Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - znění od 01. 01. 2017 (úplné znění)

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

111

ZÁKON

ze dne 26. března 2009

o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ REGISTRY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon

a) vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,

b) zřizuje Správu základních registrů.

§ 2

Obecné pojmy

V tomto zákoně se rozumí

a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,

b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,

c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy,

d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,

d) agendou souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci,

e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,

e) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy,

f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,

f) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,

g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,

g) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat referenční údaje do základního registru a provádět změny zapsaných referenčních údajů.

h) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů.

§ 3

Základní registry

Základními registry jsou

a) základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),

b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),

c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),

d) základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).

d) základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).

§ 4

Údaje základního registru

(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.

(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.

(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro ověření správnosti zpracovávaných údajů.

(3) Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví; editor referenční údaj zapisuje do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému.

(4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle odstavce 3.

(5) Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.

(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.

(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje obsaženého v základním registru, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že údaj je nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.

§ 5

Využívání referenčních údajů základního registru

(1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud

a) nejsou v základním registru obsaženy,

b) jsou označeny jako nesprávné,

c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo

d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).

(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním registru, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.

(3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů.

(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru.

(4) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit přístup k referenčním údajům, které jsou o ní vedeny, též třetí osobě.

(5) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci a autentizaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit poskytnutí referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, též jiné fyzické nebo právnické osobě.

§ 5a

(1) Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány údaje o fyzické osobě, která není jednoznačně určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a) bezpečnosti České republiky,

b) obrany České republiky,

c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví,

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem.

(2) Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb prostřednictvím informačního systému základních registrů se při postupu podle odstavce 1 nepoužijí.

§ 6

Správa základních registrů

(1) Zřizuje se Správa základních registrů se sídlem v Praze. Správa základních registrů je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra.

(2) Správa základních registrů je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

(3) V čele Správy základních registrů stojí ředitel.

§ 7

(1) Správa základních registrů je správcem informačního systému základních registrů.

(2) Správa základních registrů zajišťuje

a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,

b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností,

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů.

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů,

g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,

h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Správa základních registrů zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány prostřednictvím informačního systému základních registrů správcům základních registrů v nezměněné podobě.

(4) Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech.

(4) Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.

(5) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).

(5) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).

(6) Náklady související s provozováním příslušného registru podle odstavce 2 písm. a) hradí jeho správce.

§ 8

Správce agendového informačního systému

(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem zapisování údajů.

(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem zapisování a využívání údajů.

(2) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy přiděleného správcem základního registru práv a povinností při komunikaci agendového informačního systému s informačním systémem základních registrů.

(3) Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních registrů používá agendové identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.

§ 9

Identifikátory fyzických osob

(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

(3) Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům vedeným v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné správy orgán veřejné moci při komunikaci základních registrů navzájem a základních registrů s agendovými informačními systémy používá identifikátory, kterými jsou

a) kód agendy,

b) agendový identifikátor fyzické osoby.

§ 10

(1) Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem fyzické osoby.

(2) Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z jednoho zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více fyzickým osobám.

(3) Agendový identifikátor fyzické osoby nelze po přidělení měnit, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Pokud dojde k přidělení stejného agendového identifikátoru fyzické osoby v dané agendě záznamům o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto záznamům přidělen nový agendový identifikátor fyzické osoby.

(5) Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů fyzických osob záznamu o jedné fyzické osobě v dané agendě, postupuje se obdobně podle odstavce 4.

(6) Zjistí-li orgán veřejné moci nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci agendového informačního systému, v němž byl nedostatek zjištěn. Příslušný správce agendového informačního systému prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit v agendovém informačním systému, a pokud je to možné, nedostatky odstraní.

(7) Zjistí-li správce agendového informačního systému nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, které nelze odstranit podle odstavce 6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci registru obyvatel. Správce registru obyvatel ve spolupráci se správcem agendového informačního systému prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit, a pokud je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se postupuje v případě, kdy nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby zjistí správce registru obyvatel. Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty druhé, postupuje se podle odstavců 4 a 5.

§ 11

Působnost Úřadu

(1) Úřad

a) vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob a vede jejich seznamy,

b) zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku.

(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby používá výhradně Úřad pro vytváření agendových identifikátorů fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a jejich převod podle odstavce 1 písm. b).

§ 12

Identifikátory osob zapsaných v registru osob

Identifikátor subjektů vedených v registru osob

Identifikátorem právnické osoby a dalších subjektů vedených v registru osob je jednoznačný identifikátor přidělovaný podle jiných právních předpisů5).

Identifikátorem subjektu vedeného v registru osob je identifikační číslo osoby.

§ 13

Kód agendy

Kód agendy je veřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o agendě v číselníku agend v registru práv a povinností.

§ 14

Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů

(1) Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy1).

(2) Ze základního registru se poskytují záznamy o využívání údajů v základním registru za podmínek stanovených tímto zákonem.

(3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje ze základního registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.

(4) Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky. Záznam o využívání údajů v základním registru se vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.

(5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru do datové schránky.

(6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní vedeny v základním registru, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu referenčních údajů v základním registru editora příslušného referenčního údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy6). Kontaktní místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného referenčního údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3.

§ 15

Základní registry a informační systém základních registrů jsou majetkem státu. Zvláštní právo pořizovatele databáze7), kterou je tvořen příslušný základní registr, vykonává správce příslušného základního registru.

HLAVA II

REGISTR OBYVATEL

§ 16

V registru obyvatel jsou o fyzických osobách uvedených v § 17 vedeny referenční údaje a další údaje, o nichž tak stanoví tento zákon.

§ 17

Subjekty údajů

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou

a) státní občané České republiky,

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9), a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11),

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.

§ 18

Údaje vedené v registru obyvatel

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(2) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného identifikačního dokladu slouží k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě a který je neveřejný.

(3) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel.

(4) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje

a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,

b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje datum a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,

c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,

d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě podle § 58a.

(5) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) a odstavce 4 písm. c).

§ 19

Zapisování údajů do registru obyvatel

(1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. g) a v § 18 odst. 2 prostřednictvím agendového informačního systému občanských průkazů nebo agendového informačního systému cestovních dokladů.

(2) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až d) je editorem Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až g) a v § 18 odst. 2 prostřednictvím agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.

(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. g).

(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.

(5) Údaje uvedené v § 18 odst. 4 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa základních registrů. Záznamy podle § 18 odst. 4 se zapisují v rozsahu

a) kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné,a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,

b) datum a čas využívání nebo poskytnutí údajů,

c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému jsou na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,

d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel, jejíž údaje jsou využívány nebo poskytovány,

e) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel.

(6) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. h) zapisuje do registru obyvatel správce agendového informačního systému datových schránek.

§ 20

Správce registru obyvatel

(1) Správcem registru obyvatel je Ministerstvo vnitra.

(3) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku registru obyvatel u územních samosprávných celků; ustanovení o kontrole výkonu přenesené působnosti krajskými úřady podle zákona o obcích tím není dotčeno.

(4) Ministerstvo vnitra v registru obyvatel zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem16) v rozsahu údajů podle § 18.

§ 21

K umožnění výkonu volebního práva občana je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn na základě dotazu okrskové volební komise využívat referenční údaje z registru obyvatel v rozsahu čísla a druhu elektronicky čitelných identifikačních dokladů, jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy místa pobytu. Tyto údaje sdělí obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně okrskové volební komisi.

