Hlavní navigace

Jak na financování pohledávek?

2. 8. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V letní škole účetnictví čtěte o získávání hotovosti z pohledávek, faktoringu a jeho účtování.

Škola účetnictví pokračuje financováním pohledávek. K získávání hotovosti je několik způsobů. Jedním z nich je i faktoring. Čtěte o jeho účtování, včetně příkladu výpočtu nákladů a přínosů. 

K získávání hotovosti z pohledávek je několik způsobů:

  1. urychlení plateb dlužníky – lze docílit poskytnutím skont, (například odběratel uhradí pohledávku do 10 dnů, bude mu poskytnuta sleva ve výši 3 % z celkové částky; uhradí-li fakturu do 15 dnů, poskytne se mu sleva ve výši 1 % z celkové částky; uhradí-li fakturu v době splatnosti do 30 dnů, sleva poskytnuta nebude). Je nutno porovnat výši poskytnutého skonta s výší úroků případného úvěru na pohledávky.
  2. uvolněním finančních prostředků vázaných v pohledávkách, a to: 
  • faktoringem
  • skrytým faktoringem
  • forfaitingem
  • diskontováním faktur 
  • směnkami a akceptačními úvěry

Faktoring

Znamená předání zodpovědnosti za inkaso pohledávek specializované instituci, která převezme knihu vystavených faktur klienta. Tím má výrobce stoprocentní ochranu před nedobytnými pohledávkami, pokud nepovolil nadměrný úvěr (faktoring bez postihu). Výrobce rovněž získá finance ve formě zálohy, jejíž zárukou je dlužníkův dlužný zůstatek.

Běžný poplatek za převzetí knihy odeslaných faktur a ochranu před nedobytnými pohledávkami požaduje faktorská společnost cca 1,5 – 2,5 % obratu.

Čtěte také: Návod na porovnání nákladů a využití kalkulací ve výrobním procesu

Skrytý faktoring

Faktorská společnost určí svého klienta za svého agenta na výběr dluhů a zákazník nezjistí, že se zúčastňuje faktor, neboť platí za své zboží dodavateli jako obyčejně.

Faktoring nebo skrytý faktoring je nejvhodnější pro malé, střední a rychle se rozvíjející společnosti, neboť ty nemají dostatečně propracované systémy úvěrové kontroly a odbytového účetnictví.

Forfaiting

Je obdoba faktoringu v oblasti financování střednědobých a dlouhodobých pohledávek vzniklých vývozem. Je využíván pro vývoz strojů a investičních celků, které jsou dodávány na dodavatelský úvěr delší než 1 rok.

Vývozce obdrží směnku či dlužní úvěr od dovozce vystavenou na své jméno. Potřebuje-li vývozce finanční prostředky před lhůtou splatnosti své pohledávky, předá směnku forfaiterovi, který si srazí úrok a provizi, a pohledávku vývozci zaplatí. Fortfaiter přebírá rizika platební neschopnosti dovozce a proto odkupuje pouze ty pohledávky, které jsou zaručeny třetí stranou v místě dovozce.

Čtěte také: Účtujeme o barterovém obchodu. Čtěte přehledný návod

Diskontování faktur

V podstatě jde o půjčku jištěnou pohledávkou z obchodního styku a poskytují se pouze finance, nikoliv vedení knihy odeslaných faktur, ani ochrana před nedobytnými pohledávkami. Diskontní společnost ihned poskytne zálohu 75 % hodnoty koupených faktur, kontroluje příjem hotovosti hradící tyto faktury a předá zbylých 25 %, až je obdrží. Poplatek za službu je asi 1 % měsíčně.

Směnky a akceptační úvěry

Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující písemný závazek (sepsaný v zákonem stanovené podobě) zaplatit určitou částku peněz na určitém místě v určité době určité osobě. Dodavatel může trvat na tom, aby měl zákazník směnku akceptovanou. Problematika směnek a jejich účtování bude zpracována v dalším příspěvku.

MM_socky3

Příklad výpočtu nákladů a přínosů faktoringu pohledávek

Společnost má knihu odeslaných faktur na celkovou částku 1 000 000 Kč, což představuje prodej za 2 měsíce. Faktorská společnost povede knihu odeslaných faktur na bází bez postihu za 2 % obratu. Použitím faktoringu může dojít k odchodu odběratelů ke konkurenci, neboť se budou obávat možných finančních problémů, čímž dojde k poklesu tržeb dle odhadu o 120 000 Kč ročně. S využitím faktorské společnosti se sníží administrativní náklady spojené s pohledávkami o 125 000 Kč. Nedobytné pohledávky činí 2 % obratu.

a) Náklady faktoringu = 120 000 – 2400 + 117 600 = 235 200 Kč
roční ztráta tržeb = 120 000 Kč
snížení nedobytných pohledávek z důvodu ztráty tržeb = 2400 Kč = úspora
roční poplatek faktorské společnosti 2 % z obratu = 0,02 ((1 000 000 *12/2) – 120 000) = 117 600 Kč

b) Přínosy faktoringu = 117 600 + 125 000 = 242 600 Kč
uspořené nedobytné pohledávky činí 0,02 * ((1 000 000 * 12/2) – 120 000) = 117 600 Kč
administrativní náklady 125 000 Kč

Výsledek ukazuje na přínos, zvolí-li si společnost využití faktorské společnosti.

