Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA IV - UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 19. 9. 2016

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA IV

UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

§ 11

Uznávání zdroje reprodukčního materiálu

(1) Uznávání zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě žádosti vlastníka zdroje.

(2) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v dokladu nebo v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být u zdrojů uznaných podle odstavce 1 na žádost vlastníka zdroje pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Zdroje identifikovaného a selektovaného reprodukčního materiálu lze uznávat pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, zruší uznání zdroje reprodukčního materiálu.

(4) Na uznávání a zrušení uznání zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný se nevztahuje správní řád22).

§ 12

Uznané jednotky

(1) Uznaný zdroj reprodukčního materiálu se zařazuje do uznané jednotky pouze na základě zjištění vlastností zdroje reprodukčního materiálu a jeho účelu a po provedení jeho kategorizace. Uznanou jednotku tvoří jeden nebo více uznaných zdrojů reprodukčního materiálu. Takto uznané jednotce se přidělí jedno evidenční číslo.

(2) Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky stanoví vyhláška.

§ 13

Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat i porosty zařazené do fenotypové třídy A nebo B, nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu. V případě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského se zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu neuznávají. Na území genové základny se neuznávají zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu druhů dřevin, pro které je genová základna vyhlášena.

(2) Uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba

a) u zdroje semen na základě výsledků místního šetření,

b) u porostu na základě dokladu o fenotypové třídě porostu vyhotoveného osobou, která je oprávněna provádět fenotypovou klasifikaci porostů podle tohoto zákona.

(3) Porosty téhož vlastníka, téže fenotypové třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení porostů, zdrojů semen, popřípadě zdrojů semen a porostů provádí pověřená osoba.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu stanoví vyhláška.

§ 14

Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště.

(2) Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.

(3) Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience, popřípadě v téže genové základně, a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Sloučení porostů do uznaných jednotek provádí pověřená osoba. Porosty dřevin fenotypové třídy A se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 15

Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště.

(2) Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.

(3) Zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 16

Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu

(1) Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy.

(2) Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.

(3) Zdroje testovaného reprodukčního materiálu se neslučují.

(4) Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování stanoví vyhláška.

§ 17

Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta

Při uznávání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může pověřená osoba doporučit vlastníku zdroje omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby10) prováděné v tomto porostu nebo může navrhnout ochrannou lhůtu, po kterou v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s jejím souhlasem; souhlas může pověřená osoba vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.

§ 18

Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu

(1) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále jen „rejstřík“), přičemž u každé uznané jednotky eviduje

a) druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj reprodukčního materiálu pro zařazení do uznané jednotky (§ 12),

b) vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),

c) zdroj reprodukčního materiálu,

d) evidenční číslo,

e) polohu,

f) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, v němž se uznaná jednotka nachází,

g) plochu,

h) původ,

i) v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus,

j) zařazení v Národním programu,

k) vlastníka zdroje reprodukčního materiálu.

(2) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku stanoví vyhláška.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).