Hlavní navigace

Čas na roční zúčtování za rok 2010

7. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Zaměstnanci mají poslední týden na podpis Prohlášení poplatníka. Tímto prohlášením žádají o zúčtování zálohové daně. Zaměstnavatel musí zúčtování provést nejpozději do konce března.

Opět nastává čas ročního zúčtování. Pro zaměstnance i pro zaměstnavatele je důležité datum 15. února 2011. Nejpozději v tento den musí zaměstnanec požádat o roční zúčtování prohlášením v příslušném tiskopisu a předložit veškeré doklady, které bude zaměstnavatel k vyúčtování daňových záloh za rok 2010 potřebovat. Čtěte také: Daňový řád rozšiřuje pravomoci účetních

Kdo žádá roční zúčtování?

Nejprve si připomeňme, že o roční zúčtování nemohou žádat zaměstnanci, kteří pracují souběžně pro dva nebo více zaměstnavatelů, pokud z této mzdy u souběžného zaměstnavatele nebyla sražena konečná srážková daň a zaměstnanci, kteří mimo své příjmy ze zaměstnání mají příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti vyšší než 6000 Kč (myslí se tržby, ne zisk). Dále o roční zúčtování nemohou žádat:

 • daňoví nerezidenti uplatňující slevy na dani na manželku (manžela), slevy z titulu invalidity, daňové zvýhodnění na dítě a odpočet úroků z úvěru. Daňový nerezident je poplatník, který nemá v ČR stálý byt a ani se zde nezdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce,
 • zaměstnanci, kteří mají mimo příjmů ze zaměstnání z České republiky další příjmy z ciziny, Tito poplatníci podávají sami daňové přiznání. Zaměstnavatel jim k tomu účelu vystaví ve lhůtě do deseti dnů od jejich žádosti potvrzení o zdanitelných příjmech. Kopii potvrzení by si měl zaměstnavatel uschovat pro odsouhlasení při kontrole správce daně nebo pro případné „vylepšení“ údajů samotným zaměstnancem.

Kde žádat o roční zúčtování?

O roční zúčtování žádá zaměstnanec u posledního zaměstnavatele, tj. u zaměstnavatele u kterého naposled podepsal Prohlášení poplatníka (růžový tiskopis). V případě, že by poslední zaměstnavatel v průběhu roku zanikl, požádá poplatník o roční zúčtování místně příslušní finanční úřad. Čtěte také: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování?

Žádá se nejpozději do 15. února podpisem Prohlášení poplatníka, kde zaměstnanec na 3. straně tiskopisu prohlásí (do příslušné kolonky se uvede se rok, například 2010):

 • že nepobíral v roce 2010 kromě mzdy od jednoho zaměstnavatele nebo od několika zaměstnavatelů postupně (ne souběžně) příjmy zdaněné zálohovou daní. Nejedná se o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní
 • že neměl další příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6000 korun ročně
 • zda pobíral v roce 2010 příjmy pouze od jednoho plátce nebo postupně od dalších zaměstnavatelů (mimo příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů od daně osvobozených). Zde je třeba jména plátců uvést a doložit od každého předchozího zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zahrnují se pouze příjmy, které byly skutečně vyplaceny, a které zaměstnanec obdržel nejpozději do 31. 1.2011.

Další část patří zaplaceným úrokům z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru nebo jiného úvěru v souvislosti s bytovou potřebou. Podle § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů poplatník zároveň prohlašuje, že se jedná o bytovou potřebu druhého z manželů, dětí, rodičů nebo prarodičů. Jestliže je více účastníků smlouvy, uplatní odpočet úroků buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Maximálně však do hodnoty 300 000 Kč u poplatníků v jedné domácnosti. K rozepsání uplatněných úroků z úvěrů jednotlivými spoludlužníky slouží tabulka v dolní části strany 3. Čtěte více: Musí zaměstnavatel provést odpočet úroků z úvěru na bydlení?

