Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA II - UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA II

UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU

§ 3

Základní ustanovení

(1) Reprodukční materiál druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(2) Reprodukční materiál smrku ztepilého (Picea abies Karst.), borovice lesní (Pinus sylvestris L.), modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a modřínu eurojaponského (Larix x eurolepis Henry) lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(3) Reprodukční materiál získaný vegetativním způsobem reprodukce lze uvádět do oběhu pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.

(4) Geneticky modifikovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako testovaný. Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.7)

§ 4

Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu

Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu, pouze vyhovuje-li požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení zvláštního právního předpisu8) nejsou tímto dotčena.

§ 5

Oddíly reprodukčního materiálu

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v oddílech.

(2) Každý oddíl musí být v celém průběhu produkce uchováván odděleně a opatřen údaji označujícími

a) druh dřeviny,

b) oblast provenience,

c) původ,

d) výškové pásmo,

e) typ zdroje reprodukčního materiálu,

f) účel použití reprodukčního materiálu,

g) rok zrání, jde-li o semenný materiál,

h) věk a druh sazenic a údaj o tom, zda byly podřezány nebo obaleny, jde-li o sadební materiál.

(3) Každý oddíl identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu musí být, kromě údajů uvedených v odstavci 2, opatřen

a) číslem potvrzení o původu podle § 6,

b) evidenčním číslem uznané jednotky a

c) údajem stvrzujícím, že se jedná o geneticky modifikovaný reprodukční materiál.

(4) Slučování reprodukčních materiálů z různých oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se jedná o

a) jednoho a téhož vlastníka lesa,

b) jeden a tentýž druh lesní dřeviny,

c) jednu a tutéž přírodní lesní oblast,

d) stejné výškové pásmo původu reprodukčního materiálu,

e) stejnou genovou základnu reprodukčního materiálu.

Oddíly testovaného reprodukčního materiálu se neslučují. Podrobnosti slučování reprodukčních materiálů a určení výškových pásem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6

Potvrzení o původu

(1) Dodavatel je povinen oznámit konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál, a to nejméně 2 týdny předem příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem (dále jen "orgán veřejné správy") (§ 26).

(2) V oznámení podle odstavce 1 se uvede:

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firma a sídlo,

b) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) dodavatele,

c) číslo licence dodavatele (§ 22 odst. 2),

d) místo sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a evidenční číslo uznané jednotky,

e) datum sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení je součástí oznámení podle odstavců 1 a 2 též písemný souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně ověřeným podpisem, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel.

(4) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, vystaví orgán veřejné správy po sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirozeného zmlazení dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen "potvrzení o původu"), a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

(5) Orgán veřejné správy vede evidenci o vydaných potvrzeních o původu. Toto potvrzení je veřejnou listinou.

(6) Podrobnosti o oznámení podle odstavců 1 a 2 a podrobnosti o potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání stanoví vyhláška.

(7) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

(8) Na vydávání potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje správní řád6a).

§ 6a

(1) Jestliže je reprodukční materiál v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný následně vegetativně množen, vystaví orgán veřejné správy pro tento následně reprodukovaný reprodukční materiál nové potvrzení o původu.

(2) Po sloučení reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 4 tohoto zákona vystaví orgán veřejné správy pro tento následně sloučený reprodukční materiál nové potvrzení o původu.

(3) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 1, 2 a 4 tohoto zákona. Pro vedení evidence nových potvrzení o původu platí obdobně ustanovení § 6 odst. 5 tohoto zákona.

(4) Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání nového potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde k odběru částí rostlin při následném vegetativním množení nebo ke sloučení oddílů reprodukčního materiálu.

(5) Na vydání nového potvrzení o původu reprodukčního materiálu se nevztahuje správní řád6a).

(6) Podrobnosti o oznámení podle odstavce 3 a podrobnosti o novém potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou.

