Hlavní navigace

Co vše musíte přikládat k daňovému přiznání? Vyplněné přílohy i potvrzení

17. 3. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Chcete si snížit základ daně o úroky z hypotéky? Nezapomeňte k daňovému přiznání přiložit příslušné potvrzení z banky. Přiložit také musíte oficiální přílohy, které jsou rovněž povinnou součástí přiznání.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) obsahuje na své čtvrté straně tabulku se seznamem příloh, které jsou nedílnou součástí přiznání. Často finanční úřady poplatníky zpětně upozorňují, že jejich přiznání tyto přílohy nemá. Pokud poplatník, který žádá o přeplatek, na takovou přílohu zapomene, nedobrovolně si tak prodlužuje dobu, kdy berňák zašle jeho peníze zpět. Co všechno je tedy povinnou součástí přiznání? Čtěte více: Zmatky z daňového řádu. O přeplatek z přiznání podaného v lednu musejí poplatníci žádat znova

I když se tabulka s počtem přiložených příloh vyplňuje až na závěr, přílohy, především ty na oficiálních tiskopisech, se vyplňují jako první. Poplatník by si zároveň měl před samotným vyplňováním daňového přiznání všechna potvrzení shromáždit. Díky tomu získá podklady, které jsou při vyplňování přiznání nezbytné. Vše o daních: ČTĚTE DAŇOVÝ SPECIÁL

Tabulka se seznamem příloh u daňového přiznání


 • Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“
 • Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
 • Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
 • Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
 • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
 • „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
 • Doklad o poskytnutém daru
 • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
 • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
 • Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
 • Důvody pro podání dodatečného DAP
 • Další přílohy výše neuvedené

Příloha č. 1

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Tuto přílohu vyplňují podle § 7 zákona o daních z příjmů podnikatelé (např. příjmy ze živnosti, ze zemědělské činnost aj.) a další osoby samostatně výdělečně činné (týká se například i autorských honorářů, příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a další).

Povinnost vyplnit Přílohu 1 mají i společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Do příjmů vyplňují své podíly na zisku.

Příloha č. 2

Příloha s pořadovým číslem dvě slouží pro přiznání příjmů z pronájmu ale i dalších příjmů jako je např. příjmy z převodu vlastní nemovitosti, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách. Další ostatní příjmy definuje § 10 zákona o daních z příjmů.

Příloha č. 3

Příjmy ze zdrojů v zahraničí jsou součástí Přílohy č. 3, stejně tak jako samostatný list k této příloze. Poplatníci, kteří mají příjmy ze zahraničí, zároveň mohou přiložit Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Další povinné přílohy

Účetní uzávěrka

Tu přikládají podnikatelé, kteří nevedou daňovou evidenci, ale jsou účetní jednotkou.

Vyloučení dvojího zdanění

Nárok na vyloučení dvojího zdanění má poplatník na základě seznamu všech potvrzení. Ty obsahují příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Uvedené příjmy by však v daném státě měly být již zdaněny.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Potvrzení přikládají ti, kteří měli v předchozím kalendářním roce příjmy také ze zaměstnání. Jestliže měl poplatník v průběhu roku více zaměstnavatelů, musí doložit potvrzení od všech zaměstnavatelů. Součástí potvrzení je také přehled o sražených zálohách na daň, jejichž výše se vyplňuje v DAP v 7. oddíle na řádku č. 84.

Potvrzení o nezdanitelných částkách

Poplatník si může základ daně snížit také o nezdanitelné částky, které definuje § 15 zákona o daních z příjmů. Mít nižší základ daně můžeme mít například díky potvrzení o hodnotě darů, úrocích z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření či o zaplaceném pojistném. Vše má ale své limity. Čtěte více: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Doklad o poskytnutém daru

Ten, kdo vloni poskytl dar politickým stranám či hnutím, může si poskytnutou částku odečíst z daní. To se týká i darů, které poplatník poskytl obcím, krajům, organizačním složkám státu anebo právnickým osobám. Účelovost darů má však jasná omezení, která jsou detailněji popsána v odst. 1 § 15 zákona o daních z příjmů. Úhrnná hodnota darů má činit alespoň 1000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Zároveň nesmí převýšit 10 % ze základu daně. Obdobně se postupuje u darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Čtěte více: Dary uplatnitelné v daňovém přiznání

Potvrzení o výši úroku na bytové potřeby

Základ daně lze snížit také prostřednictvím úroků, které zaplatil poplatník v rámci hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření. Pokud však uplatňujeme úroky poprvé, je nutné přiložit také potvrzení o poskytnutém úvěru.

Dokument o výši zaplacených úroků poslala banka či stavební spořitelna s posledním výpisem za rok 2010. Hodnota úroků, kterou snižujeme základ daně, nesmí přesáhnout 300 000 korun.

Potvrzení o zaplaceném pojistném na penzijní připojištění a soukromém životním pojištění

Nižší základ daně může mít poplatník také o zaplacené pojistné. To se vztahuje jak na penzijní připojištění tak i na soukromé životní pojištění. Potvrzení zaslaly pojišťovny a penzijní fondy nejpozději v průběhu ledna. U obou typů pojistek si však můžeme odečíst maximálně 12 000 korun.

Potvrzení o zaplaceném dalším vzdělávání

Poplatník má možnost si odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Podmínkou však je, že nebyly zaplaceny zaměstnavatelem a ani si je poplatník nedal do výdajů. Snížit si základ daně může poplatník maximálně o 10 000 korun, u osob se zdravotním postižením až o 13 000 korun, u osob s těžkým zdravotním postižením až o 15 000 korun.

Ostatní přílohy

Mezi přílohy, které nejsou uvedeny v tabulce příloh v DAP, patří například i potvrzení o studiu, na základě kterého lze uplatnit slevu na poplatníka, který ještě studuje. Čtěte více: Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Dále k DAP přikládáme i čestné prohlášení kvůli slevě na dani na manžela/ku. Slevu může uplatnit pouze tehdy, jestliže manželé žijí ve společné domácnosti. Manželka/manžel navíc nesmí mít vlastní příjmy, které by za zdaňovací období přesáhly částku 68 000 Kč. Poplatník však může uplatnit snížení daně ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. Čtěte více: Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

školení-leden22-legislativní novinky

Nesmíme zapomenout také na potvrzení oborové organizace v případě, že si poplatník chce snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Maximálně lze odečíst až 3000 korun za zdaňovací období.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).