Čtěte také: Účtujeme o barterovém obchodu. Čtěte přehledný návod

Účtování faktoringu

Národní účetní rada schválila 28. května 2007 interpretaci I-12 Faktoring. Faktoring je definován jako finanční služba, která může mít jak charakter spravování pohledávek, tak charakter prodeje pohledávek současně s cílem financování klienta. Míra převzetí rizika za dobytnost pohledávek faktorem může být různá a závisí vždy na konkrétní smlouvě. Základní formy faktoringu jsou:

  • a) faktor nepřebírá ani právo (vlastnictví), ani rizika (správa pohledávek), nejedná se o postoupení pohledávek, ale o předání ke správě. Vzhledem k tomu, že pohledávky zůstávají ve vlastnictví klienta, zůstávají i v jeho účetnictví. Pohledávky předané do správy faktorovi se v účetnictví klienta přeúčtují na jiný účet pohledávek, aby byly evidovány odděleně od ostatních pohledávek. U faktora se pohledávky převzaté do správy sledují pouze na podrozvahových účtech. Faktor může předfinancování pohledávek doplnit překlenovacím úvěrem, kdy vedle poplatku za službu si účtuje i úrok. Obojí je výnosem faktora a nákladem klienta. Úhrada poplatku a úroku faktorovi zpravidla probíhá zápočtem. Pokud je částka od dlužníka poukázána na účet faktora, započítává se u klienta jeho závazek vůči faktorovi z titulu poskytnutí úvěru, úroku a poplatku za službu s pohledávkami vůči faktorovi evidovanými na samostatném analytickém účtu. Klient doplatí případný rozdíl, pokud součet úvěru, úroku a odměny za službu převýší hodnotu pohledávek předaných ke správě inkasovanou faktorem od dlužníka. U faktora se stejně tak započte pohledávka vůči klientovi z titulu poskytnutého úvěru, úroku a odměny za správu pohledávek se závazkem z titulu inkasa pohledávek převzatých do správy od dlužníků. Uhrazené pohledávky vyřadí faktor z podrozvahových účtů. V případě neúspěšného inkasa od dlužníků vrací faktor pohledávky klientovi (vyřadí je z podrozvahových účtů). Klient převede tyto pohledávky z účtu pohledávek předaných ke správě zpět na účet odběratelů a splatí faktorovi částku poskytnutou při předfinancování (popř. splácí úvěr, úrok a poplatek za službu. Při tomto způsobu faktoringu je účtováno rozvahově, neboť pohledávky zůstávají ve vlastnictví klienta. Jsou vykazovány jako aktiva.
  • b) faktor přebírá jak právo (vlastnictví), tak i rizika (postoupení či prodej pohledávek), přitom míra převzetí rizika faktorem může být různá. Dochází zde ke změně vlastnictví pohledávek. Je-li smlouva uzavřena jako prodej pohledávky s přechodem vlastnictví i rizik, je nutné podle platných účetních předpisů účtovat výsledkově, tj. zaúčtovat prodej pohledávek do výnosů a účetní hodnotu pohledávek zaúčtovat do nákladů. Zde je nutno upozornit na daňový dopad z rozdílu mezi nominální hodnotou pohledávky a prodejní hodnotou pohledávky, která je zpravidla nižší, než je její nominální hodnota. Hodnota pohledávky je 100 Kč, prodejní hodnota pohledávky je 90 Kč. Do výnosů bude účtována částka 90 Kč, do nákladů 100 Kč (viz § 24 odst. 2 písm. s zákona o daních z příjmu) bude daňový náklad ve výši 90 Kč a nedaňový výdaj bude ve výši 10 Kč. Při prodeji pohledávek, kdy se jejich vlastníkem stává faktor, nelze již klientovi účtovat náklady na správu pohledávek, ale pouze náklady související s uzavřením smlouvy o prodeji pohledávek, pokud takové vznikly. V případě že faktor poskytl klientovi úvěr, je úrok daňovým nákladem klienta ve výši ceny obvyklé a výnosem faktora. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).