Hlavní navigace

Časté otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro lidi pracující na dohody

8. 12. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nový kompenzační bonus budou moct využít i lidé pracující na dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Přinášíme přehled častých otázek a odpovědí.

Jde o poslední část třídílného seriálu článků. V prvním se server Podnikatel.cz věnoval přehledu pro OSVČ, v druhém pro společníky s. r. o. a v tomto textu se zaměřil na lidi pracující na dohody.

Už lze posílat žádosti?

Nikoli, žádosti ještě nejde podávat. Návrh na znovuzavedení kompenzačního bonusu totiž ještě neprošel legislativním procesem, doposud jej schválila pouze Poslanecká sněmovna. Parametry, podmínky nebo výše bonusu atd. se sice ještě teoreticky mohou změnit, očekává se však, že Senát návrh podpoří beze změn. Bonus by se tak měl začít vyplácet již zanedlouho.

Kteří lidé pracující na dohody se mohou stát subjektem kompenzačního bonusu?

Subjektem se podle návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 mohou stát jen pracovníci, kteří v rozhodném období vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

To neplatí, pokud se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona upravujícího nemocenské pojištění (dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Jinými slovy, u dobrovolných pečovatelů a pěstounů není souběžné nemocenské pojištění na překážku.

Zároveň je nutné mít ke dni 22. listopadu 2021 uzavřenu dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Co se rozumí dohodami mimo pracovní poměr?

Dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce.

Od jaké výše odměny se dohodáři musí účastnit nemocenského pojištění a můžou tak být subjektem kompenzačního bonusu?

U dohod o pracovní činnosti jde o hranici 3500 Kč měsíčně (pro loňský rok platil limit 3000 Kč) a u dohod o provedení práce o 10 000 Kč měsíčně.

Co je bonusové období?

Bonusová období jsou období, za která se kompenzační bonus vyplácí. Zatím jsou dvě. Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Druhé bonusové období pak tvoří období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

Odkdy dokdy trvá rozhodné období?

Rozhodné období se počítá od 1. června 2021 do 31. října 2021. Místo rozhodného období si ale dohodáři mohou pro splnění podmínek vybrat období 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, z nichž poslední celý spadá do bonusového období. Pokud tak dohodář chce žádat o bonus za první bonusové období, musel pracovat na dohodu, z které se platilo nemocenského pojištění, alespoň 3 z 5 měsíců od začátku června do konce října 2021, nebo od začátku srpna 2021 do konce prosince 2021.

Musí jít o jednu dohodu, nebo lze kombinovat dohody u více zaměstnavatelů?

Není nutné, aby k zúčtování částky došlo u téhož zaměstnavatele. Je-li v rámci rozhodného období platných více dohod (například jedna v červnu a červenci a druhá v září roku 2020), je možné tyto dohody pro účely splnění této podmínky kombinovat. Existuje-li tedy v rámci rozhodného období souběh více dohod u různých zaměstnavatelů, může být účast na nemocenském pojištění v každém z povinných tří měsíců navázána na příjmy od jiného zaměstnavatele.

Kdo pracoval na více dohod, může žádat o více bonusů?

I v případech, kdy tato osoba vykonává činnost na základě více než jedné dohody o práci konané mimo pracovní poměr, může nárok na kompenzační bonus vzniknout za kalendářní den pouze jednou.

Jaké další podmínky musí dohodář či jeho zaměstnavatel splnit, aby mohl kompenzační bonus dostat?

Nárok na bonus mají dohodáři, pokud nemohli vykonávat svoji práci z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Další podmínkou je, že nárok mají dohodáři pouze tehdy, pokud u nich převažující část příjmů v rozhodném období (nebo v období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období) plynula od daného zaměstnavatele. V potaz se berou příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Kdy je činnost zaměstnavatele významně dotčená?

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Psali jsme: Jak se u kompenzačního bonusu počítá 30% pokles tržeb? Ukazujeme na příkladech

Co je srovnávané období?

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. U bonusu za prosinec 2021 tak jde o prosinec 2021, u bonusu za leden 2022 jde o leden 2022.

Co je srovnávací období?

Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si podnikatel zvolí v rámci rozhodného období (1. června 2021 – 31. října 2021), nebo v rámci v období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, nelze-li činnost z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

U bonusu za prosinec 2021 může být srovnávacím obdobím buď červen až srpen 2021, nebo červenec až září 2021, nebo srpen až říjen 2021. Pokud jde o sezónního dohodáře, může jít buď o listopad 2019 až leden 2020, či prosinec 2019 až únor 2020.

