Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 13. 4. 2017

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ

§ 69

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a) postup Ministerstva vnitra, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů a zastupitelských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,

b) v dohodě s Českým statistickým úřadem

1. postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů Českým statistickým úřadem a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků,

2. vzor kandidátní listiny s přílohami, vzor hlasovacího lístku, vzor záznamu o kontrole, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování volby prezidenta a vzory dalších dokumentů,

c) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

§ 70

Výdaje volebních orgánů

Výdaje správních úřadů a volebních orgánů spojené s volbou prezidenta se hradí ze státního rozpočtu.

§ 71

Společné konání voleb

(1) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Poslanecké sněmovny, okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise se neustavují podle tohoto zákona. Okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise zřízené pro volby do Poslanecké sněmovny plní úkoly okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována.

(2) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Evropského parlamentu nebo do zastupitelstev krajů, okrskové volební komise zřízené pro volby do Evropského parlamentu nebo do zastupitelstev krajů plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební komise se zřizují podle tohoto zákona.

(3) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do zastupitelstev obcí, okrskové volební komise zřízené pro volby do zastupitelstev obcí plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volbu prezidenta. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Zvláštní okrskové volební komise se zřizují podle tohoto zákona.

(4) Koná-li se volba prezidenta společně s volbami do Senátu, okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu. Jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu, může delegovat každá politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek.

(5) Při společném konání voleb vkládá volič hlasovací lístek kandidáta na funkci prezidenta republiky do jedné obálky určené i pro další společně konané volby.

(6) Při společném konání voleb předá okrsková volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči dat, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u pověřeného obecního úřadu podle § 6 odst. 1 písm. f).

§ 72

Vztah ke správnímu řádu

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení o přestupcích, jiných správních deliktech a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem, nevztahuje.

§ 73

Lhůty

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené tímto zákonem na 24 hodin nebo 48 hodin končí započetím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou rozhodnou pro určení lhůty. V ostatních případech lhůt určených podle hodin končí lhůty uplynutím stanovené hodiny.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání, s výjimkou lhůt podle § 15.

§ 74

(1) Zastupitelský úřad ověří po vyhlášení volby prezidenta podle § 3, zda právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, umožňují občanům hlasování při volbě prezidenta, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském úřadě třeba zvláštního povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání.

(2) Pokud nebude občanům umožněno hlasovat při volbě prezidenta na zastupitelském úřadě, neboť právní předpisy státu, kde má zastupitelský úřad své sídlo, to nedovolují, anebo pokud nebylo povolení vydáno, obdrží voliči zapsaní ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem voličský průkaz spolu s informací o nejbližším zvláštním volebním okrsku, kde je hlasování umožněno.

(3) Vyžaduje-li tento zákon ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu, pokládá se tato podmínka mimo území České republiky za splněnou, provede-li toto ověření příslušný cizozemský orgán nebo osoba ve státě působnosti zastupitelského úřadu, jemuž je doklad předkládán. Takovéto ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu nepodléhá dalšímu ověření.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).