Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA V - LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA V

LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

§ 20

Licence

(1) Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou ministerstvem podle tohoto zákona. Ministerstvo vede ústřední evidenci dodavatelů.

(2) Ministerstvo udělí na základě písemné žádosti dodavatele licenci podle odstavce 1

a) fyzické osobě, která splňuje podmínky pro udělení licence, nebo

b) právnické nebo fyzické osobě, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence; odpovědný zástupce odpovídá za dodržování právních předpisů při uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.

(3) Podrobnosti podávání žádostí o udělení licence stanoví vyhláška.

§ 21

Podmínky pro udělení licence

(1) Licenci lze udělit fyzické osobě [§ 20 odst. 2 písm. a)] anebo právnické nebo fyzické osobě, která má odpovědného zástupce [§ 20 odst. 2 písm. b)], pokud fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce splňuje podmínku

a) zletilosti,

b) plné způsobilosti k právním úkonům,

c) bezúhonnosti,

d) úplného středního vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let nebo vysokoškolského vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.

(2) Je-li fyzická osoba nebo odpovědný zástupce právnické nebo fyzické osoby občanem členského státu Evropské unie, je v tomto členském státě úředně registrována jako dodavatel reprodukčního materiálu, a splňuje-li podmínky uvedené odstavci 1 písm. a) až d), vydá jí ministerstvo na základě písemné žádosti licenci.

(3) Podmínku bezúhonnosti pro účely tohoto zákona splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,

b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem požadované licence (§ 20),

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.12)

(4) Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu12b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Nesplňuje-li žádost náležitosti stanovené tímto zákonem a vyhláškou nebo vyskytují-li se překážky, které brání dalšímu řízení, ministerstvo žadatele vyzve, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní, ministerstvo řízení zastaví.

§ 21a

Překážky pro udělení licence

Licenci nelze udělit té fyzické nebo právnické osobě,

a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo

b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

§ 22

Rozhodnutí o licenci

(1) Jestliže žadatel splňuje podmínky podle § 21 odst. 1 pro udělení licence, ministerstvo mu licenci udělí. Licence nemůže být udělena osobě, které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu. Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(2) V rozhodnutí o udělení licence ministerstvo uvede

a) číslo licence,

b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo trvalého pobytu nebo adresu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy, u právnických osob obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,

c) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo adresu a datum narození odpovědného zástupce, byl-li ustanoven.

(3) Splňuje-li dodavatel stanovené podmínky, ministerstvo na základě jeho žádosti podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení doby platnosti licence.

§ 23

Odnětí a zánik licence

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže

a) dodavatel nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení licence, nebo

b) dodavateli nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, nebo

c) dodavatel poruší povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení licence nebo tímto zákonem, nebo

d) dodavatel o odnětí licence požádá.

(2) Dodavatel je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností, které jsou důvodem pro odnětí licence, a to nejpozději do 8 dnů od jejich vzniku.

(3) Licence zaniká

a) smrtí dodavatele nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li dodavatel fyzickou osobou,

b) zánikem dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).