Hlavní navigace

Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění u absolventů škol?

14. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatelé v období prázdnin přijímají na brigády studenty a absolventy škol. Jejich zaměstnání vyžaduje zvýšenou pozornost z hlediska posouzení soustavné přípravy na budoucí povolání s vazbou na zdravotní pojištění a uplatnění daňového zvýhodnění.

Pro účely veřejného zdravotního pojištění se za nezaopatřené dítě považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté dítě soustavně se připravující na budoucí povolání, a to u studentů vysoké školy až do dosažení 26 let věku.

Daňové zvýhodnění na dítě žijící ve společné domácnosti může uplatnit ve stejném období vždy jeden z rodičů na dítě soustavně se připravující na budoucí povolání naposled v měsíci, kdy dovrší 26 let.

Soustavná příprava na budoucí povolání studentů středních škol

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Za soustavnou přípravu se považuje také doba školních prázdnin, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu. Přípravou na budoucí povolání je také období přechodu mezi jednotlivými ročníky jedné střední školy na jinou střední školu, případně jiné učiliště.

Poslední školní prázdniny po závěrečných zkouškách, maturitě a absolutoriu na konzervatoři

Doba od úspěšného vykování závěrečné učňovské zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v květnu nebo v červnu do 30.6. příslušného roku je považována za soustavnou přípravu, bez ohledu na případnou výdělečnou činnost dítěte.

Doba školních prázdnin ( 1.7. – 31.8. ) bezprostředně navazujících na skončení studia se považuje za soustavnou přípravu, pokud dítě:

  • nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost,
  • nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti,
  • nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu při rekvalifikaci.
Toto omezení neplatí, stalo-li se dítě studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončilo studium na střední škole.

Výdělečná činnost po část kalendářního měsíce

Bude-li dítě o prázdninách vykonávat výdělečnou činnost jen po část měsíce, bez ohledu na to, zda od 1. dne v měsíci či až později, je v tomto měsíci považováno stále za dítě vyživované. Pro splnění podmínky by pracovní poměr mohl být uzavřen například od 1.7. do 29.7. Čtěte více: Studentské brigády a práce na dohody z pohledu podnikatele

Neúspěch u závěrečné zkoušky, maturity nebo absolutoria

V případě že učňovská zkouška nebo absolutorium na vyšší odborné škole nebyla v řádném termínu vykonána, je za soustavnou přípravu dítěte považována doba do konce druhého kalendářního měsíce po dni, kdy se měla zkouška konat. To ovšem za předpokladu že je povolena opravná zkouška, odklad zkoušky nebo její opakování. Měl-li například žák vykonat závěrečnou zkoušku v červnu, zůstává nezaopatřeným dítětem do 31.8., bez ohledu na případnou výdělečnou činnost.

V případě neúspěšné maturity a povolení opravné zkoušky, odkladu zkoušky nebo jejího opakování je dítě žákem střední školy do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tj. do 31.8.

Zanechání studia, vyloučení ze školy

Pokud dítě nedokončí výuku na střední škole nebo na učilišti, je nezaopatřeným dítětem pouze do dne ukončení studia. Ode dne následujícího po dni ukončení studia již není splněna podmínka soustavné přípravy. Daňové zvýhodnění bude v tomto případě uplatňovat jeden z rodičů až do dovršení 18 let věk dítěte včetně měsíce, kdy tuto hranici dovršilo, a to i v případě nástupu dítěte do zaměstnání. Společná domácnost s rodiči musí však být zachována. Čtěte více: Slevy trochu jinak – ušetřete na daních!

Jednoletý kurz cizích jazyků pro absolventy středních škol ve státních jazykových školách a soukromých jazykových školách a institucích v ČR

Soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání je také studium jazykového kurzu za podmínky, že je zahájeno v kalendářním roce, ve kterém byla úspěšně vykonána první maturitní zkouška nebo absolutorium na konzervatoři. Podmínka trvání studia po celý kalendářní rok se považuje za splněnou, jestliže bylo studium započato nejpozději do konce září a ukončeno nejdříve v červnu následujícího kalendářního roku.

Studium na vyšší odborné škole ukončené v průběhu školního roku

Absolutorium na vyšší odborné škole může být konáno i v lednu nebo září. V těchto případech se ukončuje studium dnem úspěšného vykonání absolutoria, protože další dobu po vykonání studia nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání (nenásledují školní prázdniny).

Studenti vysokých škol (mladší 26 let)

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná dnem, kdy se stává studentem vysoké školy, tj. dnem zápisu a končí dnem, kdy ukončilo studium. Soustavnou přípravou je také doba od ukončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stává studentem vysoké školy.

Za soustavnou přípravu se považuje kalendářní měsíc v němž úspěšně ukončilo studium na vysoké škole a dále kalendářní měsíc následující, za předpokladu, že tento měsíc dítě nevykonává po celý měsíc výdělečnou činnost a nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Dokladem o řádném ukončení studia a o získání akademického titulu je vysvědčení o státní zkoušce a vysokoškolský diplom.

Zanechání studia

Při zanechání studia, vyloučení ze školy např. pro neplnění studijních povinností přestává být, stejně jako u studentů středních škol, studentem ode dne ukončení studia. Soustavná příprava končí od následujícího dne po dni ukončení studia.

Oznamovací povinnost studentů středních a vysokých škol

Student má povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně:

skoleni_27_5

  • zahájení (ukončení) studia, pokud tak neučiní škola – měl by si ověřit, zda tak učinila,
  • přerušení studia a opětovné zahájení studia,
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti. Pokud nastoupí do zaměstnání, oznamovací povinnost má zaměstnavatel.

Středoškolské nebo vysokoškolské studium v zahraničí

Studium v cizině se považuje za soustavnou přípravu, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na střední nebo vysoké školy v ČR.

MŠMT vydá rozhodnutí na základě žádosti studenta. Přílohou žádosti je originál nebo úředně ověřená kopie potvrzení zahraniční školy stvrzující studium a datum zahájení studia na této škole. Potvrzení o studiu vydané organizací zprostředkovávající studium v zahraniční je nedostatečné.

Adresa pro zasílání žádostí: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Dotazy:

  1. Dcera začne od října studovat bakalářský studijní obor při zaměstnání na soukromé vysoké škole. Mám nárok na daňové zvýhodnění?
  2. Syn nebyl přijat na vysokou školu a rozhodl se zahájit jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou. Jak zjistím, který kurz lze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání?
  3. Syn ukončil studium na gymnáziu v květnu maturitní zkouškou a po prázdninách již nebude pokračovat ve studiu. Na měsíc červen a červenec má sjednanou brigádu a od září bude vykonávat činnost jako OSVČ.

Anketa

Studenty a absolventy v době letních prázdnin:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).