Hlavní navigace

Chcete být daňovým poradcem? Čeká vás písemné i ústní zkoušení

30. 6. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
"Daňový poradce, ten se má. Ví, jak neplatit daně a přitom vydělává spoustu peněz." Opravdu si to myslíte? I tady platí stará známá pravda: „Bez práce nejsou koláče“. Daňový poradce nic zadarmo nedostane.

Daňový poradce poskytuje klientům právní pomoc a poradenství z oblasti daní a poplatků a jiných obdobných plateb. Subjekt, který je oprávněný k výkonu daňového poradenství, je zapsán do seznamu daňových poradců.

Daňový poradce skládá náročné kvalifikační zkoušky, v praxi nese odpovědnost za veškerá profesní pochybení svá i svých zaměstnanců. Při práci se musí řídit platnými právními předpisy, ty však musí skloubit s pokyny klienta. Daňové poradenství upravuje Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Klientem daňového poradce může být živnostník, obchodní společnost i další právnické osoby. Daňový poradce uzavírá s klientem smlouvu o daňovém poradenství. Za služby náleží daňovému poradci odměna. Pokud by došlo k narušení součinnosti klienta a daňového poradce, může daňový poradce od smlouvy odstoupit. Čtěte více: Daňový poradce za vaše účetnictví zodpovídá 

Jak se stát daňovým poradcem?

Vykonávat daňové poradenství může podle zákona fyzická osoba až dnem zápisu nebo registrace do seznamu vedeného Komorou daňových poradců ČR. Daňový poradce obdrží osvědčení zápisu do seznamu. Komora daňových poradců zapisuje daňové poradce do seznamu po složení kvalifikační zkoušky (§ 5 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Co vy a daňová kontrola?

48 %
33 %
19 %
Odpovědělo 490 čtenářů.

Změna podmínek pro složení kvalifikační zkoušky slaví 1. narozeniny. Od 1.7.2008 se totiž změnily podmínky složení kvalifikačních zkoušek. Kvalifikační zkouška je složena ze dvou písemných částí a části ústní. Uchazeč, který se přihlásí ke zkoušce, se může rozhodnout, zda složí celou zkoušku naráz v jednom zkušebním období nebo bude zkoušky skládat postupně. Výhodou nového systému je, že si uchazeč může lépe zorganizovat přípravu na zkoušky.

Kdo se může přihlásit ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce?

Ke zkoušce se může přihlásit bezúhonná fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům. Požaduje se vysokoškolské vzdělání nejméně na úrovni bakalářského studijního programu.

Další podmínkou uvedenou v zákoně je, že se ke zkoušce může přihlásit osoba, která nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením.

Žadatel, který se hlásí ke kvalifikačním zkouškám, nesmí vykonávat zaměstnání nebo činnost, která nepřipouští současně podnikání. Žadatel nesmí mít ani pracovněprávní nebo služební poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní.

Za bezúhonnou osobu se podle zákona o daňovém poradenství nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro:

  • trestný čin, který souvisí s předmětem daňového poradenství,
  • trestný čin, který byl spáchaný úmyslně, jestliže je obava, že se stejného nebo obdobného činu osoba dopustí při výkonu daňového poradenství.

Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Z čeho dělá daňový poradce zkoušky?

Samotná kvalifikační zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkouška se koná v českém jazyce. Písemná část má dvě dílčí zkoušky. V písemné části se řeší teoretický test a 3 až 4 praktické příklady v časovém limitu maximálně 5 hodin.

První písemná zkouška je zaměřena na znalosti účetnictví a daně z příjmů fyzických a právnických osob. Tematický okruh pro druhou písemnou zkoušku tvoří DPH, spotřební a ekologické daně, daň silniční a daně majetkové – dědická, darovací, z nemovitostí a z převodu nemovitostí. Toto obsahové zaměření platí pro rok 2009 a 2010.

Kvalifikační zkouška prověřuje úroveň znalostí žadatele, které potřebuje k výkonu daňového poradenství. Zejména se posuzují znalosti z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí, ekonomiky a účetnictví.

Zkušební okruhy:

Zkouška je splněna, pokud žadatel dosáhl alespoň 50 % možných bodů z každé bodované části, tj. za každý praktický příklad získá minimálně 50 % bodů, stejně tak i v teoretické části testu.

Ústní zkouška je poslední část, která následuje až po platném složení obou dílčích písemných částí. Složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců. U ústní zkoušky se řeší především nedostatky v písemných částech a platné právní normy o daních. Komise může položit i otázky, které se týkají souvislostí a dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat. Ústní část trvá zhruba 45 minut.

Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její část činí 5 tisíc korun. Žadatel se může přihlásit na obě písemné i ústní část zkoušky v jednom zkušebním období, v tom případě zaplatí 5 tisíc korun za celou zkoušku.

školení březen - text

Opisovat se u zkoušek nesmí

Žadatel, který skládá zkoušky, používá povolené pomůcky – sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a literaturu. Při řešení příkladů používá běžnou kalkulačku bez zvláštních funkcí. Nemůže využívat žádné prostředky výpočetní techniky ani mobilní telefon.

Připravit na zkoušku se zájemce může s Komorou daňových poradců ČR. Komora připravuje kurzy a semináře pro veřejnost především v období před termínem kvalifikačních zkoušek. Mezi lektory jsou daňoví poradci, pracovníci finančních úřadů, ale také samotní zkušební komisaři.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).