Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKU VOLBY PREZIDENTA

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 13. 4. 2017

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

HLAVA V

ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKU VOLBY PREZIDENTA

§ 48

Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. b), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11), zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11), členové Státní volební komise a zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební komise, pozorovatelé podle § 45 odst. 3, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

§ 49

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí

(1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.

(2) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise zabezpečit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(3) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyjme úřední obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce, bez úřední obálky. Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu nebo ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise posoudí hlasovací lístky, poté rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a sečte je. Zjištěný počet platných hlasovacích lístků pro jednotlivého kandidáta je počtem platných hlasů pro něj odevzdaných.

(5) Každý člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 50

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.

(2) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 1 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(3) Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(4) Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.

(5) Platnost hlasovacího lístku a platnost hlasu potvrzuje okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.

§ 51

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku

(1) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2) V zápisu okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

a) identifikace volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku,

b) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,

c) celkový počet osob ve volebním okrsku nebo ve zvláštním volebním okrsku zapsaný do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu, nebo ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem,

d) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

e) počet odevzdaných úředních obálek,

f) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty,

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3) Využije-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči dat počítač, použije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

§ 52

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování v datové podobě na technickém nosiči dat, neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

(2) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise zašle zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku v elektronické podobě včetně výsledku hlasování v datové podobě neprodleně Českému statistickému úřadu prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

(3) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím podkladů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.

(4) Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku vyskytnou chyby, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a zaslání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku.

(5) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise od Českého statistického úřadu doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise obdrží tento doklad prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí přenosovou technikou. Český statistický úřad vydá pokyn, že okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den volby prezidenta ukončit. Tím není dotčen § 58.

(6) Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování podle § 47, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek volby prezidenta zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

(7) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetí stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálého seznamu, výpis ze zvláštního seznamu nebo výpis ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o provedené kontrole. Okrsková volební komise uvedené dokumenty předá spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu, zvláštní okrsková volební komise uvedené dokumenty odevzdá zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací Ministerstvu zahraničních věcí.

§ 53

Zjišťování výsledku volby prezidenta

(1) Český statistický úřad na pracovištích u pověřených obecních úřadů a na pracovišti Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí převezme výsledky hlasování za všechny volební okrsky a zvláštní volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování podle § 52; zpracuje celkový výsledek volby prezidenta a vyhotoví zápis o výsledku volby prezidenta.

(2) Státní volební komise schválí zápis o výsledku volby prezidenta předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(3) V zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta se uvede

a) počet volebních okrsků celkem a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

b) počet zvláštních volebních okrsků celkem a počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

c) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů, ze zvláštních seznamů a ze zvláštních seznamů vedených zastupitelským úřadem,

d) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

e) celkový počet odevzdaných úředních obálek,

f) celkový počet platných hlasů odevzdaných pro všechny kandidáty,

g) pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů a počet těchto hlasů; pokud získalo více kandidátů stejný počet hlasů, uvedou se v abecedním pořadí,

h) jméno a příjmení zvoleného kandidáta (§ 54), popřípadě skutečnost, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení.

§ 54

Zvolení kandidáta

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas (dále jen „oprávněný volič“).

§ 55

Vyhlášení výsledku volby prezidenta po prvním kole volby prezidenta

Podle zjištěných výsledků Státní volební komise

a) v případě, že byl prezident republiky zvolen v prvním kole, vyhlásí a předá celkový výsledek volby prezidenta (§ 57), nebo

b) vyhlásí výsledek volby prezidenta za první kolo volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby.

§ 56

Druhé kolo volby prezidenta

(1) V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta v místě a době podle § 2.

(2) Do druhého kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby prezidenta nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

(3) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

(4) Ministerstvo vnitra zveřejní neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v § 27 odst. 1 na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta.

(5) Při tisku hlasovacích lístků pro druhé kolo volby prezidenta se postupuje podle § 28 odst. 3 a 4 s tím, že hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola volby prezidenta budou vytištěny s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. Pro hlasování ve zvláštních volebních okrscích se použijí hlasovací lístky postupujících kandidátů z prvního kola volby prezidenta a opatří se otiskem razítka s textem „2. kolo“.

(6) Pro druhé kolo volby prezidenta se použijí ustanovení tohoto zákona přiměřeně.

(7) Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen.

§ 57

Vyhlášení a předání celkového výsledku volby prezidenta

(1) Státní volební komise vyhlásí celkový výsledek volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů.

(2) Státní volební komise předá celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny neprodleně po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta.

§ 58

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise

(1) Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

(2) Pokud byl podán návrh na neplatnost volby prezidenta (§ 66), končí činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut, nebo že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se volba prezidenta, nebo patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku opakování části volby prezidenta.

§ 59

Nová volba prezidenta, opakovaná volba prezidenta nebo opakování části volby prezidenta

(1) Nová volba prezidenta se koná,

a) nedošlo-li ke zvolení prezidenta republiky, nebo

b) jestliže zvolený kandidát zemře před složením slibu nebo odmítne-li složit slib nebo složí slib s výhradou.

(2) Opakovaná volba prezidenta nebo opakování části volby prezidenta se koná, shledá-li soud návrh na neplatnost volby prezidenta (§ 66) opodstatněným. Rozhodne-li soud o opakování části volby prezidenta, postupují volební orgány od úkonů podle tohoto zákona, které označil soud ve svém rozhodnutí jako ty, jež byly důvodem pro opakování části volby prezidenta, a úkonů s nimi bezprostředně souvisejících.

(3) Novou nebo opakovanou volbu prezidenta vyhlásí předseda Senátu nejpozději do 10 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1 nebo 2, a stanoví den jejího konání tak, aby se konala nejpozději 90 dnů po vyhlášení. Pro novou a opakovanou volbu prezidenta platí lhůty podle tohoto zákona obdobně.

(4) Opakování části volby prezidenta vyhlásí předseda Senátu nejpozději do 10 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 2, a zároveň nejpozději 30 dnů před prvním úkonem, který se má opakovat. Pro opakování části volby prezidenta platí lhůty podle tohoto zákona obdobně.

§ 60

Nároky členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí

(1) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

(2) Členství v okrskové volební komisi a zvláštní okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.

§ 61

Nároky kandidátů

(1) Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny do dne předcházejícího volbě prezidenta, popřípadě do dne předcházejícího druhému kolu volby prezidenta, mu ten, k němuž je v pracovním nebo služebním poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy nebo služební volno bez poskytnutí služebního příjmu. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2) Okolnost, že je někdo kandidátem, mu nesmí být na újmu v jeho pracovněprávních nebo služebních vztazích.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).