Hlavní navigace

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Předpis č. 290/2005 Sb.

Znění od 1. 8. 2005

290/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(2) Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím, jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní zákony1).

1) Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"c) Vojenské zpravodajství jako součást Ministerstva obrany2).

2) § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.".

3. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který ho též se souhlasem vlády odvolává.".

4. V § 5 odst. 3 písmeno a) zní:

"a) mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky,".

5. V § 5 odst. 3 písm. d) se před slovo "činnostech" vkládají slova "záměrech a" a slova "státní a služební tajemství" se nahrazují slovy "utajované skutečnosti".

6. § 17 a 18 včetně nadpisu znějí:

"Zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky a informace

§ 17

Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Úřad pro zahraniční styky a informace".

§ 18

(1) Úřad pro zahraniční styky a informace může pro ochranu činností, které koná na území České republiky, a jestliže je to nezbytné pro plnění úkolů v jeho působnosti, používat sledování osob a věcí, krycí doklady, nástrahovou a zabezpečovací techniku a využívat osob jednajících v jeho prospěch, které musí být starší 18 let.

(2) Krycími doklady se pro účely tohoto zákona rozumějí listiny a předměty sloužící k utajení skutečné totožnosti osoby. Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklad dosud žijící osoby.

(3) Úřadu pro zahraniční styky a informace vydává krycí doklady Ministerstvo vnitra.".

7. § 19 zní:

"§ 19

(1) Úřad pro zahraniční styky a informace je oprávněn ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách, jestliže je to nutné k plnění úkolů v jeho působnosti.

(2) Úřad pro zahraniční styky a informace je povinen zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením.

(3) Úřad pro zahraniční styky a informace skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.".

8. § 21 se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).