Hlavní navigace

Důležité změny zákona o daních z příjmů pro zaměstnavatele

18. 11. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zákon o daních z příjmů bude od roku 2014 výrazně novelizován. Účinnost změn se s každým dnem přibližuje. Čtěte souhrn nejdůležitějších pro zaměstnavatele.

Změny, které souvisí se změnami soukromého práva, tedy nová terminologie, nové principy, nové instituty a další, byly do zákona o daních z příjmů zapracovány daňovým doprovodným zákonem k rekodifikaci soukromého práva (zákon číslo 344/2013 Sb.). Jde o 41 novel zákonů, zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení, jejichž cílem je především přizpůsobit zákony z uvedených oblastí novému občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a dalším novelizovaným právním předpisům. Kupříkladu se jedná o náhradu pojmu „dividenda“ za pojem „podíl na zisku“, „právní subjektivita“ za „právní osobnost“, pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ za pojem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění" nebo „půjčka“ za nový pojem „zápůjčka“.


Ilustrační obrázek

Autor: www.isifa.com

Změn zákona o daních z příjmů není rozhodně málo, čas jejich účinnosti se blíží. 

Za věc movitou bude od roku 2014 považován i obchodní podíl. Z toho důvodu bylo nutné upravit stávající úpravu osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje movitých věcí (§ 4 zákona o daních z příjmů – osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí i movitých věcí hmotných). Novinkou soukromého práva od 1. ledna 2014 je např. nabytí majetku odkazem, a proto se bude daňová úprava pro majetek získaný dědictvím nově vztahovat i na majetek nabytý tímto způsobem. Mezi další změny patří přesun darů a zděděných příjmů do předmětu daní z příjmů, nová pravidla pro práci s cenami obvyklými, částečná změna struktury zákona  a vymezení některých daňových pojmů (např. odpisovatel, samostatné vymezení finančního leasingu).

Přestože změny již vyšly ve sbírce listin, o jejich osudu stále není definitivně rozhodnuto. Jedná se totiž o jedno ze čtyř zákonných opatření, která byla schválena Senátem a podepsána prezidentem. Musí je ještě potvrdit nová Poslanecká sněmovna. 

Vybrané změny zákona o daních z příjmů pro zaměstnavatele

Paragraf § 6 odst. 1

Dochází k úpravě „příjmů ze závislé činnosti“. Tímto příjmem se nově rozumí i plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce, resp. funkční požitky. Vymezení funkčních požitků sice v paragrafu 6 odst. 10 zůstává, ovšem nadále již není samostatnou kategorií postavenou na úroveň příjmů ze závislé činnosti. Sousloví „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ již nebude v celém zákoně užíván (funkční požitky budou součástí příjmů ze závislé činnosti) a bude se užívat jen tam, kde se upravují výlučně funkční požitky, ne příjmy ze závislé činnosti jako celek.

Změna má přinést zpřehlednění stávající úpravy. Odměny statutárního orgánu – fyzické osoby, jsou nově zahrnuty do § 6 odst. 1 písmene c. Jedná se například o odměny (příjmy za práci) jednatele společnosti s ručením omezením, ředitele obecně prospěšné společnosti podle ustanovení § 9a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech nebo ředitele ústavu (§ 405 nový občanský zákoník). Zároveň je z písmene b) do písmene c) přesunut likvidátor, který obdobně jako ostatní osoby uvedené v písmenu c) dostává za svou činnost odměnu (§ 195 nový občanský zákoník). Navrhovaná úprava dále reaguje na zavedení institutu ústavu, jehož statutárním orgánem je ředitel. Jeho odměna se opět zahrne pod ustanovení písmene c.

Nová podoba § 6 odst. 1 písmena a) až c)

Příjmy ze závislé činnosti jsou:

  • a) plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, funkčního požitku,
  • b) příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti,
  • c) odměny člena orgánu právnické osoby, orgánu právnické osoby, likvidátora.

Paragraf § 6 odst. 4:

Jde o součást první fáze zavedení jednoho inkasního místa. Je upraven způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti u dohod o provedení práce tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly stejné příjmy jako příjmy, které nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. To by v budoucnu komplikovalo správu jednoho inkasního místa. Zvyšuje se tedy limit uplatnění 15% srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti ze současných 5000 Kč na 10 000 korun. Platí pouze pro dohody o provedení práce. Samozřejmě pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani. 

Paragraf § 6 odst. 9 písm. l

Dosud se příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku považují za příjmy ze závislé činnosti podléhající dani z příjmů fyzických osob. Nejedná se ale o příjmy, které podléhají odvodům sociálního ani zdravotního pojištění. V souvislosti s přípravou na přechod k jednomu inkasnímu místu budou nově „příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,“ od daně z příjmů osvobozené.

Paragraf 7 odst. 6

Autorské příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, pokud jejich úhrn od stejného plátce (redakce, nakladatelství) nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun (aktuálně 7000 korun). Na žádost poplatníka musí plátce do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za příslušné období.

Paragraf 15 odst. 1

Zvýšení limitu pro dary odečitatelné od daňového základu fyzických osob podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů na 15 %, resp. od daňového základu právnických osob podle § 20 odst 8 zákona o daních z příjmů na 10 %.

Paragraf § 24 odst. 2 písm. zu:

Motivační příspěvek z nákladů žákovi nebo studentovi se zvyšuje na 5000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy na 10 000 Kč měsíčně. Dochází k zavedení nové odčitatelné položky od základu daně na podporu odborného vzdělávání (pořízení majetku pro účely vzdělávání, výdaje na žáky ve výši 200 Kč za hodinu uskutečněného praktického vyučování, odborné praxe, vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka – nový paragraf 34h).

Paragraf § 35 ba a 35c

Legislativní změna souvisí se zavedením názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Důvodem je možnost používat pojmenování jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů. Dále se jedná úpravu pojetí „společné domácnosti“. Jde o případy, kdy se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kdy se „domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu „obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez věcné změny.

Z důvodu právní jistoty se doplňuje, že v případě, kdy manžel (manželka) nemá dostatečné příjmy, aby mohl uplatnit slevu na vyživovanou manželku (manžela), může uplatnit daňové zvýhodnění rodič dítěte, který s ním žije v domácnosti (paragraf 35c odst. 8). Přednost má tedy vždy sleva na manželku (manžela), pak teprve následuje uplatnění daňového zvýhodnění rodičem (za splnění dalších podmínek).

Zaměstnanecký paušál

Původně se při zavedení jednoho inkasního místa počítalo se zrušením daňového osvobození stravenek na pracovišti, místo něj mělo být zavedeno zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Zaměstnanecký paušál se ruší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).