§ 7

Balení reprodukčního materiálu

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu zamezujícím účinně jeho záměně a uzavřeném tak, aby byla zachována možnost kontroly původnosti obsahu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.

(2) Obal testovaného reprodukčního materiálu musí být opatřen úřední pojistkou, kterou na obal připojí orgán veřejné správy na náklady dodavatele.

(3) Semenný materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu, který není možno otevřít bez zjevného poškození obalu nebo jeho uzávěru.

(4) V odůvodněných případech může orgán veřejné správy na žádost dodavatele výjimečně povolit, aby semenný materiál byl uváděn do oběhu v obalu nebo na dopravním prostředku, který neodpovídá ustanovení odstavce 3. Obal nebo dopravní prostředek, v němž je semenný materiál přepravován, musí být v takovém případě opatřen úřední pojistkou, kterou na obal nebo dopravní prostředek připojí orgán veřejné správy na náklady dodavatele.

(5) Náležitosti úřední pojistky stanoví vyhláška.

Průvodní list

§ 8

(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen průvodní list, ve kterém jsou vedle údajů uvedených v § 5 odst. 2 dále uvedeny tyto údaje:

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firma a sídlo,

b) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

c) označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firma a sídlo,

d) množství reprodukčního materiálu a počet balení,

e) údaj o tom, zda byl reprodukční materiál množen vegetativně.

Ustanovení zvláštních právních předpisů7), 8) o uvádění reprodukčního materiálu do oběhu nejsou tímto dotčena.

(2) Průvodní list reprodukčního materiálu uváděného do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí obsahovat též údaje uvedené v § 5 odst. 3.

(3) Průvodní list testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů musí obsahovat též označení "předběžně uznáno".

(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o

a) čistotě,

b) klíčivosti nebo životnosti,

c) hmotnosti 1000 semen,

d) počtu klíčivých, popřípadě živých semen na 1 kg semenného materiálu.

(5) Není-li možno údaje podle odstavce 4 písm. b) a d) zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.

(6) V případě Populus ssp. musí průvodní list obsahovat také jejich klasifikační označení.

(7) Pokud jsou průvodní list nebo obal reprodukčního materiálu označeny barevně, použije se k označení výlučně barva

a) žlutá pro identifikovaný reprodukční materiál,

b) zelená pro selektovaný reprodukční materiál,

c) růžová pro kvalifikovaný reprodukční materiál a

d) modrá pro testovaný reprodukční materiál.

(8) Při uvádění do oběhu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je dodavatel povinen předat odběrateli na jeho žádost kopii příslušného potvrzení o původu.

(9) Podrobnosti o obsahu a formě průvodního listu, o způsobu jeho připojení a o klasifikačním označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška.

§ 9

Rostlinný materiál, který nevykazuje vlastnosti stanovené tímto zákonem, nesmí být uváděn do oběhu

a) jako reprodukční materiál,

b) způsobem, který může vést k jeho záměně s reprodukčním materiálem.

§ 10

Fenotypová klasifikace

(1) Při fenotypové klasifikaci se porost podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu zařazuje do

a) fenotypové třídy A, jde-li o hospodářsky vysoce hodnotný porost, který je autochtonní, nebo jde-li o porost, který není autochtonní, avšak vyniká množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky a odolností,

b) fenotypové třídy B, jde-li o ostatní porosty nadprůměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,

c) fenotypové třídy C, jde-li o porost průměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu,

d) fenotypové třídy D, jde-li o porost, který je geneticky a hospodářsky nevhodný se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou.

(2) Porost nezařazený do fenotypové třídy A až C nelze uznat jako zdroj reprodukčního materiálu.

(3) Fenotypovou klasifikaci provádí osoba, která má licenci k vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle zvláštního právního předpisu.9) V odůvodněných případech může orgán veřejné správy na žádost vlastníka zdroje reprodukčního materiálu provést fenotypovou klasifikaci v rámci uznávacího řízení (§ 11).

(4) Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování stanoví vyhláška.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).