Hlavní navigace

Chcete příspěvek na podnikání od úřadu práce? Víme, kdy nemáte šanci

20. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Evidovaní nezaměstnaní mohou požádat úřad práce o příspěvek do začátku podnikání. Peníze však rozhodně nedostanou všichni. Víme, jaké podmínky musíte splnit.

Někteří nezaměstnaní, registrovaní na úřadu práce, mají již několik let šanci získat příspěvek do začátku svého podnikání. Na dotaci však zdaleka nedosáhnou všichni žadatelé a ten, kdo chce uspět, musí projít poměrně náročným sítem. Abyste peníze obdrželi, musíte spadat do specifické kategorie uchazečů a navíc splnit poměrně přísné podmínky. I když navíc vše zvládnete, stejně nemusíte příspěvek dostat. Svůj podnikatelský projekt totiž musíte obhájit před komisí. Čtěte, zda máte šanci.

Kdo (ne)má šanci na příspěvek

Dotace pro start podnikání od úřadu práce upravuje § 113 zákona o zaměstnanosti. Mluvou zákona se jedná o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Jedná se o nenárokový příspěvek a zdaleka ne každý ho může dostat. Možná výše příspěvku se odvíjí od míry nezaměstnanosti v příslušném okrese. Zákon stanovuje, že v případě nižší míry nezaměstnanosti v daném okrese než kolik je průměrná nezaměstnanost v Česku, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (94 904 korun). Pokud dosahuje nezaměstnanost v okrese alespoň průměrné nezaměstnanosti, může dotace činit až šestinásobek průměrné mzdy (142 356 korun). Zpravidla se však výše dotace pohybuje od 20 do 50 tisíc korun. Čtěte více: Jste v evidenci úřadu práce? Čtěte, jak začít podnikat

Přidělování dotací dále upravují směrnice generálního ředitele Úřadu práce České republiky a ve velké míře též závisí na jednotlivých úřadech práce. Každý z nich poskytuje příspěvek v rozdílné výši a různým typům nezaměstnaných dle vlastních priorit a situace na místním trhu práce. Někde například podporují především uchazeče ve věku od 55 let a jinde zase spíše mladé do 25 let. Vyplatí se proto optat se na příslušném úřadu práce. Obecně však úřady práce upřednostňují při příspěvku na společensky účelné pracovní místo uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem.

Jedná se hlavně o uchazeče vedení v evidenci úřadu práce nepřetržité déle než 5 měsíců, uchazeči ohroženi sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti a uchazeči, jimž je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče podle § 33 zákona o zaměstnanosti. V tomto ustanovení je vedle zdravotního stavu a péči o dítě uveden i věk (mladí do 24 let, absolventi bez praxe a osoby nad 55 let) coby činitel zvyšující potřebu intenzivnější péče při zprostředkování, doplnil serveru Podnikatel.cz Jiří Reichl, mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. 


Úřady práce se pak liší v dalších podmínkách, které při přidělení dotace požadují. Většinou chtějí, aby uchazeč vydržel u podnikání alespoň jeden rok, na některých úřadech však vyžadují alespoň dva roky. Pokud by uchazeč ukončil podnikatelskou činnost dříve, musel by příspěvek vrátit. Ze zákona existuje v tomto ohledu výjimka. Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí, uvádí se v § 113 zákona o zaměstnanosti.

Těžší situaci mají ti, kteří již dříve podnikali. Pokud byste chtěli požádat o dotaci na rozjezd podnikání o odvětví, ve kterém jste před časem působili, máte smůlu. Příspěvky na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti se neposkytují v případě, že žadatel v minulosti již v této činnosti podnikal. Bez ohledu na to, zda na ni pobíral příspěvek, či nikoli, upřesnil serveru Podnikatel.cz Jiří Reichl. Bývalí podnikatelé tak mají šanci uspět jen s jiným oborem. Úřady práce dávají rovněž přednost uchazečům, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Základy podnikání.

Jak o příspěvek žádat?

Pokud se pokusíte příspěvek získat, musíte si nejprve podat žádost. Tu může podat pouze uchazeč, který je evidován na úřadu práce. Žádost se podává písemně prostřednictvím určeného tiskopisu. Čtěte také: Víte, že OSVČ mohou dostat dotace od úřadů práce? Dokonce až 90 000 korun

K žádosti se musí doložit:

 • podnikatelský záměr,
 • ekonomickou rozvahu příjmů a nákladů,
 • seznam plánovaných nákladů,
 • doklad, který opravňuje uchazeče podnikat v daném oboru (například živnostenské oprávnění),
 • doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
 • potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
 • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
 • další doklady dle typu podnikatelské činnosti (třeba nájemní smlouvu nebo vyjádření hygieny),
 • některé úřady práce požadují také lékařské potvrzení, že zdravotní stav nebrání zahájení a provozování samostatné výdělečné činnosti v příslušném oboru.

Žádost následně projednají úředníci a pozvou uchazeče před schvalovací komisi. Zde musí žadatel svůj podnikatelský záměr obhájit a “získat” pro něj pracovníky úřadu. Jedná se tak o podobnou situaci, které byli vystaveni podnikatelé v televizním pořadu Den D, kde žádali investory o peníze. Pokud se komise shodne, že projekt je životaschopný, rozhodne o přidělení příspěvku. Celková částky závisí kromě výše zmíněných faktorů také na seznamu nákladových položek, tj. položek, které si plánuje žadatel nakoupit za případně poskytnuté finanční prostředky. Musí se jednat o zařízení a vybavení, které jsou nezbytně nutné pro výkon samostatné výdělečné činnosti v daném oboru, upozornila server Podnikatel.cz Veronika Rohoškováúřadu práce v Karlových Varech.

Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa a mezi nákladovými položkami se nesmí objevit náklady spojené s provozováním pracovního místa, třeba nákup materiálu potřebného k výrobě nebo nájemné. Jestliže si myslíte, že vám úřad práce dá peníze a už se o vás starat nebude, mýlíte se. Úřad s úspěšným žadatelem totiž uzavře dohodu, na jejímž základě příspěvek poskytne a ve které se stanoví, na co konkrétně jsou prostředky určeny. V dohodě se dále sjednává datum, od kterého se uchazeč o zaměstnání zavazuje činnost zahájit a ukončit tak svoji evidenci na pracáku. Rovněž je v dohodě sjednána doba, do které je uchazeč o zaměstnání, resp. OSVČ povinna provést vyúčtování a vrátit finanční prostředky, které nebudou vynaloženy na způsobilé výdaje, doplňuje na svých stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dohoda o poskytnutí příspěvku musí dle zákona obsahovat:

 • identifikační údaje účastníků dohody,
 • účel poskytnutí příspěvku,
 • podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
 • výši a termín poskytnutí příspěvku,
 • způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
 • podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
 • závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,
 • závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,
  ujednání o vypovězení dohody.

Na provozní náklady je překlenovací příspěvek

Pokud jste obdrželi příspěvek na zřízení společensky účelného místa, můžete též požádat o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Ten se poskytuje úhradu provozních nákladů.

Za provozní náklady se považují:

 • nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
 • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti,
 • daň z přidané hodnoty, pokud osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně.

Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku. V současnosti činí maximálně 5931 korun měsíčně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).