§ 22

Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel

(1) Údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 let od smrti subjektu údajů nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o uchovávání údajů stanovená v jiných právních předpisech upravujících vedení agendových informačních systémů, prostřednictvím nichž jsou zapisovány referenční údaje vedené v registru obyvatel.

(2) Pokud není údaj podle § 18 odst. 1 písm. e) v registru obyvatel veden, údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 let od poslední aktualizace alespoň jednoho z údajů uvedených v § 18.

(3) Po uplynutí doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se údaje likvidují17), s výjimkou údajů podle § 18 odst. 4, které se vedou ještě po dobu následujících 10 let.

§ 23

Nové pořízení údajů

(1) Na základě podnětu subjektu údajů podaného prostřednictvím správního orgánu, který vede agendu evidence obyvatel, nebo správního orgánu, který vede agendu cizinců podle jiného právního předpisu, zajistí Ministerstvo vnitra nové pořízení agendového identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel.

(2) Ostatní údaje zlikvidované podle § 22 se nově pořídí opakovanou editací z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu nebo jiného příslušného agendového informačního systému, na základě podnětu subjektu údajů.

(3) Editor registru obyvatel zapisuje údaje podle posledního stavu vedeného v agendovém informačním systému, pokud subjekt údajů neprokáže jejich změnu.

HLAVA III

REGISTR OSOB

§ 24

Pojmy

V tomto zákoně se rozumí

a) agendovým místem příslušný orgán, který vede evidenci osob uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu18) nebo uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu19),

a) agendovým místem

1. orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,

2. orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu,

3. správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt uvedený v § 25 orgánem veřejné moci,

4. ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu uvedeného v § 25 nejbližší, není-li orgán veřejné moci podle bodů 1 až 3,

b) editorem registru osob agendová místa a správce registru osob v souvislosti s agendou správy identifikačních čísel,

b) editorem registru osob agendová místa a správce registru osob v souvislosti se správou identifikačních čísel,

c) identifikačním číslem osoby číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu,

d) identifikačním číslem provozovny20) číselný kód označovaný zkratkou „IČP“, který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou zákonem upravujícím živnostenské podnikání21).

§ 25

Subjekty vedené v registru osob

Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje (dále jen „osoba“), je

a) právnická osoba,

b) organizační složka právnické osoby,

b) organizační složka a organizační jednotka právnické osoby,

c) organizační složka státu,

d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost,

d) podnikající fyzická osoba22),

e) podnikající fyzická osoba,

e) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby23),

f) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,

f) organizace s mezinárodním prvkem24),

pokud je zapsána do evidence podle jiného právního předpisu25).

pokud je zapsána do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.

§ 26

Údaje vedené v registru osob

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby, identifikátory a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) O osobě se vedou referenční údaje

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. d) zapsána do obchodního rejstříku,

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,

d) identifikační číslo osoby,

d) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

e) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

f) právní forma,

g) právní forma,

g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

h) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

i) právní stav,

n) právní stav,

j) adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

o) adresa sídla osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

k) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

p) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

q) identifikační číslo provozovny,

l) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

r) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

m) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

s) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

n) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

t) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

o) status veřejné prospěšnosti,

u) status veřejné prospěšnosti,

p) datum povolení zápisu statusu veřejné prospěšnosti,

v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.

q) datum odnětí nebo pozbytí statusu veřejné prospěšnosti.

(3) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy,

b) identifikační číslo osoby editora,

b) datum prvotního zápisu do registru osob,

c) datum prvotního zápisu do registru osob,

c) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob.

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,

e) záznam o využívání údajů z registru osob.

(4) O osobě se vedou identifikátory

a) identifikační číslo osoby,

b) identifikační číslo provozovny.

(5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. d) a e) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. n).

(4) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. t).

(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu

(5) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu

a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), k) a m), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,

a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), p) a s), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,

b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. k) a m), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.

b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. p) a s), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.

(7) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.

(6) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.

(8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.

(7) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.

§ 27

Zapisování údajů do registru osob

(1) Editor registru osob zapisuje referenční údaje a identifikátory do registru osob.

(1) Editor registru osob zapisuje referenční údaje do registru osob.

(2) Do registru osob se zapisují údaje uvedené v § 26 odst. 2 písm. f) a i) formou kódované informace vyjádřené pomocí číselníků.

(2) Do registru osob se zapisují údaje uvedené v § 26 odst. 2 písm. g), h), n) a v) formou kódované informace vyjádřené pomocí číselníků.

§ 28

Správce registru osob

(1) Správcem registru osob je Český statistický úřad.

(2) Správce registru osob je také editorem identifikátorů registru osob. Editor přiděluje identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny a zodpovídá za jejich správnost.

(2) Správce registru osob poskytuje editorům k přidělení identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny a odpovídá za jejich správnost.

(4) Správce registru osob zveřejňuje seznam agendových míst způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Správce registru osob spravuje integrovaný agendový informační systém registru osob, který slouží k zápisu referenčních údajů do registru osob, popřípadě se souhlasem správce registru osob k vedení údajů potřebných k výkonu agendy spojené s evidencí subjektů zapisovaných do registru osob v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

(6) Správce registru osob zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem v rozsahu údajů podle § 26.

§ 28a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje agendovému místu a správci registru osob pro účely editace údajů do registru osob a jeho vedení

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

HLAVA IV

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

§ 29

Pojmy

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) územním prvkem

1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,

2. adresní místo, nebo

3. stavební objekt,

b) územně evidenční jednotkou jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného druhu, která nemá hranici,

c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastr nemovitostí“) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti,

c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční,

d) adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu,

e) lokalizačními údaji územního prvku nebo územně evidenční jednotky údaje, které jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),

f) vazbou mezi územními prvky vztah, vyjadřující, do kterých územních prvků daný územní prvek náleží (nadřazené územní prvky) nebo z kterých územních prvků se daný územní prvek skládá (podřazené územní prvky),

g) vazbou územně evidenčních jednotek na územní prvky vztah, vyjadřující jakých územních prvků je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené územní prvky) a ze kterých územních prvků se územně evidenční jednotka skládá (podřazené územní prvky),

h) adresou kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,

h) adresou kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu městského obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,

i) správním obvodem v hlavním městě Praze území, na němž vykonává úřad městské části hlavního města Prahy určený Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou působnost26) z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností.

(2) Pro vedení registru územní identifikace plní v hlavním městě Praze funkci části obce katastrální území.

§ 30

Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce

(1) Registr územní identifikace je veřejným seznamem.

(2) Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální.

§ 31

Obsah registru územní identifikace

(1) Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích

a) území státu,

b) území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu27),

c) území vyššího územního samosprávného celku28),

d) území kraje29),

e) území okresu30),

f) správní obvod obce s rozšířenou působností31),

g) správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem32),

h) území obce33),

i) území vojenského újezdu34),

j) správní obvod v hlavním městě Praze35),

k) území městského obvodu v hlavním městě Praze36),

l) území městské části v hlavním městě Praze37),

m) území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města38),

n) katastrální území39),

o) území základní sídelní jednotky40),

p) stavební objekt,

q) adresní místo,

r) pozemek v podobě parcely41).

(2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1.

(2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1 nebo do některého z nich.

(3) Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách

a) část obce42),

b) ulice nebo jiné veřejné prostranství43) (dále jen „ulice“).

(4) Registr územní identifikace obsahuje i zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.

