Hlavní navigace

Jak na nezdanitelné částky v roce 2012 a 2013? Víme, co se změnilo

10. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Nezdanitelné částky využívají zaměstnanci i OSVČ. Připravili jsme souhrn, čím vším můžete snížit základ daně za rok 2012 a jaké změny nastaly pro rok 2013.

Nezdanitelné částky snižují základ daně a mohou je využít jak zaměstnanci, tak OSVČ. Za rok 2012 zůstala jejich výše i možnost uplatnění stejná jako v roce předchozím. Pro rok 2013 ale dochází k některým změnám. Přinášíme přehled, jaké nezdanitelné částky lze uplatnit za rok 2012 a co se v letošním roce změnilo.

Čtěte také: Také nezdanitelné částky pro rok 2011 se změnily. Čtěte jak

Souhrn nezdanitelných částek

Nezdanitelné částky upravuje § 15 zákona o daních z příjmů:

 • dary,
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné částky podpisem žádosti o roční zúčtování, OSVČ pak musí vyplnit 3. oddíl na straně 2 základní části daňového přiznání. V obou případech musíte doložit, že na uplatnění nezdanitelné částky máte nárok. Podrobněji se způsobem prokazování zabývá § 38k a 38l zákona o daních z příjmů.

Dary fyzických osob

Darem nemusí být jen peníze, ale také movité a nemovité věci či poskytnuté služby. Věcný dar nebo služba však musí být oceněna. V případě, že hodnota daru není určena, určí se cena podle zákona o oceňování majetku.

Aby šlo dary u fyzických osob jako nezdanitelnou částku uplatnit, musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Nezáleží přitom, zda věnujete pět darů v hodnotě 200 korun, jeden dar v hodnotě 1000 korun nebo dar, jehož hodnota činí 2 % vašeho základu daně. Stačí vám splnit jednu ze dvou zmíněných podmínek. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to na 10 % ze základu daně.

Už dva roky platí, že dary nemusí směřovat pouze tuzemským subjektům. Odečíst se dají i dary poskytnuté fyzickým nebo právnickým osobám se sídlem nebo bydlištěm v jiném státě EU, Norska nebo Islandu. § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů přesně definuje komu a na jaké účely lze dar poskytnout. 

Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 2000 Kč. 

V případě darů platí letos stejná právní úprava jako pro rok 2012.

Čtěte také: Máme opět komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

Za nezdanitelné částky se dále považují zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Bytové potřeby specifikuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Ilustrační obrázek.

Zákon dále určuje, že se nemusí vždy jednat o bytovou potřebu vlastní. V některých případech (dle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů) se může jednat i o bytovou potřebu užívanou k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Pokud je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. 

V případě, že úvěr poplatník použil na koupi pozemku, musí do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. Pokud tak neučiní, musí podat daňové přiznání a zdanit prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.

Také v tomto případě platí, že pro rok 2013 platí stejná pravidla jako vloni.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem patří mezi nezdanitelné částky, u kterých se zákon letos měnil. Za rok 2012 (tedy v daňovém přiznání podaném letos) mohou poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, odečíst zaplacené pojistné na penzijním připojištění. Maximální výše odpočtu činí 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění, kterou musíte snížit o 6000 Kč.

Od roku 2011 lze též uplatnit pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle § 15 odst. 5 b zákona o daních z příjmů musí splnit dvě podmínky. Výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. Maximálně ale opět 12 000 Kč ročně.

Pro letošní rok došlo v souvislosti s důchodovou reformou k několika změnám. Za rok 2013 sice půjde také odečíst maximálně 12 000 Kč, avšak poplatník si od svých příspěvků musí odečíst částku 12 000 Kč ročně a ne 6000 Kč jako doposud.  Vzhledem k pozměnění třetího pilíře přibyl do zákona ještě odstavec, podle kterého lze od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho: doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.

Soukromé životní pojištění

OSVČ a zaměstnanci mohou rovněž snížit základ daně o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Stejně jako v případě penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 12 000 korun. Poplatníci navíc musí pro uplatnění nezdanitelné částky splnit další podmínky, a to:

 • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
 • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
 • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč.

Tato pravidla platí jak pro rok 2012, tak pro rok 2013.

Oblast penzijního připojištění a životního pojištění ale zaznamenala změny i pro zaměstnavatele. Od ledna 2013 mohou zaměstnavatelé přispívat svým zaměstnancům až 30 000 korun ročně na životní pojištění nebo penzijní připojištění, aniž by z této částky platili daň z příjmů. Do konce loňského roku přitom platil limit 24 000 korun. Z vkladu až do hranice 30 000 korun se nemusí platit sociální ani zdravotní pojištění. Pro nárok na daňové zvýhodnění musí platit tyto podmínky:

 • Pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití) 
 • Zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným
 • Smlouva je uzavřena minimálně na 5 let a minimálně do roku, v jehož průběhu dosáhne pojištěný 60 let věku 
 • Oprávněnou osobou dle zákona o pojistné smlouvě nesmí být zaměstnavatel

Čtěte také: Rok 2013: Daňové změny u příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění

Odborové příspěvky

Základ daně zaměstnanců rovněž snižují zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Tímto způsobem mohou poplatníci odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3000 Kč za zdaňovací období. Nárok se musí uplatnit potvrzením odborové organizace. Vždy se jedná o příspěvky v období od ledna do prosince skutečně zaplacené, nikoli zúčtované ve mzdě zaměstnance.  

účto únor klímová

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední položkou, která patří mezi nezdanitelné částky, je příspěvek za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně lze maximálně snížit o 10 000 Kč. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění až 13 000 Kč a osoby s těžším zdravotním postižením dokonce až 15 000 Kč. Podmínkou pro uplatnění této částky zůstává, aby úhrady za zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem.

Pravidla pro odpočet odborových příspěvků i příspěvků na úhradu dalšího vzdělávání zůstávají letos stejná jako vloni.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).