Hlavní navigace

Podnikáte v oblasti IT? Můžete pro svou firmu získat dotace z EU

6. 8. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Společnosti působící v IT mají až do půlky října možnost zažádat o evropské dotace, a to dokonce ve dvou ICT programech. Finance mohou podnikatelé získat na mzdy i na software a hardware.

IT firmy mají až do 15. října 2010 příležitost zažádat o dotace ze strukturálních fondů EU, a to hned ze dvou programů – ICT a strategické služby a ICT v podnicích. Oba dotační tituly jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace, který zaštiťuje státní agentura CzechInvest.

Díky dotacím ušetříte na mzdách svých zaměstnanců

Program ICT a strategické služby umožňuje firmám vyvíjejícím software nebo zajišťujícím outsourcing vnitropodnikových funkcí získat dotace na mzdové náklady nových zaměstnanců. Jeho cílem je podpořit růst nových pracovních míst v ICT sektoru, tvorbu nových ICT řešení a aplikací a zvýšit efektivitu činností v podnicích pomocí podpory využívání vybraných služeb na bázi outsourcingu s výrazným mezinárodním zaměřením.

Hlavní náplní projektu tedy musí být buď vývoj nového software, ať už se jedná o zcela nový produkt, novou verzi, upgrade stávajícího řešení, přidání nového modulu nebo o technologickou změnu ICT řešení, nebo založení či rozvoj centra sdílených služeb (centra outsourcingu), přičemž minimálně 40 % jeho tržeb v rámci projektu musí pocházet od zahraničních subjektů. Čtěte také: O jaké dotace může podnikatel žádat? Nabízíme rychlý přehled.

Dotaci lze získat na mzdové náklady nových pracovníků po dobu až tří let, program ovšem umožňuje i variantu, kdy obdržíte dotaci na pořízení investičního majetku spojeného s realizací projektu. Vzhledem k tomu, že v IT sektoru tvoří náklady na mzdy a služby odborníků zdaleka nejvyšší položku v rozpočtech podniků, volí druhou variantu obvykle velmi malé množství žadatelů.

V obou případech je však nutné vytvořit minimální předepsaný počet nových pracovních míst. V případě tvorby software se dle aktuální výzvy jedná o 3 místa pro malé podniky, 5 míst pro střední podniky a 10 míst pro velké podniky, u center sdílených služeb pak 10 míst pro malé podniky, 20 míst pro střední podniky a 40 míst pro velké podniky. Pouze na tyto pozice je pak možné čerpat finanční podporu.

V rámci programu ICT a strategické služby lze dotovat následující pozice: IT firmy:

 • Programátoři
 • Vývojáři
 • Testeři
 • Analytici
 • SW inženýři
 • IT projektoví manažeři
 • Konzultanti implementující produkt u klienta (částečně)
 • Vedoucí týmu vývoje

Centra sdílených služeb (příklady):

 • Pracovníci Helpdesk
 • Správci informačních systémů
 • HR
 • Účetní
 • Administrativní specialisté

Dotace se v obou případech počítá ze superhrubé mzdy, tj. včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění nových zaměstnanců. Vedle toho dostanete příslušný podíl dotace také na nájem pobočky, kde budou podpoření zaměstnanci pracovat. V případě středně velkých a malých podniků je možné zařadit do uznatelných nákladů i externě nakupované poradenství, které souvisí s předmětem projektu.

V rámci tohoto programu můžete získat na jeden projekt od 1,5 mil. Kč do 100 mil. Kč, ve vybraných regionech až 150 mil. Kč. Čtěte také: Podpora technologií a vzdělávání kraluje dotacím.

EU financuje také IT vybavení

Plánujete-li investici do software a hardware vybavení vaší firmy a spadáte do kategorie malých a středních podniků, máte možnost snížit své náklady až o 60% díky dotaci z programu ICT v podnicích. Ten umožňuje pořídit například nový ERP (podnikový informační systém), nové moduly, rozšíření funkcionalit, CRM (databázová technologie k řízení vztahu se zákazníky), CAD-CAM (software pro projektování na počítači a řízení výroby) aj. K tomu je možné pořídit v rámci uznatelných výdajů i nutný HW na provoz aplikací, jako servery, PC, notebooky, atp. Dotace se vztahuje nejen na licence SW, ale i na implementaci a zaškolení pracovníků dodavatelem SW.

Minimální výše dotace v rámci jednoho projektu činí 350 tis. Kč, maximální 20 mil. Kč., investice se tedy musí pohybovat v řádech statisíců. V rámci programu však není podporována pouhá obměna HW, ideální projekt obsahuje pořízení SW aplikací, které budou mít jednoznačný přínos pro fungování podniku a napomůžou zvýšení jeho konkurenceschop­nosti. Čtěte také: Zájem je o dotace velký, ale nevyužijí je všechny podniky.

Jaké podmínky musíte splnit

Jednou ze základních podmínek programu je realizace projektu mimo území hl. m. Prahy. Tím přitom není myšleno sídlo společnosti, ale místo, kde se projekt uskutečňuje. Pořízené investice či vytvořená pracovní místa je nutno uchovat minimálně tři roky (v případě malých a středních podniků) respektive pět let (u velkých podniků) od konce realizace projektu. Žadatel o dotaci musí mít uzavřena minimálně dvě účetní období. V rámci projektu je nutné na zakázky vyšší než 500 000 Kč bez DPH vypsat výběrové řízení dle stanovení metodiky. Podle ní musí být předem stanovena výběrová kritéria a výzva k účasti musí být vydána v obchodním věstníku. Realizace výběrového řízení trvá minimálně 6 týdnů.