§ 32

Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách

(1) O každém územním prvku se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak,

b) lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod, a nejde-li o adresní místo nebo stavební objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě, též hranice,

c) údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na územně evidenční jednotky.

(2) O každé územně evidenční jednotce se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název,

b) lokalizační údaje, kterými jsou u části obce definiční bod a u ulice definiční čára,

c) údaje o vazbách na územní prvky.

(3) Identifikačními údaji o územním prvku, kterým je

a) pozemek, jsou kód a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží, a parcelní číslo,

b) stavební objekt, jsou identifikační údaje pozemku, na kterém je stavební objekt postaven, a dále

1. údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním, pokud se přiděluje, a údaj o části obce, ke které stavební objekt přísluší, nebo

2. údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje.

(4) Kódem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je číselný nebo abecedně číselný údaj, který je jim jako jedinečný přiřazen a je veden v registru územní identifikace. Kód územního prvku nebo územně evidenční jednotky, který byl přidělen, nelze užívat opakovaně, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

(5) Definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.

(6) Definiční čára ulice vyjadřuje průběh ulice v terénu.

§ 33

Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách

(1) K názvu území obce, území vojenského újezdu, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech, katastrálního území a základní sídelní jednotky a části obce se vedou doplňující údaje vyjadřující mluvnické charakteristiky názvu.

(1) K názvu území obce, území vojenského újezdu, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech, katastrálního území a části obce se vedou doplňující údaje vyjadřující mluvnické charakteristiky názvu.

(2) O území obce se v registru územní identifikace vede doplňující údaj o tom, zda obec je městys, město, statutární město nebo hlavní město (dále jen „status obce“).

(3) O území obce, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech se v registru územní identifikace vedou doplňující údaje o znaku a vlajce.

(3) O území obce, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech se v registru územní identifikace vedou doplňující údaje o znaku a vlajce, kterými jsou vyobrazení a popis znaku nebo vlajky.

(4) O základní sídelní jednotce se vede doplňující údaj o jejím charakteru, který je dán převažujícím způsobem využití území a strukturou zástavby základní sídelní jednotky.

(5) O základních územních prvcích uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) až o) a o územně evidenční jednotce část obce se vede doplňující údaj o datu jejich vzniku.

§ 34

Další údaje vedené o stavebním objektu

(1) O stavebním objektu se dále v registru územní identifikace vedou údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomické atributy tohoto objektu, kterými jsou

(1) O stavebním objektu se dále v registru územní identifikace vedou údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomický atribut měsíc a rok dokončení.

a) měsíc a rok dokončení,

b) počet bytů u stavebního objektu s byty,

c) zastavěná plocha v m2,

d) obestavěný prostor v m3,

e) podlahová plocha v m2,

f) počet nadzemních a podzemních podlaží,

g) druh svislé nosné konstrukce,

h) připojení na vodovod,

i) připojení na kanalizační síť,

j) připojení na rozvod plynu,

k) způsob vytápění a

l) vybavení výtahem.

(2) O stavebním objektu s číslem popisným nebo evidenčním se dále vedou technickoekonomické atributy, kterými jsou

a) počet bytů u stavebního objektu s byty,

b) zastavěná plocha v m2,

c) obestavěný prostor v m3,

d) podlahová plocha v m2,

e) počet nadzemních a podzemních podlaží,

f) druh svislé nosné konstrukce,

g) připojení na vodovod,

h) připojení na kanalizační síť,

i) připojení na rozvod plynu,

j) způsob vytápění a

k) vybavení výtahem.

(2) Stavební objekt má jedno nebo více adresních míst.

(3) Stavební objekt, kterému bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, má jedno nebo více adresních míst.

§ 35

Další údaje vedené o pozemku a adresním místě

(1) O pozemku se dále v registru územní identifikace vedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomické atributy tohoto pozemku, kterými jsou

a) výměra parcely,

b) údaj o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcele.

(2) O adresním místě se dále v registru územní identifikace vedou údaje o adrese a identifikační údaje o čísle orientačním v ulici, pokud je přiděleno.

§ 36

Zobrazení územních prvků

Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.

§ 37

Zvláštní způsob vedení údajů

Údaje o nemovitostech důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou v registru územní identifikace způsobem dohodnutým s příslušným státním orgánem.

§ 38

Referenční údaje

(1) Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou

a) identifikační údaje,

b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky,

c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,

d) údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,

d) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,

e) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,

e) adresy.

f) adresy.

(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků jsou referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě.

(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků a územně evidenčních jednotek jsou referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě.

§ 39

Informační systém územní identifikace

(1) K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách se zřizuje informační systém územní identifikace, který je agendovým informačním systémem veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do registru územní identifikace, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Informační systém územní identifikace obsahuje údaje registru územní identifikace, s výjimkou těch údajů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje stav těchto údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. Informační systém územní identifikace nadto obsahuje další technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění.

(3) Informační systém územní identifikace je veřejným seznamem.

(4) Správcem informačního systému územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální, který vykonává též zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému. Informační systém územní identifikace je majetkem České republiky.

(5) Český statistický úřad, obce a stavební úřady mohou údaje stanovené tímto zákonem zapisovat do informačního systému územní identifikace prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.

Zapisování údajů do registru územní identifikace

§ 40

Identifikační a lokalizační údaje a údaje o vazbách na ostatní územní prvky o

a) území státu,

b) území regionu soudržnosti,

c) území vyššího územního samosprávného celku,

d) území kraje,

e) území okresu,

f) správním obvodu obce s rozšířenou působností,

g) správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem,

h) území vojenského újezdu,

i) území městského obvodu v hlavním městě Praze,

j) území městského obvodu a městské části ve statutárním městě,

zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace.

§ 41

Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

§ 42

(1) Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad. Kód stavebního objektu přiděluje správce registru územní identifikace.

(2) Údaje o

a) definičním bodu stavebního objektu,

b) typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad.

(3) Technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění, zapisuje stavební úřad do informačního systému územní identifikace.

(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.

(5) Údaje o

a) hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru nemovitostí,

b) druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,

c) typu a způsobu ochrany nemovitosti

zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

§ 43

(1) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o

a) území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, v případě

1. sloučení nebo připojení obcí na základě sdělení Ministerstva vnitra,

2. změny názvu obce na základě sdělení Ministerstva vnitra,

3. rozdělení obcí na základě opisu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu,

4. změny lokalizačních údajů bezprostředně po jejich zápisu do katastru nemovitostí,

5. změny statusu obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,

6. udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,

6. udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny v elektronické podobě, jehož součástí je vyobrazení a popis znaku nebo vlajky,

b) části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení obce,

b) části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení Ministerstva vnitra,

c) území městské části hlavního města Prahy a správním obvodu v hlavním městě Praze zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení hlavního města Prahy,

d) území městské části nebo městského obvodu v územně členěných statutárních městech zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení příslušného statutárního města.

(2) Pokud dochází při změnách uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 3 ke změnám v podřazených územních prvcích nebo územně evidenčních jednotkách, zapisuje i tyto změny správce registru územní identifikace a nabývají platnosti ve stejný den, ve který nabudou platnosti změny nadřazeného územního prvku nebo územně evidenční jednotky; změny podřazených územních prvků a územně evidenčních jednotek musí být součástí podkladů předaných Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem.

(3) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky, údaje o charakteru základní sídelní jednotky a lokalizační údaje o území základní sídelní jednotky zapisuje editor těchto údajů, kterým je Český statistický úřad.