Sleva na manželku

Vyplněním údajů na posledním listu požádá zaměstnanec o slevu na manželku/manžela, se kterým žije ve společné domácnosti. Současně prohlašuje, že manžel/manželka nemá žádné vlastní příjmy nebo příjmy, jež za zdaňovací období nepřesáhnou částku 68 000 Kč.

Přihlíží se k hrubé mzdě (ne superhrubé), hrubým příjmům z podnikání (tržbám), k příjmům z pronájmu, důchodům ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenským dávkám, peněžité podpoře v mateřství a dávkám v nezaměstnanosti.

Nepřihlíží se k rodičovskému příspěvku, k dávkám státní sociální podpory, ke zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendiu při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávkám sociální péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči.

Slevu na manželku (manžela) lze uplatnit pouze v ročním zúčtování (neuplatňuje se měsíčně). Zaměstnavatel by měl poplatníka upozornit, které příjmy se do tohoto limitu počítají. Podrobněji v pokynu D-300

Nezdanitelné části základu daně

K odpočtu nezdanitelných částí základu daně zaměstnanci předkládají tyto doklady a současně uplatnění nezdanitelné části základu daně zapíší do příslušných polí na straně 4:

 • potvrzení o poskytnutých darech na účely uvedené v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Úhrnná hodnota daru musí činit nejméně 1000 Kč nebo více než 2 % ze základu daně, maximálně však 10 %. Čtěte více: Dary fyzických osob v daňovém přiznání
 • potvrzení o uhrazených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem, zaplacená částka se snižuje o hodnotu státního příspěvku, tj. o 6000 Kč,
 • potvrzení o výši zaplaceného soukromého životního pojištění, které splňuje podmínky uvedené v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů,
 • potvrzení banky o výši úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, maximálně 300 000 Kč,
 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborovým organizacím do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně 3000 Kč,
 • potvrzení o úhradách za zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování dalšího vzdělávání v úhrnné hodnotě 10 000 Kč, 13 000 Kč pro osoby se zdravotním postižením a 15 000 Kč pro osoby s těžším zdravotním postižením.

Postup výpočtu ročního zúčtování

Postup výpočtu ročního zúčtování má několik fází. Nejdříve je nutné snížit základ daně o nezdanitelné části základů daně podle § 15 na základě zaměstnancem předložených potvrzení. Následně se vypočítá daň ze základu daně zaokrouhleného na celé 100 Kč dolů. Sazba daně činí 15 %. Čtěte také: Věcné dary na povodně účtujte rovnou do nákladů

Následně se daň sníží o daňové slevy. Vždy jen tolik dvanáctin celkové částky, na kolik má zaměstnanec nárok. V případě soustavné přípravy, odpočtu na manželku (manžela) nebo držitele průkazu ZTP je rozhodující, zda je nárok platný k 1. dni kalendářního měsíce. V případech invalidních důchodů je nárok na slevu za měsíce, ve kterých byl důchod vyplácen. Výjimkou je sleva na poplatníka. Ta se poskytuje vždy v roční výši.

Cloud 22 temata

Po snížení vypočtené daně o daňové slevy se dále vypočítá nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti, případně nárok na daňový bonus. Daňový bonus může uplatnit pouze poplatník s ročními zdanitelnými příjmy alespoň ve výši 48 000 Kč. Čtěte také: Daňový bonus za dítě skončí, na kobereček míří i výdajové paušály OSVČ

Posledním krokem výpočtu daňové povinnosti je porovnání vypočtené částky s úhrnem sražených záloh, případně vyplacených daňových bonusů. Zaměstnavatel provede roční zúčtování nejpozději do 31. 3. 2011 a vrátí zaměstnanci přeplatek daně. Nejpozději tedy v zúčtování mzdy za měsíc březen, vyplacené v měsíci dubnu. Přeplatek se vrací pouze v případě, že je vyšší než 50 korun.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).