Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA VI - EVIDENCE A DOZOR

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 19. 9. 2016

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA VI

EVIDENCE A DOZOR

§ 24

Evidence

(1) Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let.

(2) Držitel licence je povinen předložit pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení k 31. prosinci předchozího kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost v rámci licence.

(3) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci záznamy o oddílech reprodukčního materiálu, které mají dodavatelé v držení a které jsou uváděny do oběhu, a o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence.

(4) Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o lesní školkařské činnosti stanoví vyhláška.

§ 25

Dovoz

Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskutečnit pouze

a) na základě povolení ministerstva, nebo

b) na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.

§ 25a

Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva

(1) Ministerstvo povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise Evropské unie27). Při podání celního prohlášení je dovozce povinen tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.

(2) V žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu dovozce kromě obecných náležitostí uvede

a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,

c) český a vědecký název dřeviny,

d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

(3) Dovozce je povinen opatřit dovážený reprodukční materiál potvrzením o původu nebo jiným úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle odstavce 1, a podklady obsahujícími podrobné údaje o všech dovážených oddílech.

(4) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

(5) Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

§ 25b

Dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích

(1) Dovozce může dovézt reprodukční materiál, pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným rozhodnutím Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích28).

(2) Dovozce je povinen oznámit dovoz pověřené osobě minimálně 30 dní přede dnem uskutečnění dovozu.

(3) Dovezený reprodukční materiál lze propustit do celního režimu volného oběhu pouze na základě potvrzení o původu vydaného ministerstvem. Ministerstvo vydá potvrzení o původu na základě dovozcem předloženého certifikátu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o provenienci. Ministerstvo uvede na potvrzení o původu, že reprodukční materiál byl dovezen v rámci režimu rovnocennosti.

(4) Při podání celního prohlášení je dovozce povinen skutečnosti podle odstavce 3 oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit potvrzení o původu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu potvrzení o původu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.

(5) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

§ 25c

Povinnosti při obchodování mezi členskými státy Evropské unie

(1) Na pověřenou osobu se vztahují práva a povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty29). Dodavatelé pro účely uvedené ve větě první poskytují pověřené osobě další informace, vzorky nebo jiné důkazy.

(2) Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie je povinen informovat pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu nejpozději do 1 měsíce od této expedice na informačním dokladu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona.

(3) Příjemce reprodukčního materiálu z jiného členského státu Evropské unie má povinnost vést o tomto reprodukčním materiálu evidenci podle § 24.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).