(4) Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód ulice přiděluje správce registru územní identifikace.

(5) Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení obce.

(6) Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje editor tohoto údaje, kterým je správce registru územní identifikace, na základě právního předpisu, který základní územní prvek zřídil, nebo na základě údajů o vzniku základního územního prvku nebo územně evidenční jednotky sdělených příslušným správním orgánem.

§ 44

(1) Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód adresního místa přiděluje správce registru územní identifikace.

(2) Vzniká-li adresní místo současně se vznikem stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu.

(2) Pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně se vznikem, změnou nebo zánikem stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu.

§ 45

(1) Zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě podkladů předaných držitelem poštovní licence.

(2) Držitel poštovní licence předává podklady podle odstavce 1 způsobem dohodnutým se správcem registru územní identifikace.

§ 46

Funkci editora vykonává obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.

§ 47

(1) Správce registru územní identifikace prostřednictvím registru územní identifikace zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) změny v územně správním členění České republiky,

b) vzájemné vazby a skladebnost územních prvků a územně evidenčních jednotek, a to i v grafické formě,

c) adresy adresních míst na území České republiky.

(2) Správce informačního systému územní identifikace informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušný obecní úřad o odstranění stavebního objektu.

HLAVA V

REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ

§ 48

Pojmy

V tomto zákoně se rozumí

a) činností soubor úkonů, které jsou za účelem výkonu veřejné moci vykonávány orgány veřejné moci v rámci jejich agendy,

a) činností soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy,

b) rolí souhrn oprávnění úřední osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech.

b) rolí souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech,

c) identifikátorem orgánu veřejné moci kód, který slouží k jednoznačnému určení orgánu veřejné moci,

d) identifikátorem soukromoprávního uživatele údajů kód, který slouží k jednoznačnému určení soukromoprávního uživatele údajů,

e) kategorií skupina orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, kteří vykonávají stejné činnosti,

f) ohlašovatelem agendy orgán veřejné moci, který ohlašuje agendu pro potřeby její registrace.

§ 49

Správce registru práv a povinností

Správcem registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra.

(1) Správcem registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra.

(2) Správce registru práv a povinností přiděluje identifikátor orgánu veřejné moci a identifikátor soukromoprávního uživatele údajů.

§ 50

Údaje vedené v registru práv a povinností

(1) V registru práv a povinností jsou vedeny

(1) V registru práv a povinností jsou vedeny údaje o

a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům vedeným v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů (dále jen „číselník agend“),

a) orgánech veřejné moci,

b) referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.

b) soukromoprávních uživatelích údajů,

c) agendách,

d) právech a povinnostech fyzických a právnických osob (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.

(2) V registru práv a povinností nejsou vedeny utajované informace44) a další údaje, jejichž vedení by podle jiných právních předpisů45) mohlo ohrozit bezpečnost České republiky nebo jiné její zájmy anebo činnost jejích bezpečnostních sborů nebo zpravodajských služeb.

(3) V registru práv a povinností se kromě referenčních údajů uvedených v odstavci 1 vedou další údaje, které stanoví tento zákon.

(3) V registru práv a povinností se kromě údajů uvedených v odstavci 1 vedou další údaje, které stanoví tento zákon.

§ 51

Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách

(1) Referenčním údajem o agendě orgánu veřejné moci je

(1) Referenčními údaji o orgánu veřejné moci jsou

a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,

a) identifikátor orgánu veřejné moci,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje,

b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob,

c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě,

c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost,

d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

e) název ústředního správního úřadu nebo jiného správního úřadu s celostátní působností, jehož agenda byla registrována, a identifikátor tohoto orgánu,

e) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,

f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy registrovány, a identifikátor příslušného orgánu,

f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost,

g) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným,

g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní

1. identifikátor kategorie,

2. název kategorie,

3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,

h) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,

h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,

i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základních registrech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,

j) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v agendových informačních systémech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi,

j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost,

k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základním registru nebo v agendovém informačním systému jiného správce.

k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci.

(2) Editorem referenčních údajů podle odstavce 1 je Ministerstvo vnitra, které též vede seznam čísel a názvů právních předpisů, které orgány veřejné moci uvádějí podle odstavce 1 písm. b) a k), § 52 odst. 1 písm. b) a § 54 odst. 1 písm. c), j) a k).

(2) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou

a) identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,

b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob,

c) identifikační číslo osoby,

d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr osob,

e) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů,

f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní

1. identifikátor kategorie,

2. název kategorie,

3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,

g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená referenční vazbou na registr osob,

h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů,

i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů,

j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů.

(3) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 jsou přístupny všem orgánům veřejné moci; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46).

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a f) jsou referenčními údaji.

(4) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,

b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,

e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.

(5) Referenčním údajem o agendě je

a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů,

c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace, zda je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti,

d) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,

e) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,

f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich identifikátor orgánu veřejné moci,

g) výčet údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy; to neplatí pro zpravodajské služby,

h) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím informačního systému základních registrů pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,

i) výčet údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných prostřednictvím referenčního rozhraní pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,

j) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat.

(6) K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,

b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,

e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.

(7) Editorem údajů podle

a) odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 5 písm. a) a f) je Ministerstvo vnitra,

b) odstavce 1 písm. b) až k), odstavce 2 písm. b) až j) a odstavce 5 písm. b) až e) a g) až j) je ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje neprodleně po ohlášení agendy prostřednictvím agendového informačního systému registru práv a povinností.

(8) Údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46).

§ 52

Referenční údaje o právech a povinnostech osob

Údaje o právech a povinnostech osob

(1) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou údaje o rozhodnutích nebo jiných úkonech orgánů veřejné moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy (dále jen „rozhodnutí“), na jejichž základě dochází ke změně referenčního údaje v registru obyvatel nebo registru osob; referenčními údaji o rozhodnutích jsou

a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu,

a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu veřejné moci,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,

d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno,

e) vymezení práva nebo povinnosti, které subjektu podle písmene c) rozhodnutím vznikly,

e) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká,

f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na základě zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů,

f) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí,

g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí,

g) označení rolí podle § 51 odst. 1 písm. h), jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí.

h) označení rolí podle § 51 odst. 5 písm. c), jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí.

(2) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu nebo povinnosti osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich vedou údaje v registru podle tohoto zákona; v tomto případě referenčními údaji jsou

a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém jejich rozsahu jde,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,

c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.

(3) Pokud jiný právní předpis stanoví, že se o určitém právu nebo povinnosti osoby vedou údaje v registru práv a povinností, zároveň stanoví, jaký je rozsah oprávnění úřední osoby k přístupu k údaji o tomto právu nebo povinnosti.

(3) Pokud jiný právní předpis stanoví, že se o určitém právu nebo povinnosti osoby vedou údaje v registru práv a povinností, zároveň stanoví, jaký je rozsah oprávnění fyzické osoby, která je nositelem role, k přístupu k údaji o tomto právu nebo povinnosti.

(4) Editorem referenčních údajů podle odstavců 1 a 2 je orgán veřejné moci, který zapisuje podle jiného právního předpisu příslušné údaje do agendového informačního systému.

(5) Je-li editorem referenčních údajů obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy anebo kraj, jde o výkon přenesené působnosti.