Jak dotaci získat?

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím aplikace eAccount, do níž se lze přihlásit z webových stránek agentury CzechInvest. Celý proces probíhá ve dvou krocích. Nejprve musíte podat tzv. registrační žádost. Ta sama o sobě není složitou záležitostí a slouží především k posouzení ekonomického zdraví firmy a obecného souladu projektu s podmínkami programu. Nutností je vlastnictví elektronického podpisu s kvalifikovaných certifikátem nebo delegování práva na podpis na poradenskou firmu.

Pokud váš projekt projde tímto prvotním sítem, dostanete 90denní lhůtu pro podání plné žádosti. Její klíčovou součástí je plnohodnotný podnikatelský záměr. Ten popisuje vlastní projekt a na jeho základě je žádost následně hodnocena. S realizací projektu přitom nemusíte čekat až na vyhodnocení celého projektu a schválení plné žádosti. Dotace vám bude proplacena již za období od momentu schválení žádosti registrační, pokud tedy bude plná žádost vyhodnocena kladně.

Celý proces hodnocení od podání plné žádosti trvá obvykle 3 měsíce. Pokud je hodnocení kladné, MPO vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotaci ovšem nezískáte předem, ale obdržíte ji zpětně buď po konci projektu, nebo po ukončení jeho jednotlivých etap. Větší projekty je ideální rozdělit na několik etap a po konci každé z nich podat žádost o platbu. Na jejím základě dostanete podíl dotace na náklady, které jste prokazatelně vynaložili v daném období. Dotace z prvních etap vám tak umožní částečně financovat další etapy projektu.

Výše dotace je u obou programů definována velikostí podniku přičemž platí, že malým podnikům přísluší dotace ve výši 60 %, středním 50 % a velkým 40 % . Program ICT v podnicích se však na velké podniky vůbec nevztahuje. Čtěte také: Jak být úspěšný při získávání dotace EU.

Jak na podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr je přílohou plné žádosti a má předepsanou osnovu, v rámci které se klade důraz na popis vlastního produktu/řešení, na marketingové aktivity žadatele – jak zajistí odbyt nového produktu, jaké jsou trendy na trhu, na harmonogram a na plánování lidských zdrojů a v neposlední řadě na celkovou koherentnost podnikatelského plánu. Proto je důležité věnovat psaní podnikatelského záměru přiměřené úsilí.

Několik tipů pro psaní podnikatelského záměru:

 1. Nepoužívejte příliš obecné fráze a klišé.
 2. Zdůrazněte pozitivní stránky projektu a jeho soulad s cíli dotačního programu.
 3. Pište jej tak, aby byl i pro laiky přehledný a srozumitelný.
 4. Nezmiňujte v něm závazky, kterým nebudete schopni reálně dostát v průběhu realizace projektu.

Žadatel jej musí mít řádně promyšlený a sepsaný. Musí být schopen argumentovat, jaké má důvody pro realizování dané investice do IT případně pro vytvoření projektového týmu a jaké přínosy bude mít tato investice pro efektivitu podnikání, ať již např. při výrobě, komunikaci se zákazníky či v dalších podnikových agendách a procesech. Podle údajů agentury CzechInvest je nejčastější příčinou zamítnutí projektů (přibližně 30 %) právě skutečnost, že žadatelé často špatně zdůvodňují své podnikatelské záměry, jejich popis je příliš obecný.

školení červen 22 - tip do článku

Zejména v rámci programu ICT a strategické služby je klíčové naplánovat přesný harmonogram a fáze vývoje jednotlivých modulů či funkcionalit daného produktu či použití např. databázových technologií, což může být pro mnohé firmy komplikovanou záležitostí. Žadatel totiž musí na relativně dlouhou dobu 2 – 2,5 let definovat fáze vývoje produktu, nastavit využití lidských zdrojů na projektu, reálně odhadnout především mzdové náklady a naplánovat obchodní a marketingové aktivity. Program nicméně umožňuje v průběhu realizace projektu (tedy i po jeho schválení) dílčí změny v zaměření projektu a odlišnosti od plánu v podnikatelském záměru. Ty však musí být schváleny řídícím orgánem.

Ačkoliv proces získání dotace většinou není jednoduchou záležitostí a vyžaduje určité know-how, poměrně dost času a mnohdy i nervů, vyplatí se do něj jednoznačně energii investovat. Nespornou výhodou poskytnutí dotace na podnikatelské plány IT firem je skutečnost, že jim umožní snížit provozní náklady, často urychlí vývoj nového produktu, případně umožní realizovat řešení ve větším rozsahu.

Přehled ICT dotací
ICT v podnicích ICT a strategické služby
Termín pro podání registračních žádostí 15. října 2010 15. října 2010
Termín pro podání plných žádostí 15. února 2010 1. února 2010
Výše dotace 1 mil. – 100 mil. Kč. 1 mil. – 100 mil. Kč.
Alokace peněz na výzvu 0,5 mld. Kč 1,5 mld. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zprostředkující subjekt Agentura CzechInvest Agentura CzechInvest

Pro business server Podnikatel.cz eNovation, s.r.o. 

enovation

Autor článku

Ondřej Beránek je senior projektovým manažerem společnosti eNovation, s.r.o.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).