Hlavní navigace

Chcete dotaci? Vzdejte se nároku na náhradu škody, chce po hotelech stát

24. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jednou z podmínek, aby ubytovací zařízení dostala dotaci v rámci programu Covid – Ubytování, je, aby se vzdala nároku na náhradu škody.

Podle odborníků sice tato podmínka není protiprávní, ale lze ji označit za neetickou.

Jak vysoká bude dotace

Vláda před několika dny schválila pravidla programu Covid – Ubytování, díky kterému dostanou dotace ubytovací zařízení. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Celkem jde o 72 dnů. Podporu bude možné poskytnout žadatelům, kteří provozují ubytovací zařízení na území ČR na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby. V případě léčebných lázní mohou podporu získat pouze nestátní zařízení. Kempy budou mít nárok na podporu pouze na ubytovací objekty (budovy s pokoji nebo chatky). Dotace se rovněž nemá vztahovat na ubytování skrze Airbnb.

V rámci vyplácení podpory bude zohledněna i sezónnost zařízení, tzn. pokud v předchozích dvou letech bylo zařízení uzavřeno, na podporu nárok mít nebude, popřípadě bude poměrně krácena. Konkrétně je stanoveno, že dotace bude vyplacena ubytovacímu zařízení, které bylo v předcházejících dvou letech v měsících březen, duben a květen v provozu a zároveň vykazuje za toto období ubytované hosty. Pokud ani v jednom ze dvou předcházejících let ve sledovaných měsících nebylo zařízení obsazeno nebo v provozu, bude dotace krácena o počet dnů v měsíci, ve kterém nebylo zařízení v provozu nebo nemělo obsazeno ani jeden pokoj. V případě, že zařízení bylo v provozu a mělo ubytované hosty v měsíci březnu v roce 2019 nebo 2018, obdrží podporu za 18 dnů, v případě dubna za 30 dnů a v případě května obdrží podporu za 24 dnů.

Typ ubytovacího zařízení Částka dotace na jeden pokoj
Hotel, NLZ (nestátní lázeňská zařízení) ***** 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ **** 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ *** 300 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ ** 200 Kč
Hotel, motel, botel, garni NLZ * 200 Kč
Hotel Garni 250 Kč
Penzion 200 Kč
Kemp (ubytovací objekty) 100 Kč
Chatová osada 100 Kč
Turistická ubytovna 100 Kč
Ostatní HUZ – pouze NLZ sazba dle kvality ubytování 200 – 300 Kč

Podmínky pro získání dotace

Co se týče podmínek, dotaci nepůjde kumulovat s vyplaceným kompenzačním bonusem. Podporu naopak půjde kombinovat s podporou podle nařízení o podpoře de minimis a s podporami dle Rozhodnutí EK dle Dočasného rámce.

Žadatel může obdržet dotaci, pokud:

  • je fyzickou osobou, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. zákona o daních z příjmů.
  • je obchodní korporací, která ke dni 14. března 2020 byla daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky.
  • nebyl v úpadku nebo v likvidaci.
  • nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
  • nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích.
  • nebylo proti němu zahájeno kolektivní insolvenční řízení.
  • byla mu poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí tuto podporu splacenou.
  • žadatel vykonává ubytovací službu na základě živnostenského zákona.
  • ke dni 14. 3. 2020 neměl splatné nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně.
  • vzdá se uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody.

Podmínka vzdání se náhrady škody není protiprávní

Co se týče toho, že se hoteliéři musí vzdát nároku na náhradu škody, odborníci se shodují, že tato podmínka není protiprávní. Osobně rozpor nikde nevidím, jelikož ustanovení o vzdání se nároku na náhradu škody není svévolné, ale má legitimní cíl (ochrana státního rozpočtu, snaha o předejití zahlcení soudů) a zároveň se jedná o prostředek, který lze jen těžko označit jako nerozumný, vezmeme-li v úvahu předpokládaný cíl ustanovení, uvedl serveru Podnikatel.cz daňový expert Jan Rambousek, člen rady Unie daňových poplatníků ČR.