(6) K referenčním údajům podle odstavců 1 a 2 mají přístup orgány veřejné moci v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, které mají přiřazenu roli podle § 51 odst. 1 písm. i). Úřední osoba, která přistupuje k referenčním údajům podle odstavců 1 a 2, musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost, pokud jiný právní předpis takovou povinnost stanoví.

(5) K referenčním údajům podle odstavců 1 a 2 mají přístup orgány veřejné moci v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, které mají přiřazenu roli podle § 51 odst. 5 písm. h). Fyzická osoba, která je nositelem role a která přistupuje k referenčním údajům podle odstavců 1 a 2, musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost, pokud jiný právní předpis takovou povinnost stanoví.

(7) Referenční údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje jejich sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6) Referenční údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje jejich sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(7) K referenčním údajům o právech a povinnostech se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,

b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,

e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.

§ 52a

Informační systém registru práv a povinností

(1) Informační systém registru práv a povinností slouží k zápisu údajů o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách a agendových informačních systémech do registru práv a povinností.

(2) Správcem informačního systému registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra. Informační systém registru práv a povinností je agendovým informačním systémem.

(3) V informačním systému registru práv a povinností se o všech v něm vedených údajích vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému registru práv a povinností známa.

§ 52b

Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů

(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. V rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů jsou vedeny o orgánu veřejné moci údaje stanovené v § 51 odst. 1 a údaj o datu zániku orgánu veřejné moci a o soukromoprávním uživateli údajů údaje stanovené v § 51 odst. 2.

(2) Orgán veřejné moci, který vede evidenci orgánů veřejné moci, pokud tyto orgány veřejné moci vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto orgánů veřejné moci se zápisem do této evidence, nebo orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k výkonu působnosti orgánu veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci Ministerstvu vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li takový orgán veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik orgánu veřejné moci nejbližší.

(3) Ohlašovatel agendy oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení působení anebo zánik soukromoprávního uživatele údajů Ministerstvu vnitra v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Oznámení podle odstavců 2 a 3 obsahuje údaje uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a) a d), a údaje uvedené v § 51 odst. 2, s výjimkou údajů podle písmen a) a d). Ministerstvo vnitra na základě oznámení zapíše orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.

(5) Ústřední správní úřad, do jehož působnosti kategorie náleží, zašle podklady pro zápis kategorie do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Podklady podle odstavce 5 jsou

a) název kategorie,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které vymezuje kategorii,

c) orgán veřejné moci, do jehož působnosti kategorie náleží,

d) výčet orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, které do kategorie náleží.

(7) Ministerstvo vnitra na základě podkladů zapíše kategorii do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.

(8) Ustanovení odstavců 2 až 6 se užijí obdobně pro ohlášení změny údaje vedeného v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.

§ 52c

Využívání údajů z jiných informačních systémů veřejné správy při správě nebo užívání registru práv a povinností

(1) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z registru obyvatel referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství.

(2) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy, orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán příslušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání registru práv a povinností využívají z agendového informačního systému cizinců tyto údaje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u cizince, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Registrace agendy

§ 53

(1) Ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností ohlásí agendu ve své působnosti Ministerstvu vnitra.

(1) Ústřední správní úřad ohlásí agendu ve své působnosti Ministerstvu vnitra.

(2) Je-li správní úřad podřízen ústřednímu správnímu úřadu, ohlášení agendy ve své působnosti provede prostřednictvím příslušného ústředního správního úřadu.

(3) Je-li agenda vykonávána orgány územních samosprávných celků v přenesené působnosti nebo jinými orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, ohlášení agendy Ministerstvu vnitra provede věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností, a není-li jej, ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je tato agenda nejbližší.

(3) Je-li agenda vykonávána orgány územních samosprávných celků v přenesené působnosti, jinými orgány veřejné moci, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, nebo soukromoprávními uživateli údajů, ohlášení agendy Ministerstvu vnitra provede věcně příslušný ústřední správní úřad, a není-li jej, ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je tato agenda nejbližší.

(4) Je-li agenda vykonávána orgány územních samosprávných celků v rámci samostatné působnosti, ohlášení agendy Ministerstvu vnitra provede ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností, jehož oblasti působnosti je tato agenda nejbližší47).

(4) Je-li agenda vykonávána orgány územních samosprávných celků v rámci samostatné působnosti, ohlášení agendy Ministerstvu vnitra provede ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je tato agenda nejbližší47).

§ 54

(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje

(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje

a) název orgánu veřejné moci, který ohlašuje agendu, a jeho identifikátor vedený v registru osob (dále jen „ohlašovatel agendy“),

a) údaje uvedené v § 51 odst. 5, s výjimkou údaje podle § 51 odst. 5 písm. f) a kódu agendy,

b) název agendy, která je předmětem registrace,

b) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy vedených v informačním systému o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy, pokud je ohlašovatel agendy k tomuto účelu stanovil,

c) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je agenda vykonávána,

c) formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné úkony, nevylučuje-li jiný právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě nebo nepožaduje-li jiný právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití zvláštního formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě účelné; formuláře se předloží ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,

e) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v rámci agendy,

f) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným a o nichž byly zpřístupněny Ministerstvu vnitra informace podle jiného právního předpisu48); to se nevztahuje na agendový informační systém provozovaný za účelem výkonu agendy, která je předmětem registrace,

g) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,

h) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základních registrech podle písmene f) určených jednotlivými rolemi,

i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v agendových informačních systémech podle písmene f) určených jednotlivými rolemi,

j) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci, který vykonává agendu, oprávněn získávat referenční údaje ze základních registrů nebo vykonávat jejich zápis,

k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci, který vykonává agendu, oprávněn získávat údaje z agendového informačního systému podle písmene f),

l) stanovisko správce agendového informačního systému podle písmene f) k rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v tomto agendovém informačním systému,

m) údaj o tom, zda ohlašovatel agendy požaduje, aby jemu nebo správci agendového informačního systému podle písmene f) byly zaslány ke stanovisku oznámení o vykonávání působnosti v agendě, na jejichž základě má dojít k registraci pro výkon agendy podle § 55; ve stanovisku se ohlašovatel agendy nebo orgán veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému podle písmene f), vyjadřuje k oprávněnosti požadavku na přístup k údajům,

n) formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné úkony, nevylučuje-li právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě nebo nepožaduje-li právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití zvláštního formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě účelné; formuláře se předloží ve formátu umožňujícím jejich zaslání datovou schránkou a jejich automatizované zpracování.

(2) Ohlašovatel agendy zasílá ohlášení agendy obsahující údaje podle odstavce 1 nejdříve v den, kdy nabyl platnosti právní předpis, který stanoví náležitosti výkonu agendy, a to ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Ministerstvo vnitra zašle správci základního registru a správci agendového informačního systému, do něhož je požadován přístup, ohlášení podle odstavce 1 ke stanovisku z hlediska oprávněnosti přístupu k vymezenému rozsahu údajů. Správce zasílá stanovisko prostřednictvím informačního systému registru práv a povinností ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v ohlášení agendy nedostatky, provede registraci agendy, přidělí kód agendy a údaje o agendě zařadí do číselníku agend podle § 51 odst. 1 písm. a).

(4) Ministerstvo vnitra na základě ohlášení podle odstavce 1 a kladného stanoviska podle odstavce 3 provede registraci agendy, přidělí kód agendy a údaje o agendě zařadí do číselníku agend podle § 51 odst. 5 písm. a).

