Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA VII - VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA VII

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM

§ 26

Orgány veřejné správy

(1) Veřejnou správu v oblasti uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají

a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

b) kraje,

c) ministerstvo,

d) Česká inspekce životního prostředí,13)

e) celní orgány.14)

e) celní úřad.14)

(2) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonává ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a kraje, Vojenský lesní úřad.15)

(3) Orgánům veřejné správy jsou poskytovány pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

§ 27

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti

a) přijímají oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu (§ 6 odst. 1) a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení (§ 6a),

b) vystavují potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vedou o tom evidenci,

c) vystavují nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vedou o tom evidenci,

d) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

e) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

f) předávají neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě,

g) zmocňují pověřenou osobu ke kontrole podle § 31 odst. 3 tohoto zákona. Na vydání zmocnění se nevztahuje správní řád6a).

§ 28

Kraje

Kraje v přenesené působnosti

a) rozhodují o uznání zdrojů identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu a o zrušení uznání,

b) v případě zdrojů identifikovaného reprodukčního materiálu přidělují uznaným jednotkám evidenční čísla,

c) rozhodují o sloučení jimi uznaných zdrojů reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,

d) vedou evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu pro svůj územní obvod,

e) informují pověřenou osobu o uznání zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a o přidělených evidenčních číslech uznaným jednotkám identifikovaného reprodukčního materiálu,

f) rozhodují o omezení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo o stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,

g) povolují mýtní úmyslnou těžbu10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty,

h) připojují úřední pojistku na obal testovaného reprodukčního materiálu,

i) rozhodují o udělení výjimek podle § 7 odst. 4 a na obal nebo dopravní prostředek, ve kterém je semenný materiál na základě udělené výjimky přepravován, připojují úřední pojistku,

j) rozhodují o vyhlášení genových základen a o způsobu hospodaření v genových základnách,

k) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,

l) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

m) rozhodují o uložení zvláštních opatření,

n) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 29

Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústřední správní úřad v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

(2) Ministerstvo

a) rozhoduje o udělení licencí dodavatelům, popřípadě o jejich odnětí,

b) vede ústřední evidenci dodavatelů,

c) vydává povolení k dovozu reprodukčního materiálu,

d) určuje pověřenou osobu,

e) vede národní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu,

f) vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád6a),

g) rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona,

h) rozhoduje o uložení zvláštních opatření,

i) vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

j) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Vojenského lesního úřadu14) vydaných podle tohoto zákona.

§ 30

Oprávnění pověřené osoby

(1) Ministerstvo pověří k provádění odborných úkonů a kontrolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem právnickou osobu nebo organizační složku státu, která

a) má odbornou a technickou způsobilost,

b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné oblasti a nemá žádný zájem na výsledku řízení, v rámci kterého odborný úkon provádí,

c) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(2) Pověřená osoba

a) vyhotovuje odborné posudky jako podklady pro rozhodnutí o vhodnosti zdrojů reprodukčního materiálu pro uznání za zdroj selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, ve kterých doporučí případné sloučení více zdrojů reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky, uznané jednotce přidělí evidenční číslo a popřípadě doporučí omezení mýtní úmyslné těžby10) nebo stanovení ochranné lhůty v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu,

b) vyhotovuje odborné posudky jako podklady pro rozhodnutí o vhodnosti porostů k vyhlášení genové základny,

c) vede rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu,

d) vede ústřední evidenci vyhlášených genových základen,

e) vede ústřední evidenci o oddílech reprodukčního materiálu, které jsou u dodavatelů a jsou uváděny do oběhu,

f) vede ústřední evidenci o školkařské činnosti provozované v rámci licence (hlava V),

g) vede ústřední evidenci vydaných potvrzení o původu a vydaných nových potvrzení o původu,

h) informuje úřední subjekt členského státu Evropské unie o vývozu reprodukčního materiálu,

i) na základě pověření ministerstva vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem k dalšímu řízení.

(3) Pověřená osoba je povinna při své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu činností podle tohoto zákona; stejnou povinnost mají i zaměstnanci pověřené osoby. Tato povinnost trvá 5 let po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

§ 31

Kontrola

(1) Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) na základě pověření [§ 30 odst. 2 písm. i)] jsou povinny kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a vývozu reprodukčního materiálu. Při výkonu těchto svých oprávnění postupují podle celního zákona.