Také podle právníka Ondřeje Trubače jsou v dotačních podmínkách obvyklá taková ustanovení, která mají za cíl zajištění smysluplného využití dotace – jde typicky o závazky provozovat dotovanou činnost po určitou dobu od poskytnutí dotace nebo o účelové vymezení toho, na co lze prostředky z dotace použít. Podmínka vzdání se nároků na náhradu škody mezi taková ustanovení nepatří, na druhou stranu se jedná o dotaci se specifickým účelem a pozadím. Je zřejmé, že tato podmínka působí kontroverzně, zejména v kontextu nedávné debaty o tom, zda státu vzniká povinnost nahradit škody vzniklé opatřeními proti koronaviru, upozorňuje nicméně Ondřej Trubač.

Jak upřesnil Trubač, stát zřejmě vnímá pomoc v rámci dotačního programu jako svého druhu paušální náhradu škody a chce tímto ustanovením zajistit, že nikdo nebude odškodněn dvakrát. Některé subjekty však mohou být tímto přístupem postaveny do situace, kdy budou ekonomicky nuceny přijmout dotaci, ačkoli jim pokrývá pouze malou část způsobené škody, a zbytek nároku vůči státu odepsat. Eticky tak lze mít k dotačním podmínkám výhrady a bylo by lepší, kdyby byla příjemcům dotace ponechána možnost nároky uplatnit a v případě úspěchu by je soudy o čerpanou dotaci ponížily. Protože ale na dotace není právní nárok, nevidím prostor pro to, aby byly dotační podmínky napadány jako protiprávní, podotkl Trubač.

Co bude obsahovat formulář

Výzva k programu by měla být vyhlášena během srpna. Žadatel vyplní formulář žádosti online. Formulář vytiskne a zašle prostřednictvím své datové schránky písemně nebo prostřednictvím e-mailu, kdy zaslán bude formulář žádosti opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Formulář bude obsahovat informaci, že kdo v žádosti o poskytnutí dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, vystavuje se trestnímu stíhání za dotační podvod.

Formulář žádosti bude obsahovat identifikační údaje, předmět podnikání, počet disponibilních pokojů a informaci o provozu a využití ubytovacího zařízení v roce 2018 a 2019. Dále bude žádost obsahovat čestné prohlášení o tom, že nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích, nespolehlivým plátcem, nebylo proti němu zahájeno kolektivní insolvenční řízení a doložení bezdlužnosti. V rámci kontroly žádosti se budou z IS ARES kontrolovat identifikační údaje, sídlo žadatele, předmět podnikání a bude prováděna kontrola doložení bezdlužnosti.

školení květen 24 - novinky

Počet pokojů lázeňských zařízení bude kontrolováno z osvědčení o registraci nestátního zdravotnického zařízení, ve kterém je vykazována ubytovací kapacita. Tuto kapacitu musí mít žadatel odečtenu od celkové ubytovací kapacity zjistitelné z dotazníku o hostech pro ČSÚ. Kontrola sezónního využití a uvedeného počtu pokojů bude probíhat ex-post, a to vzhledem k tomu, že individuální data získávaná ČSÚ sběrem od jednotlivých ubytovatelů nelze ze zákona použít pro verifikaci žádosti. Kontrola bude porovnávat data uvedená v žádosti a data z měsíčního dotazníku o hostech. V případě, že nebudou uvedené skutečnosti doložitelné na základě měsíčního dotazníku o hostech pro ČSÚ, budou kontrolována z domovní knihy nebo na základě jiné formálně doložitelné evidence (např. domovní kniha,
kniha ubytovaných hostů, evidence uhrazených objednávek).

V žádosti dále žadatel uvede, jaké podpory a jakou částku obdržel, nebo má již rozhodnutí, že obdrží, v rámci Dočasného rámce čl. 3.1. a částku vyplacenou dle zákona o kompenzačním bonusu. V rámci kontroly žádosti bude sledován maximální limit veřejné podpory a odečten vyplacený kompenzační bonus od výše dotace.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).