(4) Pokud Ministerstvo vnitra shledá v ohlášení agendy nedostatky, vyzve ohlašovatele agendy k jejich odstranění, přičemž mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. Ve výzvě ohlašovateli Ministerstvo vnitra sdělí, jaké nedostatky v ohlášení agendy shledalo s uvedením odkazu na konkrétní ustanovení tohoto zákona.

(5) Pokud Ministerstvo vnitra shledá v ohlášení agendy nedostatky, vyzve ohlašovatele agendy k jejich odstranění, přičemž mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. Ve výzvě ohlašovateli Ministerstvo vnitra sdělí, jaké nedostatky v ohlášení agendy shledalo s uvedením odkazu na konkrétní ustanovení tohoto zákona.

(5) Ministerstvo vnitra sdělí ohlašovateli agendy, že agenda byla registrována, a uvede kód agendy. Zároveň zašle Ministerstvo vnitra subjektům podle odstavce 1 písm. d) sdělení, že příslušná agenda byla registrována, a zveřejní na portálu veřejné správy formuláře podle odstavce 1 písm. n) spolu s údaji o agendě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím.

(6) Ministerstvo vnitra sdělí ohlašovateli agendy, že agenda byla registrována, a uvede kód agendy. Zároveň zašle Ministerstvo vnitra subjektům, které agendu vykonávají, sdělení, že příslušná agenda byla registrována, a zveřejní na portálu veřejné správy formuláře podle odstavce 1 písm. c) spolu s údaji o agendě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím.

(6) Pokud dojde po registraci agendy ke změně údajů nebo dalších podkladů, které byly podle odstavce 1 obsaženy v ohlášení agendy, postupuje se obdobně jako při registraci agendy.

(7) Pokud dojde po registraci agendy ke změně údajů nebo dalších podkladů, které byly podle odstavce 1 obsaženy v ohlášení agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci agendy.

(7) Ministerstvo vnitra umožní přístup k údajům v agendových informačních systémech podle odstavce 1 písm. f) pouze tehdy, pokud je stanovisko správce agendového informačního systému podle odstavce 1 písm. l) kladné.

Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy

§ 55

(1) Orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne registrace agendy podle § 53 a 54, pokud

(1) Orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání agendy do 30 dnů ode dne registrace agendy podle § 53 a 54 nebo jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, pokud

a) je editorem referenčních údajů,

b) požaduje získávání údajů ze základních registrů,

c) požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců.

(2) Oznámení o vykonávání působnosti v agendě obsahuje

(2) Oznámení o vykonávání agendy obsahuje

a) název orgánu veřejné moci, který žádá o registraci pro výkon agendy, a jeho identifikátor vedený v registru osob,

a) název a identifikátor orgánu veřejné moci, který žádá o registraci pro výkon agendy,

b) kód agendy podle číselníku agend podle § 51 odst. 1 písm. a),

b) kód agendy podle číselníku agend podle § 51 odst. 5 písm. a),

c) označení rolí určených pro danou agendu podle § 51 odst. 1 písm. h), které orgán veřejné moci pro výkon agendy požaduje přiřadit, a počet úředních osob, které budou roli zastávat.

c) označení rolí určených pro danou agendu podle § 51 odst. 5 písm. c), které orgán veřejné moci pro výkon agendy požaduje přiřadit, a počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí,

d) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy.

(3) Orgán veřejné moci zasílá oznámení o vykonávání působnosti v agendě obsahující údaje podle odstavce 2 ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Orgán veřejné moci zasílá oznámení o vykonávání agendy obsahující údaje podle odstavce 2 ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy může být provedena pouze tehdy, pokud je příslušná agenda registrována podle § 53 a 54 a údaje o ní vedeny v číselníku agend podle § 51 odst. 1 písm. a).

(4) Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy může být provedena pouze tehdy, pokud je příslušná agenda registrována podle § 53 a 54 a údaje o ní vedeny v číselníku agend podle § 51 odst.5 písm. a).

(5) Ministerstvo vnitra zašle ohlašovateli agendy, nebo orgánu veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému, do něhož je požadován přístup, oznámení podle odstavce 2 ke stanovisku, pokud o to orgán veřejné moci požádal při ohlášení agendy podle § 54 odst. 1 písm. m).

(6) Ohlašovatel agendy, nebo orgán veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému, do něhož je požadován přístup, zašle do 10 pracovních dnů Ministerstvu vnitra stanovisko podle odstavce 5, zda je orgán veřejné moci oprávněn danou roli vykonávat. Pokud stanovisko nezašle, má se za to, že stanovisko je kladné; údaje požadované v souvislosti s plněním úkolů při zajišťování bezpečnosti státu, obrany nebo významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie jsou poskytovány i bez souhlasného stanoviska.

(7) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání působnosti v agendě nedostatky, a pokud bylo stanovisko k oznámení podle odstavce 6 kladné, provede Ministerstvo vnitra registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.

(5) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání agendy nedostatky, provede registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.

§ 56

(1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci, který oznámil vykonávání působnosti v agendě, že byl zaregistrován jako orgán veřejné moci, který danou agendu vykonává, a označení rolí, které jsou na základě ohlášení agendy stanovené jako nezbytné pro výkon agendy.

(1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci, který oznámil vykonávání agendy, že byl zaregistrován jako orgán veřejné moci, který danou agendu vykonává.

(2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy do seznamu podle § 51 odst. 1 písm. f).

(2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy do seznamu podle § 51 odst. 5 písm. f).

(3) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, odpovídá za

a) určení úředních osob, které působí v jednotlivých rolích, a za provádění změn v těchto určeních,

a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních,

b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k referenčním údajům vedeným v základních registrech na základě oprávnění, které získal.

b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k referenčním údajům vedeným v základních registrech na základě oprávnění, které získal,

c) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech v souvislosti s oprávněním soukromoprávních uživatelů údajů k jejich využívání.

(4) Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním údajům v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí.

(5) Pokud dojde po registraci ke změně údajů, které byly podle § 55 odst. 2 obsaženy v oznámení o vykonávání působnosti v agendě, postupuje se obdobně jako při registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.

(5) Pokud dojde po registraci ke změně údajů, které byly podle § 55 odst. 2 obsaženy v oznámení o vykonávání agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.

§ 56a

(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, může za účelem uplatňování opatření podle § 56 odst. 3 písm. b) a c) provést autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, informační systém sloužící k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí, (dále jen „autentizační informační systém“) nebo informační systém, jehož je správcem.

(2) Správcem autentizačního informačního systému je Ministerstvo vnitra.

(3) V autentizačním informačním systému jsou o fyzické osobě, která je nositelem role, vedeny

a) údaje v rozsahu

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

5. datum úmrtí a

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace.

(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2 a odstavce 3 písm. b) se uchovávají nejdéle po dobu dvou let po zániku oprávnění fyzické osoby, která je nositelem role, k přístupu k údajům obsaženým v základních registrech.

(5) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy a který využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role, z registru obyvatel referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum úmrtí.

(6) Ministerstvo vnitra využívá pro účely správy autentizačního informačního systému z registru obyvatel referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum úmrtí.

§ 57

(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede záznamy o přístupu k údajům obsaženým v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům veřejně přístupným, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje

a) uživatelské jméno oprávněné úřední osoby podle § 56 odst. 3 písm. a), která přístup učinila,

a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role a která přístup učinila,

b) roli podle § 51 odst. 1 písm. h), ve které úřední osoba přístup učinila,

b) roli podle § 51 odst. 5 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila,

c) výčet údajů, ke kterým úřední osoba získala přístup,

c) výčet údajů, ke kterým fyzická osoba, která je nositelem role, získala přístup,

d) datum a čas přístupu,

e) důvod a konkrétní účel přístupu.

