kraji v přenesené působnosti je příjmem těchto obcí nebo krajů.

§ 36

Zvláštní opatření

(1) Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou

a) likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a určení způsobu jeho likvidace,

b) zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

(2) Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno zvláštní opatření, nemá odkladný účinek.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).