Hlavní navigace

Komplexní návod, jak na daň z nemovitostí v roce 2011

7. 1. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Mílovými kroky se blíží termín podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011. Přinášíme uceleného průvodce letošní daně z nemovitostí, kterého zpracovalo Finanční ředitelství v Českých Budějovicích.

Prvními lednovými dny nového roku již tradičně začíná na dani z nemovitostí zdaňovací období roku 2011. Leden je měsícem, v němž se podávají daňová přiznání k dani z nemovitostí. Čtěte také: Velký rozcestník nových zákonů a změn v roce 2011

Kdo všechno musí podat přiznání k dani z nemovitostí?

Daň z nemovitostí se na zdaňovací období roku 2011 přiznává podle stavu k 1. lednu roku 2011. Poplatník, kterému vznikla povinnost na zdaňovací období roku 2011 daň přiznat, je povinen podat přiznání k dani z nemovitostí do konce ledna.

Povinnost přiznat daň na rok 2011 vzniká novým poplatníkům daně, tedy těm, kteří v průběhu roku 2010 nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem nebo si pronajali pozemek spravovaný např. Pozemkovým fondem.

Povinnost přiznat daň vzniká též současným poplatníkům daně, ale pouze v případě, kdy se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně, např. při nabytí či pozbytí pozemku nebo jeho části, nemovité stavby, bytu nebo nebytového prostoru evidovaného katastrem nemovitostí, vzniku či zániku stavebního pozemku (vydáním stavebního povolení či souhlasu k ohlášení stavby), provedení přístavby nebo nástavby stávající stavby, či případně demolice stavby. Do skupiny změn okolností rozhodných pro vyměření daně patří též tzv. obnova katastrálního operátu či pozemkové úpravy, kdy poplatníkům vznikají nové parcely katastru.

Stávající poplatník daně může daň přiznat podáním řádného (úplného) daňového přiznání, v němž uvede všechny k dani přiznané nemovitosti, nebo dílčího daňového přiznání, kde uvede jen nastalé změny a vyčíslí výši celkové daně na zdaňovací období roku 2011 (u dříve přiznaných nemovitostí upraví výši daně o případné změny sazeb daně, koeficientů, změny ceny půdy apod.).

Pokud v průběhu minulého roku poplatník přestal v územní působnosti finančního úřadu vlastnit veškerý nemovitý majetek, sdělí tuto skutečnost tomuto finančnímu úřadu též nejpozději do 31. ledna 2011 formou písemného oznámení. Platné tiskopisy daňových přiznání na rok 2011 s označením MFin 5450 – vzor č. 11 jsou, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, k dispozici na všech finančních úřadech. V elektronické podobě jsou veškeré tiskopisy k dispozici na webových stránkách České daňové správy v nabídce Daňové tiskopisy.

Řádné přiznání k dani z nemovitostí lze též podat elektronicky v aplikaci Daňový portál. Pomocí této aplikace lze též zpracovat daňové přiznání a vytisknout daňové přiznání, které lze v písemné podobě podat finančnímu úřadu. Hlavní výhodou je, že programové databáze aplikace obsahují veškeré potřebné údaje pro vyplnění přiznání k dani z nemovitostí a tyto údaje jsou přiřazeny ke konkrétním obcím a konkrétním katastrálním územím a to v rozsahu celé České republiky. Programem lze také zkontrolovat správnost zpracovatelem vyplněných údajů. Pro snazší vyplnění daňového přiznání aplikace obsahuje podrobného průvodce vyplněním formuláře. Čtěte také: Od daně z nemovitostí je při prodeji osvobozen i kupující

Pozor na včasné přiznání daně

Dosud v případě podání daňového přiznání po stanovené lhůtě nebo v případě jeho nepodání mohl finanční úřad podle zákona o správě daní a poplatků zvýšit příslušnou stanovenou daň až o deset procent, ale zvýšení daně nemusel uplatnit v plném rozsahu či vůbec.

Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nová procesní norma – daňový řád, který nově upravuje jak postupy finančních úřadů při správě daní, tak i povinnosti a práva daňových subjektů. Nově zavádí pokutu za opožděné přiznání daně a tak klade podstatně vyšší požadavky na včasnost podání daňového přiznání.

