Hlavní navigace

Hlášení pracovních úrazů se týká i podnikatelů

16. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Další povinnosti spojené s evidencí a hlášením úrazů přináší od roku 2011 nové nařízení vlády. Netýká se však jen zaměstnanců, povinnost evidovat a ohlásit pracovní úraz má i OSVČ nebo její spolupracující osoba.

Nové nařízení vlády, které bylo vydáno k provedení § 105 zákoníku práce, se týká povinností zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Evidence pracovních úrazů se netýká jen zaměstnavatelů. Vlastní úrazy povinně evidují i OSVČ.

Kdo eviduje pracovní úrazy?

Podle § 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vede evidence o pracovních úrazech zaměstnanců, také o dalších osob. Jedná se o:

 • zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
 • fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
 • spolupracujícího manžela nebo dítě osoby samostatně výdělečně činné,
 • fyzickou nebo právnickou osobou, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Kniha úrazů má zákonem stanovené údaje

Do knihy úrazů se zapisují veškeré pracovní úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost. Novým nařízením vlády je vysloveně stanoveno, že kniha úrazů se vede v elektronické nebo listinné podobě. Evidence od roku 2011 povinně obsahuje tyto údaje:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance,
 • datum a hodinu úrazu,
 • místo, kde k úrazu došlo,
 • činnost, při níž k úrazu došlo,
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 • celkový počet zraněných osob,
 • druh zranění a zraněná část těla,
 • druh úrazu,
 • zdroj úrazu,
 • příčiny úrazu,
 • jména svědků úrazu,
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Úraz musí zaznamenat také zaměstnavatel, kterému byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. A samozřejmě OSVČ nebo její spolupracující o­soba.

Ohlášení pracovního úrazu

Zaměstnavatel je povinen pracovní úraz v souladu s § 105 odst. 4 zákoníku práce ohlásit. Není stanovena forma, jakou má být ohlášen. Pouze se zde uvádí, že se tak činí bez zbytečného odkladu. Je tedy nerozhodné, zda telefonicky, osobně, elektronicky či jinou smysluplnou formou, uvedl Petr Sulek z tiskového oddělení MPSV. Ohlašuje se subjektům, které stanoví vládní nařízení, a to:

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti nebo jestliže trvá hospitalizace více než 5 dnů nebo je možné vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec.

Přestože to není v nařízení vlády uvedeno, ohlašuje se pracovní úraz také pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech zaměstnanců. Čtěte také: Neplacení zákonného pojištění odpovědnosti se může vymstít

Záznam o úrazu

V zákoníku práce se píše, že zaměstnavatel navíc vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k jeho úmrtí. Jedno vyhotovení záznamu (kopii) předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci. V případě smrtelného pracovního úrazu rodinným příslušníkům. Čtěte také: Zaplatí za úraz učně na praxi škola nebo zaměstnavatel?

Poznámka: Za smrtelný úraz se považuje úraz nebo takové poškození zdraví, na jehož následky poraněný do jednoho roku zemře.

Záznam o úrazu se zasílá nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, jestliže došlo k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, pokud podléhá činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Záznamy se zasílají souhrnně (v případě více úrazů) za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. V případě smrtelného úrazu do 5 dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dověděl.

Aktuální vzor záznamu o pracovním úrazu je uveden v příloze č. 1 k nařízení vlády.

Změny v záznamu o úrazu

Jestliže byl záznam již odeslán a došlo ke změnám, je nutné vyplnit další tiskopis, a to Záznam úrazu – Hlášení změn (vzor – příloha nařízení č. 2). Tiskopis se zasílá nejpozději do pátého dne následujícího měsíce opět všem dotčeným subjektům. Jedná se tyto o případy:

Content 22 tip novy

 • hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,
 • dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
 • zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo
 • došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn.

Záznam o úrazu, včetně změn je možné hlásit elektronickou cestou. Více informací, včetně návodu k instalaci potřebného software na stránkách ministerstva financí.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).