Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Senátu

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 13. 4. 2017

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o jednacím řádu Senátu

§ 84

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb. a zákona č. 162/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která znějí:

b) vyhlašovat volbu prezidenta republiky,

c) přijímat slib prezidenta republiky,

d) přijímat prohlášení prezidenta republiky, kterým se vzdává svého úřadu,“.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena e) až m).

2. V § 41 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) zkoumá, zda financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky proběhlo v souladu s pravidly podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky; zjistí-li porušení pravidel financování volební kampaně, zveřejní jím zjištěné porušení pravidel financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

3. Nadpis části sedmnácté zní: „SPOLEČNÁ SCHŮZE OBOU KOMOR“.

4. § 133 a 134 se včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41 zrušují.

5. § 136 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:

㤠136

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat Ústavnímu soudu žalobu proti prezidentu republiky, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku (dále jen „ústavní žaloba“)42).

42) Čl. 65 odst. 2 a 3 Ústavy.
§ 97 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění zákona č. 275/2012 Sb.“.

6. V § 137 odstavec 1 zní:

(1) Návrh ústavní žaloby může předložit nejméně jedna třetina senátorů.“.

7. V § 137 odst. 2 se slova „na podání“ zrušují a za slovo „velezrady“ se vkládají slova „nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku“.

8. V § 137 odst. 3, 4 a 5 se slova „na podání“ zrušují.

9. § 138 zní:

㤠138

(1) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů.

(2) Jestliže Senát návrh ústavní žaloby schválí, pověří předsedu Senátu, aby ústavní žalobu předložil Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s jejím podáním. Zároveň pověří některého ze senátorů, aby ústavní žalobu při jednání v Poslanecké sněmovně odůvodnil. Pro případ, že s podáním ústavní žaloby bude vysloven souhlas, Senát rovněž rozhodne, zda pověří zastupováním Senátu v řízení o ústavní žalobě před Ústavním soudem jinou osobu než předsedu Senátu.

(3) Ústavní žalobu doručí předseda Senátu Ústavnímu soudu ihned poté, co Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s jejím podáním. K ústavní žalobě předseda Senátu přiloží též usnesení Senátu o jejím schválení a usnesení Poslanecké sněmovny o vyslovení souhlasu s jejím podáním.“.

10. § 139 zní:

㤠139

Jednání Senátu o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její odvolání44) je neveřejné. Při jednání o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její odvolání lze podávat pouze návrhy na schválení nebo zamítnutí. O návrzích se hlasuje veřejně podle jmen.“.

11. V příloze č. 2 se v čl. 1 bod 9 zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).