Podle tohoto zákona vzniká i na dani z nemovitostí poplatníkovi povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost. Pokuta vzniká i případě, učiní-li tak po stanovené lhůtě se zpožděním delším než pět pracovních dnů. Pokuta je ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení až do výše 5 % stanovené daně. Zároveň je daňovým řádem stanovena minimální výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání v částce 500 Kč, která bude ze zákona v těchto případech uložena vždy.

Poplatníky daně, jimž vznikla k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 povinnost podat daňové přiznání, a kteří je podají k poštovní přepravě či doručí finančnímu úřadu až dnem 8. února 2011 nebo později, případně „zapomenou“ daň z nemovitostí např. do splatnosti daně přiznat vůbec, bude čekat pokuta minimálně ve výši 500 Kč, kterou správce daně musí ze zákona uložit.

Pozdnímu podání daňového přiznání lze předejít např. v případě složitého zpracování nemovitostí do daňového přiznání podáním žádosti o prodloužení lhůty před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání. Přijetí žádosti finančním úřadem podléhá správnímu poplatku 300 Kč. Čtěte také: S novým rokem přicházejí změny také v placení daní

Formuláře k dani z nemovitostí v roce 2011 ke stažení

Daň z nemovitostí: přiznání (PDF 132311 bytů)
Daň z nemovitostí: pokyny (PDF 171848 bytů)

Změny v evidenci pozemků katastrem nemovitostí

Povinnost podat daňové přiznání vzniká rovněž vlastníkům pronajatých pozemků, které se nacházejí v katastrálním území nebo jeho části, v němž byla v průběhu roku 2010 dokončena pozemková úprava nebo obnova katastrálního operátu, protože stávající vlastníci pozemků se stali majiteli nově vzniklých parcel evidovaných katastrem nemovitostí.

Pozemková úprava (ať již částečná či komplexní) nebo obnova katastrálního operátu na části, případně na celém katastrálním území převádí pozemky, které byly dosud evidované zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví jsou takové parcely uvedeny pod nadpisem „Pozemky ve zjednodušené evidenci“), případně mění i stávající parcely katastru, do podoby nově vzniklých parcel katastru (na listu vlastnictví jsou tyto parcely uvedeny pod nadpisem „Pozemky“).

Vlastníkům nově vytvořených parcel katastru vzniká na rok 2011 povinnost přiznat daň. Spoluvlastníci pozemků evidovaných v parcelách katastru mají dvě možnosti. Buď přiznají daň každý sám (jejich podíl na dani bude v takovém případě odpovídat spoluvlastnickému podílu, každý však zaplatí na dani minimálně 50 korun), nebo daňové přiznání podá za všechny spoluvlastníky a tedy za celý pozemek vždy pouze jeden ze spoluvlastníků jako jejich společný zástupce.

Pokud v takových případech dosud platil daň nájemce pozemku, podle zákona ji nově platí vlastník. Nájemci též vzniká povinnost podat daňové přiznání a tyto stávající pozemky ze zdanění vyjmout.

S nabytím účinnosti daňového řádu bylo zároveň zrušeno rozhodnutí ministerstva financí o tříměsíčním prodloužení termínu pro podání daňového přiznání za pozemky, u nichž vznikla poplatníkům povinnost podat přiznání v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu (Pokyn D – 280) a na něj navazující rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále v těchto případech (Pokyn D – 279). Ve zdaňovacím období roku 2011 se zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání 31. ledna 2011 vztahuje i na tyto poplatníky.

Změny bez povinnosti přiznat daň

Pokud se na rok 2011 oproti loňskému roku změnily pouze některé, případně všechny výpočtové koeficienty k dani nově vydanou obecně závaznou vyhláškou, nebo došlo ke změně základní průměrné ceny zemědělských pozemků v katastrálním území, finanční úřad nastalé změny zohlední při stanovení daně na rok 2011 sám. Stejný postup uplatní i u dosud osvobozených nemovitostí, které již nebudou ve zdaňovacím období roku 2011 od daně ani částečně osvobozeny. Poplatníkovi v takových případech nevzniká povinnost podat daňové přiznání.