(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního systému záznamy o přístupu k údajům obsaženým v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům veřejně přístupným, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje

a) agendový informační systém, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,

b) roli podle § 51 odst. 5 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila,

c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup,

d) datum a čas přístupu,

e) důvod a konkrétní účel přístupu.

(3) Pokud k údajům v základním registru přistupuje agendový informační systém, který přebírá údaje ze základního registru za účelem automatického zpřístupňování těchto údajů na základě jiného právního předpisu, údaj podle odstavce 1 písm. a) se nevede.

(4) Orgán veřejné moci předává záznamy podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost. Ministerstvo vnitra může tyto záznamy požadovat pouze v souvislosti se zajištěním bezpečnosti informačního systému základních registrů a základních registrů.

(5) Požádá-li o to orgán veřejné moci oprávněný podle jiného právního předpisu k přístupu k údaji o uživatelském jménu oprávněné úřední osoby, která učinila přístup53), předá mu orgán veřejné moci uvedený v odstavci 1 také jméno a příjmení této úřední osoby.

(5) Požádá-li o to orgán veřejné moci oprávněný podle jiného právního předpisu k přístupu k údaji o uživatelském jménu fyzické osoby, která je nositelem role, která učinila přístup53), předá mu orgán veřejné moci uvedený v odstavci 1 také jméno a příjmení této osoby.

ČÁST DRUHÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 58

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností

(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané

(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou referenční nebo provozní údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané

a) elektronicky,

b) v listinné podobě, nebo

c) osobně.

(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem.

(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně na kontaktním místě veřejné správy nebo na Ministerstvu vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů musí od 1. ledna 2012 provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.

(6) Za subjekt údajů,

(6) Údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytuje správní orgán, u kterého byla žádost podána.

a) který je mladší 15 let,

b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo

c) jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavce 1,

žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce; je-li žádost podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

(7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt údajů osobou,

a) která je mladší 15 let,

b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k jednání podle odstavce 1, nebo

c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti.

(8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Osoba žádající za subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat svoji totožnost.

(7) Údaje vyžádané podle odstavce 6 se poskytnou zákonnému zástupci.

(9) Údaje vyžádané podle odstavce 7 se poskytnou zákonnému zástupci, opatrovníku, členu domácnosti, nebo subjektu údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem.

(8) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.

(10) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.

(11) Údaje vedené podle § 18 odst. 4 písm. a) a b) lze poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti.

§ 58a

(1) Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické nebo právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného souhlasu subjektu údajů17). Součástí poskytnutých údajů jsou též údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu.

(2) Subjekt údajů, který požádá o poskytnutí svých referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, postupuje podle § 58 odst. 2 a 3.

(3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4 a dále údaje o jiné fyzické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

d) adresa místa pobytu, popřípadě jiná kontaktní adresa,

e) identifikátor datové schránky.

(4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4 a dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu

a) obchodní firma nebo název,

b) adresa sídla,

c) identifikační číslo osoby,

d) identifikátor datové schránky.

(5) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě dále obsahuje výčet údajů, které mají být poskytnuty, popřípadě doplňující informaci žadatele určenou pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

(6) Správní orgán, u kterého byla žádost podána, přidělí záznamu o udělení souhlasu identifikátor souhlasu, a to prostřednictvím informačního systému sloužícího k předávání žádostí.

(7) Na základě odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím referenčních údajů podle odstavce 1 se jiné fyzické nebo právnické osobě zašle sdělení o ukončení poskytování referenčních údajů. Sdělení obsahuje údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu a údaje o jiné fyzické osobě uvedené v odstavci 3 nebo údaje o právnické osobě uvedené v odstavci 4. Sdělení dále obsahuje datum a čas udělení a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů.

§ 59

(1) Právnické osobě a dalším subjektům neuvedeným v § 58 (dále jen „právnická osoba“) se údaje, které jsou k nim vedeny v registru práv a povinností, poskytnou obdobně podle § 58 odst. 1 až 5, není-li dále stanoveno jinak.

(1) Subjektu, o němž jsou vedeny údaje v registru práv a povinností, nejde-li o fyzickou osobu, se údaje, které jsou k němu vedeny v registru práv a povinností, poskytnou obdobně podle § 58, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 musí obsahovat

a) název nebo obchodní firmu právnické osoby,

a) název nebo obchodní firmu subjektu,

b) identifikační číslo právnické osoby nebo obdobný údaj,

b) identifikační číslo subjektu nebo obdobný údaj,

c) adresu sídla právnické osoby,

c) adresu sídla subjektu,

d) údaje o fyzické osobě, která jménem právnické osoby jedná, a to

d) údaje o fyzické osobě, která jménem subjektu žádá o poskytnutí údajů, a to

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,

3. číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato fyzická osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato fyzická osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

§ 60

(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty pro zajišťování

(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností poskytnuty pro zajišťování

a) bezpečnosti České republiky,

b) obrany České republiky,

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů,

a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 4 dalším subjektům nebo záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního předpisu1).

a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 4 nebo záznamu o provozních údajích z registru osob podle § 26 odst. 3 dalším subjektům nebo záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního předpisu1).

(2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel nebo registru práv a povinností podle odstavce 1 využil, je povinen správci registru obyvatel nebo správci registru práv a povinností písemně oznámit údaje umožňující jeho identifikaci a identifikaci úřední osoby požadující využití údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů podle odstavce 1.

(2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel, registru osob nebo registru práv a povinností podle odstavce 1 využil, je povinen správci registru obyvatel, správci registru osob nebo správci registru práv a povinností písemně oznámit údaje umožňující jeho identifikaci a identifikaci fyzické osoby, která je nositelem role, požadující využití údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů podle odstavce 1.

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

§ 61

Poskytování údajů z registru osob

(1) Identifikátory a referenční údaje vedené o osobách, s výjimkou údajů podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a n), jsou veřejně přístupné prostřednictvím k tomu určených agend.

(1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až s), u) a v) a provozní údaje podle § 26 odst. 3 písm. a) až d) jsou veřejné.

(2) Poskytnutí referenčních údajů, provozních údajů nebo identifikátorů, které nejsou veřejně přístupné, je zaznamenáno a vedeno elektronicky, a to po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí.

(2) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a t) jsou neveřejné a poskytují se na žádost subjektu údajů nebo orgánu veřejné moci, pokud je k využívání těchto údajů oprávněn podle jiného právního předpisu.

(3) Provozní údaj podle § 26 odst. 3 písm. e) se poskytuje na žádost subjektu údajů, a to za období 2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14 odst. 3 tím není dotčeno.

(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních systémů.

§ 62

Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace

(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, včetně vytěžování50) jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Vydávání výpisů, včetně ověřených výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního předpisu1) tím není dotčeno. Záznamy o využívání registru územní identifikace a informačního systému územní identifikace se neposkytují.

(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, včetně vytěžování50) jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Vydávání výpisů, včetně ověřených výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního předpisu1) tím není dotčeno. Záznamy o využívání údajů registru územní identifikace a informačního systému územní identifikace se neposkytují.

