Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA VII - VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI OCHRANY A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN A NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 19. 9. 2016

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA VII

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI OCHRANY A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN A NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM

§ 26

Orgány veřejné správy

(1) Veřejnou správu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají

a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

b) krajské úřady,

c) ministerstvo,

d) Česká inspekce životního prostředí,13)

e) celní úřad.

(2) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonává ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu, Vojenský lesní úřad.15)

(3) Orgánům veřejné správy jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytovány

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 27

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti

a) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

b) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

§ 28

Kraje

Krajské úřady v přenesené působnosti

a) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,

b) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

c) rozhodují o uložení zvláštních opatření,

d) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 29

Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústřední správní úřad v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

(2) Ministerstvo

a) rozhoduje o udělení licencí dodavatelům, popřípadě o jejich odnětí,

b) vede ústřední evidenci držitelů licence,

c) vydává povolení k dovozu reprodukčního materiálu,

d) určuje pověřenou osobu a určenou osobu,

e) vystavuje potvrzení o původu na dovezený reprodukční materiál a o vydaných potvrzeních vede evidenci,

f) vydává pověření k dozoru pověřené osobě, na vydání pověření se nevztahuje správní řád6a),

g) rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona,

h) rozhoduje o uložení zvláštních opatření,

i) vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

j) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Vojenského lesního úřadu vydaných podle tohoto zákona,

k) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,

l) vydává Národní program a jeho změny,

m) poskytuje finanční prostředky podle § 2j.

§ 30

Oprávnění pověřené osoby

(1) Ministerstvo pověří prováděním odborných úkonů, zařazováním, změnou nebo zrušením zařazení genetického zdroje do Národního programu, ukládáním předání vzorků ohroženého genetického zdroje, ukládáním zvláštních opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením, nebo zcizením, kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a prováděním odborných úkonů a kontrolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem právnickou osobu nebo organizační složku státu, která

a) má odbornou a technickou způsobilost,

b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné oblasti a nemá žádný zájem na výsledku řízení, v rámci kterého odborný úkon provádí,

c) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(2) Pověřená osoba

a) koordinuje Národní program,

b) provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu (§ 2a odst. 3),

c) ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3),

d) zařazuje (§ 2c odst. 1), mění (§ 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení (§ 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního programu,

e) vede ústřední evidenci (§ 2d odst. 4, § 2g odst. 2, § 2i odst. 2, § 6 odst. 6, § 18 a § 24 odst. 3),

f) ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů (§ 2g odst. 3),

g) přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu (§ 2g odst. 4),

h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následném vegetativním množení,

i) je oprávněna být přítomna při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný,

j) vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci,

k) vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,

l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání,

m) přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla,

n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,

o) doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,

p) povoluje mýtní úmyslnou těžbu10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty,

q) vyhlašuje genové základny a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,

r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty (§ 25c odst. 1),

s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem,

t) vykonává kontrolu (§ 31), u) ukládá zvláštní opatření (§ 36 odst. 2 a 3).

(3) Zaměstnanci pověřené osoby jsou povinni při své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu činností podle tohoto zákona. Tato povinnost trvá 5 let po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

§ 31

Kontrola

(1) Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) jsou povinny kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem. Zaměstnanci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby (dále jen „kontrolující“) mají při výkonu kontroly práva a povinnosti stanovené zvláštním zákonem17), nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a vývozu reprodukčního materiálu.

(3) Kontrolující se při výkonu kontroly prokazují pověřením ke kontrole nebo služebním průkazem.

(4) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba podle povahy nedostatků zjištěných při výkonu kontroly může uložit způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.

(5) Oprávnění a povinnosti kontrolujících mají i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou komisí.

§ 33

Oprávnění ministerstva v mimořádných případech

(1) Je-li vážně ohroženo zásobení trhu reprodukčním materiálem některých druhů lesních dřevin uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, může ministerstvo na základě povolení Evropské komise stanovit vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu, i když nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem.

(2) Reprodukční materiál uvedený do oběhu podle odstavce 1 musí být na obalu a v průvodním listu viditelně označen slovy "Reprodukční materiál se sníženými požadavky".

(3) Ministerstvo může stanovit vyhláškou minimální požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav, které musí reprodukční materiál uváděný do oběhu podle odstavce 1 splnit.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).