Rozšíření možnosti přiznat daň za spoluvlastnický podíl

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011 zavádí novela zákona o dani z nemovitostí též možnost přiznat daň za svůj spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu či samostatném nebytovém prostoru, evidovaném v katastru nemovitostí. Poplatník, který nově hodlá přiznat a platit daň za podíl na pozemku nebo za podíl na stavbě, musí podat do 31. ledna 2011 daňové přiznání s vykázáním nemovitostí za svůj spoluvlastnický podíl. Nebude-li podáno daňové přiznání ostatními spoluvlastníky nemovitostí za podíl na pozemku nebo za podíl na stavbě, finanční úřad vyměří daň z moci úřední těmto poplatníkům bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Pokud je poplatníkem přiznána daň za podíl na pozemku nebo je mu vyměřena daň ve výši spoluvlastnického podílu na dani z moci úřední, a celková daň z pozemků u jednoho finančního úřadu činí méně jak 50 Kč, a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené, je daň z pozemků u poplatníka daň z pozemků 50 Kč. Obdobně se postupuje u daně ze staveb.

Novela zákona podstatným způsobem rozšířila možnosti poplatníků přiznat daň z nemovitostí za svůj spoluvlastnický podíl, přestože v uplynulých zdaňovacích obdobích byl tento způsob přiznání a placení daně využit poplatníky sporadicky. Daň za spoluvlastnický podíl na pozemku nelze i nadále přiznat u pozemků, evidovaných katastrem nemovitostí zjednodušeným způsobem. Čtěte také: Co se změnilo v roce 2011 u daně z nemovitostí?

Stanovení daně z nemovitostí

Výši daně z nemovitostí stanoví včetně doručení rozhodnutí o stanovení daně finanční úřady v roce 2011 již podle nové procesní normy – daňového řádu následujícím způsobem:

  • pokud stanoví daň ve shodné výši s podaným daňovým přiznáním, nebo stanoví daň ve shodné výši s předchozím zdaňovacím obdobím, aniž by těmto poplatníků vznikla povinnost na rok 2011 daň přiznat – vytvoří platební výměr, který bez doručení poplatníkovi založí do spisu,
  • pokud stanoví daň v rozdílné výši od daně poplatníkem přiznané, doručí platební výměr nebo rozhodnutí o stanovení daně umístí na hromadný předpisný seznam,
  • pokud stanoví daň v rozdílné výši od daně stanovené v předchozím zdaňovacím období, umístí rozhodnutí o stanovení daně na hromadný předpisný seznam.

Daňový subjekt se o výši jemu stanovené daně může přesvědčit nahlédnutím do hromadného předpisného seznamu. Podle daňového řádu vydá každý finanční úřad jeden hromadný předpisný seznam, ten zpřístupní k nahlédnutí po dobu třicet dnů. O zpřístupnění hromadného předpisného seznamu uvědomí poplatníky zveřejněním veřejné vyhlášky na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejnou vyhlášku současně zašle ke zveřejnění též obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nachází předmět daně. Finanční úřady jihočeského regionu zpřístupní hromadné předpisné seznamy v průběhu měsíce dubna letošního roku.

Placení daně z nemovitostí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do úterý 31. května 2011.

Činí-li celková daň více než 5000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2011, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2011. Daň lze zaplatit najednou do 31. května 2011, zemědělci do 31. srpna 2011.

Na úhradu daně z nemovitostí zašlou finanční úřady před termínem splatnosti poplatníkům složenku typu A s alonží, na které bude uvedena výše stanovené daně na rok 2011 a vyčíslen případný nedoplatek či přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. Na rozdíl od minulých let, kdy úhrada daně daňovou složenkou na poště nebyla zpoplatněna, vyplacení složenky typu A je na poště zpoplatněno podle platného poštovního tarifu.

Podle daňového řádu musí být platba v den splatnosti připsána na účet finančního úřadu. S ohledem na nezbytné lhůty převodu finančních prostředků poštou či bankou je nutné zadat provedení platby v předstihu tak, aby nejpozději poslední den splatnosti daně (případně splátky daně) již byla platba na účtu finančního úřadu.

Cloud 22 temata

Daň lze též zaplatit i v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách.

Zpracovalo Oddělení majetkových daní
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).