Kolik kompenzační bonus pro dohodáře činí?

Dohodářům se taxativně vyplácí 500 Kč denně.

Lze kompenzační bonus kombinovat s podporou v nezaměstnanosti?

Nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty dny bonusového období, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na kompenzační bonus osobě vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr nevzniká ani za ty dny, za které již obdržela kompenzační bonus z jiného titulu (tj. jako OSVČ či jako společník společnosti s ručením omezeným).

Lze bonus kombinovat s rodičovským příspěvkem?

Ano, rodičovský příspěvek není na překážku.

Jakým způsobem půjde žádost podat?

Jak už bylo řečeno na začátku, žádost zatím nelze podávat. Až bude návrh schválen, žádost o kompenzační bonus půjde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

Dokdy půjde žádost podat?

Žádost o kompenzační bonus půjde podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období.

Co je potřeba k žádosti přiložit?

Dohodáři musí k žádosti přiložit kopii dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku které/kterých vznikla v rámci rozhodného období po dobu alespoň 3 kalendářních měsíců účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance.

Dále musí doložit kopii mzdového listu/mzdových listů zahrnujícího/zahrnujících kalendářní měsíce (v rámci rozhodného období), kdy byl žadatel o kompenzační bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec na základě dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, nebo potvrzení od zaměstnavatele prokazující účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance alespoň 3 kalendářní měsíce v rámci rozhodného období z titulu výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Může být vyplacený kompenzační bonus, připsaný na bankovní účet, exekuován?

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Příklad

O kompenzační bonus za první bonusové období chce požádat osoba v důchodu, která pracuje jako prodavačka na dohodu v maloobchodní prodejně. Tuto činnost vykonává již rok a dosahuje příjmů, které jí zakládají účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání. 

Činnost zaměstnavatele (provozovatele prodejny) byla dotčena opatřeními vlády, která omezovala prodej zboží, v důsledku čehož byl utlumen i výkon práce jeho zaměstnanců. Před vyhlášením opatření měla žadatelka vedle příjmů z dohody také příjmy z výkonu samostatné výdělečné činnosti (prodej jí vyráběné bižuterie). 

Při posuzování splnění podmínek pro uplatnění nároku na kompenzační bonus postupovala zaměstnankyně následovně:

Vyhodnotila, že vzhledem k tomu, že v rozhodném období (od 1. června 2021 do 31. října 2021) vykonávala práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla po celou tuto dobu účastna nemocenského pojištění, přičemž jinou činnost, v důsledku níž by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, neprováděla, je subjektem kompenzačního bonusu.

Shledala, že důvody, pro které nemůže svou činnost vykonávat ve standardním rozsahu, jsou důvody na straně zaměstnavatele mající původ v krizových opatřeních souvisejících s epidemií koronaviru. Vzhledem k charakteru opatření a jeho dopadům do činnosti provozovatele prodejny lze ze strany žadatelky o kompenzační bonus usuzovat, že v tomto případě je činnost zaměstnavatele významně dotčena (tedy že u zaměstnavatele došlo k více než 30% propadu tržeb v rámci srovnávacího a srovnávaného období). Skutečnost, zda je tato zákonná podmínka opravdu splněna, však zaměstnanec nemusí v rámci uplatnění nároku na kompenzační bonus deklarovat (v případě pochybností její splnění ověřuje správce daně dle potřeby v součinnosti se zaměstnavatelem).

Dále provedla test majoritních příjmů, tedy porovnala výši příjmů plynoucích od zaměstnavatele, u kterého došlo k významnému dotčení činnosti, s výší ostatních příjmů podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů, a to za rozhodné období od 1. června 2021 do 31. října 2021.

školení červen - novinky

  • příjmy z výkonu práce v rozhodném období: 76 000 Kč
  • příjmy z ostatních činností v rozhodném období: 8000 Kč

Porovnáním těchto částek došla k závěru, že příjmy z výkonu práce tvořily převažující část jejích celkových příjmů. Lze uzavřít, že zákonná podmínka majority příjmů je splněna.

Vzhledem k tomu, že zaměstnankyně nečerpala v bonusovém období žádnou z podpor, jejichž souběh by byl s výplatou kompenzačního bonusu neslučitelný, a ani nepobírala podporu v nezaměstnanosti, má nárok na kompenzační bonus za všechny kalendářní dny 1. bonusového období, tedy na 20 000 Kč (40 × 500 Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).