(2) Za účelem výkonu kontroly jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby oprávněni

(3) Za účelem výkonu kontroly jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby oprávněni

a) vstupovat a vjíždět na pozemky, kde se reprodukční materiál vyrábí, a do prostor a zařízení, kde se reprodukční materiál upravuje, skladuje, označuje, balí a prodává, jakož i na dopravní prostředky, kterými je přepravován,

b) vyžadovat potřebné doklady, informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu činnosti, včetně práva odebírat kontrolní vzorky reprodukčního materiálu.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo pověřená osoba na základě zmocnění obecního úřadu jsou povinny být přítomny při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo pověřená osoba na základě zmocnění obecního úřadu jsou povinny být přítomny při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá povinnost podle odstavce 3, pokud zmocní pověřenou osobu [§ 27 písm. g)].

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá povinnost podle odstavce 3, pokud zmocní pověřenou osobu [§ 27 písm. g)].

(5) Kontrolovaná osoba je povinna pracovníkům orgánů veřejné správy a zaměstnancům pověřené osoby umožnit

(6) Kontrolovaná osoba je povinna pracovníkům orgánů veřejné správy a zaměstnancům pověřené osoby umožnit

a) vstup a vjezd na pozemky, kde se reprodukční materiál vyrábí, a do prostor, kde se reprodukční materiál upravuje, skladuje, označuje, balí a obchoduje se s ním, jakož i na dopravní prostředky, kterými je přepravován,

b) poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu jejich činnosti včetně poskytnutí kontrolních vzorků reprodukčního materiálu.

(6) Při výkonu kontrolních oprávnění jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby povinni

(7) Při výkonu kontrolních oprávnění jsou pracovníci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby povinni

a) prokazovat se služebním průkazem,

b) zachovávat obchodní tajemství a utajované skutečnosti, o kterých se dověděl při výkonu činností podle tohoto zákona.16)

(7) Orgán veřejné správy podle povahy zjištěných nedostatků může uložit rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.

(8) Orgán veřejné správy podle povahy zjištěných nedostatků může uložit rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.

(8) Osoby, které nakládají s reprodukčním materiálem, jsou oprávněny vyžadovat od ministerstva úhradu výrobních nákladů za odebrané kontrolní vzorky, pokud mají vlastnosti vyžadované tímto zákonem, nedošlo-li k jejich vrácení v původním stavu.

(9) Osoby, které nakládají s reprodukčním materiálem, jsou oprávněny vyžadovat od ministerstva úhradu výrobních nákladů za odebrané kontrolní vzorky, pokud mají vlastnosti vyžadované tímto zákonem, nedošlo-li k jejich vrácení v původním stavu.

(9) Při výkonu kontroly postupují orgány veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby podle zvláštního zákona,17) nestanoví-li tento zákon jinak.

(10) Při výkonu kontroly postupují orgány veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby podle zvláštního zákona,17) nestanoví-li tento zákon jinak.

(10) Kontrolní oprávnění podle odstavců 1 až 7 mají i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou komisí.

(11) Kontrolní oprávnění podle odstavců 3 až 8 mají i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou komisí.

§ 32

Vrchní státní dozor

Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního dozoru18) dozírá, jak orgány veřejné správy, právnické a fyzické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Je oprávněné ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 33

Oprávnění ministerstva v mimořádných případech

(1) Je-li vážně ohroženo zásobení trhu reprodukčním materiálem některých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona, může ministerstvo stanovit vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu, i když nesplňuje požadavky stanovené v § 4 a 5.

(2) Reprodukční materiál uvedený do oběhu podle odstavce 1 musí být na obalu a v průvodním listu viditelně označen slovy "Reprodukční materiál se sníženými požadavky".

(3) Ministerstvo může stanovit vyhláškou minimální požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav, které musí reprodukční materiál uváděný do oběhu podle odstavce 1 splnit.

(4) Ministerstvo může stanovit vyhláškou případy, kdy lze do České republiky dovážet reprodukční materiál bez povolení k dovozu vydaného podle tohoto zákona, a stanovit podmínky, které musí být v případě takového dovozu splněny.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).