Hlavní navigace

Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) - ČÁST DRUHÁ - PRIVATIZACE MAJETKU STÁTU

Předpis č. 178/2005 Sb.

Znění od 1. 1. 2019

178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

ČÁST DRUHÁ

PRIVATIZACE MAJETKU STÁTU

§ 5

(1) V souladu s rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu2) po dni nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší ministerstvu hospodařit s majetkem zrušených státních podniků nebo jiných státních organizací nebo s vyňatými částmi tohoto majetku.

(2) O majetku, se kterým přísluší hospodařit ministerstvu a na který je vydáno rozhodnutí o privatizaci, vede ministerstvo zvláštní evidenci.

(3) Majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu v obchodních společnostech lze použít pouze k těmto účelům:

(3) Majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku, zisk z účasti státu v obchodních společnostech a doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu lze použít pouze k těmto účelům:

a) k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů3),

b) na základě rozhodnutí o privatizaci

1. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,

2. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti v obchodní společnosti,

2. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti v obchodní společnosti, nebo

3. k převodu na obce, na dobrovolné svazky obcí nebo na kraje,

4. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a státní politiky zaměstnanosti,

5. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na návrh vlády, nebo

6. k převodu na obecně prospěšné společnosti,

c) v souladu s rozhodnutím vlády

1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,

2. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů,

3. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,

4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území a k úhradě nákladů spojených se záchranou klenotů naší národní identity a architektonického dědictví České republiky,

4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území, nebo

5. k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy rozpočtované příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění budou nižší než rozpočtované výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění; rozpočtovaná částka se převede maximálně do výše předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem,

5. k převodu do státního rozpočtu,

6. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,

7. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,

8. k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.

d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má stát předkupní právo,

e) k úhradě nákladů spojených s restitučními a privatizačními soudními spory, které je povinno hradit ministerstvo, k úhradě nákladů spojených se soudními spory a správními řízeními vyplývajícími z uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem a před 1. lednem 2006 Fondem a k úhradě nákladů spojených s vypořádáním mimosoudních dohod uzavřených mezi ministerstvem a osobami, které se vůči České republice domáhají uspokojení nároků vzniklých jim v důsledku nesprávného či nezákonného postupu ministerstva a před 1. lednem 2006 Fondu při převodech majetku státu na jiné osoby a které ministerstvo uznalo z důvodu jejich nespornosti,

f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na regulovaném trhu cenných papírů, nebo prostřednictvím zprostředkovatele,

g) k úhradě nákladů ministerstva spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů a rozhodnutí o privatizaci a k úhradě nákladů spojených s údržbou a opravami majetku, který po jeho privatizaci přešel od jeho nabyvatelů zpět do vlastnictví České republiky; k úhradě nákladů spojených se správou aktiv a pasiv po zaniklé České konsolidační agentuře, jakož i k úhradě nákladů spojených se správou aktiv a pasiv, která přešla nebo přejdou na ministerstvo v souvislosti se zrušením nebo zánikem dalších transformačních institucí nebo organizací, které se podílely na přípravě a realizaci procesu privatizace majetku státu.

(4) Ministerstvo je povinno při postupu podle odstavců 1 a 2 dodržovat pravidla pro poskytování veřejných podpor, která vyplývají z přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

§ 6

(1) Na základě rozhodnutí o privatizaci jedná ministerstvo za stát při uzavírání smluv a činí jiné právní úkony při nakládání s privatizovaným majetkem, a to:

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se jménem státu zavázalo,

b) nabývá akcie na základě účasti státu na podnikání v obchodních společnostech a vykonává práva akcionáře,

c) vykonává práva společníka spojená s účastí státu na jiných než akciových společnostech,

d) uzavírá smlouvy o prodeji akcií nebo podílů na jiných než akciových společnostech,

e) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, nebo části majetku podniků nebo o prodeji části podniku,

f) uzavírá smlouvy o nájmu majetku určeného k privatizaci na dobu určitou, a to do doby jeho použití pro privatizaci.

(2) Ministerstvo vypořádává též nároky oprávněných osob, jestliže k odnětí vlastnického práva k majetku došlo způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a to způsobem uvedeným v příslušném rozhodnutí o privatizaci, nejpozději však do 1 roku od schválení privatizačního projektu. Ministerstvo vypořádává tyto nároky pouze tehdy, uplatní-li je oprávněné osoby včas a uvedou-li název a sídlo podniku, který věc drží, a způsob převzetí majetku státem.

(3) Lhůta k uplatnění nároků oprávněných osob stanovená zvláštním právním předpisem se považuje za zachovanou, jestliže oprávněná osoba včas uplatnila nárok uvedený v odstavci 2 u příslušného orgánu.

(4) Ministerstvo vydává cenné papíry, které nemají povahu státních dluhopisů, k vypořádání restitučních nároků oprávněných osob, kterým byla přiznána náhrada podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

(1) S majetkem určeným k privatizaci a s majetkovými účastmi státu v obchodních společnostech, které nelze privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, naloží ministerstvo způsobem, který je ke všem okolnostem případu nejvhodnější a nejúčelnější.

(2) Obdobně jako v odstavci 1 se postupuje u majetku určeného k privatizaci a účastí státu v obchodních společnostech, se kterými přísluší hospodařit ministerstvu, pokud na stát přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele majetku určeného k privatizaci.

(3) Práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, která byla smluvně převedena na základě rozhodnutí o privatizaci, je původní nabyvatel povinen při odstoupení od smlouvy podle odstavce 2 převést na nového nabyvatele majetku určeného k privatizaci.

(4) V případech, kdy bude postupováno podle odstavce 1, zruší ministerstvo své rozhodnutí o privatizaci nebo navrhne vládě zrušení jejího rozhodnutí o privatizaci.

§ 8

Parlament České republiky kontroluje hospodaření s majetkem určeným k privatizaci a s finančními prostředky vedenými podle § 4 ministerstvem na zvláštních účtech. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech jako samostatnou přílohu ke státnímu závěrečnému účtu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).