Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 13. 4. 2017

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

§ 82

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena b) až g).

2. V § 50 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až zb) se označují jako písmena j) až za).

3. V § 70 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

(5) K vyslovení souhlasu s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. Nevysloví-li Sněmovna souhlas do 3 měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán12a).

12a) Čl. 65 odst. 3 Ústavy.“.

4. § 80 se zrušuje.

5. § 81 zní:

㤠81

Předseda Sněmovny svolá po zvolení prezidenta republiky společnou schůzi Sněmovny a Senátu, na níž prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu.“.

6. V příloze č. 2 čl. 1 bodu 8 se věta druhá zrušuje.

7. V příloze č. 2 se čl. 2 včetně nadpisů zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).