Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA VI - EVIDENCE A DOZOR

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA VI

EVIDENCE A DOZOR

§ 24

Evidence

(1) Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto evidenci uchovávat po dobu 20 let. Dodavatel, který je provozovatelem školky, je povinen vést evidenci o školkařské činnosti.

(2) Dodavatel je povinen do 15. prosince každého kalendářního roku předložit pověřené osobě záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení nebo který uvedl do oběhu, a evidenci o školkařské činnosti provozované v rámci licence (hlava V).

(3) Podrobnosti vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o školkařské činnosti stanoví vyhláška.

§ 25

Vývoz a dovoz

(1) Dovoz reprodukčního materiálu, s výjimkou dovozu do celního režimu tranzitu, je možný pouze v případě, že při podání celního prohlášení dovozce tuto skutečnost oznámí celnímu orgánu a současně předloží povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem na základě zmocnění Evropské Komise nebo Rady Evropské unie. Nepředloží-li dovozce celnímu orgánu povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem podle věty první, celní orgány zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu nebo do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.

(1) Dovoz reprodukčního materiálu, s výjimkou dovozu do celního režimu tranzitu, je možný pouze v případě, že při podání celního prohlášení dovozce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu a současně předloží povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem na základě zmocnění Evropské Komise nebo Rady Evropské unie. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem podle věty první, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu nebo do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.

(2) V žádosti o povolení dovozu dovozce uvede

a) označení dodavatele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, datum narození, popřípadě název nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu a sídlo,

b) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

c) množství a kategorii reprodukčního materiálu,

d) druh dřeviny,

e) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

(3) Povolení k dovozu reprodukčního materiálu podle tohoto zákona se nevyžaduje, jestliže

a) reprodukční materiál byl vyprodukován v členském státě Evropské unie,

b) jde o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a tato skutečnost je doložena potvrzením o původu,

c) reprodukční materiál je vybaven průvodním listem nebo jiným dokumentem obsahujícím údaje požadované tímto zákonem pro uvádění identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu do oběhu,

d) reprodukční materiál splňuje požadavky na druhovou čistotu a morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav stanovené vyhláškou.

(4) Pokud se reprodukční materiál vyváží do některého ze států Evropské unie, je dodavatel, který vyváží reprodukční materiál, o tom povinen informovat pověřenou osobu do 1 měsíce ode dne vývozu na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona. Pověřená osoba předá tuto informaci úřednímu subjektu členského státu Evropské unie, kde je usazen odběratel12a).

(5) Na vydání povolení k dovozu dle odstavce 1 se nevztahuje správní řád6a).

(6) Podrobnosti oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).