Hlavní navigace

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Předpis č. 290/2005 Sb.

Znění od 1. 8. 2005

290/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je při něm zasahováno do základních práv a svobod občanů při

a) vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,

b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,

c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,

d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci Bezpečnostní informační služby,

e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.".

2. V § 8 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu bez odposlechu jeho obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu.".

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, aby v určených bodech své sítě zřídily a zabezpečily rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.".

4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.".

5. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) § 53 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.".

6. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) druh zpravodajské techniky, která má být použita, dobu trvání jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky; má-li být zpravodajská technika použita vůči ústavnímu činiteli nebo jejím použitím má být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí, musí být tato informace součástí žádosti,".

7. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova "vůči objektu zájmu uvedenému" nahrazují slovy "vůči osobě uvedené".

8. V § 10 odst. 3 se slova "údaje o objektu zájmu, vůči kterému má být zpravodajská technika použita" nahrazují slovy "údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy".

9. V § 19 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"c) počet případů použití zpravodajské techniky, ve kterých je Bezpečnostní informační služba činná, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti Bezpečnostní informační služby7a) a druhu zpravodajské techniky,

7a) § 5 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).