(2) Registr územní identifikace zprostředkovává z katastru nemovitostí údaje o vlastníkovi pozemku nebo v katastru nemovitostí evidovaného stavebního objektu, které jsou veřejné.

(3) Pro poskytování údajů z informačního systému územní identifikace platí obdobně odstavec 1. Z informačního systému územní identifikace se vydávají též ověřené výstupy podle jiného právního předpisu.

§ 62a

Referenční údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na žádost poskytuje obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.

Přechodná ustanovení

§ 63

(1) Pokud orgán veřejné moci nemá z technických důvodů dosud zaveden přístup k základním registrům, do doby, než bude tento přístup zaveden, se § 5 pro tento orgán veřejné moci nepoužije.

(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra zajišťujících přípravu informačního systému základních registrů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Správu základních registrů.

(3) Ředitele Správy základních registrů do doby nabytí účinnosti služebního zákona51) jmenuje a odvolává ministr vnitra.

(4) Pokud byl agendový informační systém provozován před nabytím účinnosti tohoto zákona, obdrží správce agendového informačního systému agendové identifikátory fyzických osob pro svou agendu od správce informačního systému základních registrů, a to na základě žádosti, která obsahuje údaje, z nichž je možné osobu jednoznačně identifikovat v registru obyvatel.

(5) Identifikaci fyzické osoby pro přiřazení agendového identifikátoru fyzické osoby podle odstavce 4 zajistí správce registru obyvatel na základě údajů v žádosti poskytnutých správcem agendového informačního systému.

§ 64

(1) Registr obyvatel se vytvoří naplněním údajů z příslušných agendových informačních systémů editory uvedenými v § 19, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Při vytváření registru obyvatel lze pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo, nejdéle však do 31. prosince 2025.

§ 65

(1) Identifikační číslo ekonomického subjektu přidělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zůstává v platnosti a považuje se za identifikační číslo osoby podle tohoto zákona.

(2) Subjektům, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo přiděleno identifikační číslo ekonomického subjektu a kterým se nově přiděluje identifikační číslo osoby, přidělí toto číslo správce základního registru osob, a to na žádost toho subjektu, který je jako editor příslušný k vložení osoby do základního registru osob. Žádost podává editor u správce základního registru osob elektronickou formou na elektronickém formuláři zveřejněném správcem základního registru osob. Identifikační číslo osoby se těmto subjektům přidělí do tří měsíců od podání žádosti editorem.

(3) Příslušná agendová místa uvedou evidenci vedenou o jednotlivých osobách uvedených v § 25 do souladu s tímto zákonem nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Registr osob se vytvoří naplněním údajů z příslušných agendových informačních systémů agendových míst, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Správce registru osob provede před naplněním údajů agendových informačních systémů do registru osob ověření jejich správnosti a úplnosti. Za tím účelem poskytnou agendová místa správci registru osob jimi evidované údaje nezbytné pro naplnění registru osob. Pro účely ověření a zajištění správného přidělování identifikačních čísel podnikajícím fyzickým osobám podle § 26 odst. 8 poskytnou agendová místa správci registru osob rovněž osobní údaje podnikajících fyzických osob v rozsahu jména a příjmení, data a místa narození, adresy místa pobytu nebo bydliště, čísla občanského průkazu a rodného čísla, pokud jsou v jejich informačních systémech vedeny. Zjištěné neshody oznámí správce registru osob příslušným agendovým místům, která údaje opraví, nebo zahájí postup podle jiného právního předpisu vedoucí k opravě údajů.

§ 66

(1) Správce registru územní identifikace při vytváření registru územní identifikace zapíše

a) údaje o katastrálních územích a pozemcích z katastru nemovitostí,

b) údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí,

c) údaje o stavebních objektech nezapisovaných do katastru nemovitostí z registru sčítacích obvodů a budov vedeného Českým statistickým úřadem,

d) vybrané údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí a z registru sčítacích obvodů a budov,

e) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy z katastru nemovitostí,

f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí,

g) údaje o území obcí z katastru nemovitostí,

h) údaje o územích městských částí hlavního města Prahy a správních obvodech v hlavním městě Praze z registru sčítacích obvodů a budov,

i) údaje o územích městských částí nebo městských obvodů statutárních měst z registru sčítacích obvodů a budov,

j) údaje o základních sídelních jednotkách z registru sčítacích obvodů a budov,

k) údaje o částech obce a ulicích z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,

l) údaje o adresním místě z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) Správci informačních systémů veřejné správy uvedených v odstavci 1 poskytnou potřebné údaje správci registru územní identifikace, a to nejpozději do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Správce registru územní identifikace zpracuje údaje poskytnuté podle odstavců 1 a 2 a nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je zapíše do registru územní identifikace.

§ 67

Správci informačních systémů veřejné správy, ze kterých jsou editory zapisovány prostřednictvím informačního systému územní identifikace do registru územní identifikace referenční údaje, uvedou příslušné evidence do souladu s tímto zákonem nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 68

(1) Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ohlásí agendu Ministerstvu vnitra ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností podle § 53 a 54 nejpozději

a) do 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že je prostřednictvím agendového informačního systému zajišťován zápis referenčních údajů podle § 55 odst. 1 písm. a),

b) do 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že požaduje získávání údajů ze základních registrů podle § 55 odst. 1 písm. b), nebo v případě, že požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců podle § 55 odst. 1 písm. c).

(2) Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání své působnosti v agendě podle § 55 nejpozději

a) do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 písm. a),

b) do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Do registru práv a povinností zapisují orgány veřejné moci údaje o rozhodnutích podle § 52 odst. 1, která nabudou právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků, po zaregistrování orgánu veřejné moci pro výkon agendy podle § 55.

§ 69

Zmocňovací ustanovení

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví

a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,

b) způsob zápisu adresy,

c) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,

d) způsob, jakým obce poskytují správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,

d) způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,

e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické a bezpečnostní parametry,

f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,

g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,

h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace a nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle § 64 až 68.

§ 70

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení § 6, 7 a § 63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 263/2011 Sb. Čl. X

Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zašle ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností podklad podle § 54 odst. 1 písm. n) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupem stanoveným v § 54 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 192/2016 Sb. Čl. II

1. Správce základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí uvede základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí do souladu s § 33 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností vytvoří do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů a současně přidělí orgánům veřejné moci identifikátor orgánu veřejné moci a soukromoprávním uživatelům údajů identifikátor soukromoprávního uživatele údajů. Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů se vytvoří naplněním údajů z informačního systému datových schránek a ze základních registrů.

3. Orgán příslušný podle § 52b odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ohlašovatel agendy podle § 52b odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí Ministerstvu vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci nebo působení soukromoprávního uživatele údajů, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den nabytí účinnosti tohoto zákona trvá.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

3) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

5) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

7) § 88 až 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Například Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.

10) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

15) Například zákon č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

19) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

21) Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

23) § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

25) Například zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26) § 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

27) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

28) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

29) § 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

31) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

32) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

33) § 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

34) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

35) Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

37) § 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38) § 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39) § 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

40) § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41) § 27 písm. a) a b) zákona č. 344/1992 Sb.

42) § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

43) § 34 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 13 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

44) Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

45) Například § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.

46) § 2 zákona č. 153/1994 Sb.
§ 13 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
§ 13 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

47) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

48) § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

49) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

50) § 90 zákona č. 121/2000 Sb.

51) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 127/2005 Sb.

52) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.

53) Například § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 153/1994 Sb.

54) § 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).