Hlavní navigace

Jak na předčasné ukončení leasingové smlouvy

4. 8. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
U majetku pořízeného na leasing, který slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nájemce, je nájemné daňově uznatelným nákladem. Víme o možnostech, jak uplatnit nájemné do daňových nákladů i při předčasném ukončení leasingové smlouvy.

Leasing je řazen mezi vztahy nájemní. Nájmy lze členit na finanční a operativní. Finanční leasing je svým způsobem forma pořízení majetku. Důvodem, proč uzavřít leasingovou smlouvu, je možnost pořídit majetek bez nutnosti vynaložit jednorázově finanční prostředky. Připomeňme si, že ještě před 1. lednem 2008 bylo jedním z hlavním ekonomických důvodů pro uzavření leasingové smlouvy rychlejší promítnutí hodnoty majetku do nákladů, než jak je to možné při klasickém odpisování. Legislativní změny však přinesly úpravu minimální doby trvání finančního leasingu.

Pro smlouvy o leasingu, které byly uzavřeny před 1. lednem 2008, zůstávají v platnosti podmínky zákona platné do 31. prosince 2007. Pro určení minimální doby nájmu není rozhodující okamžik uzavření smlouvy, ale okamžik zařazení majetku do užívání.

Minimální doba trvání finančního leasingu
Hmotný movitý majetek Minimální doba nájmu smlouvy uzavřené
zařazen v odpisové sk. do 31. 12. 2007 od 1. 12. 2008
1 3 roky 3 roky
2 3 roky 5 let
3 3 roky 10 let
Nemovitý majetek 8 let 30 let

Finanční leasing je pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku. Daňová účinnost nákladů na nájemné je upravena přímo v zákoně o dani z příjmů. Čtěte více: Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

K předčasnému ukončení finančního leasingu dochází v případech, kdy nejsou naplněny základní podmínky vymezující finanční leasing.

Důvody předčasného ukončení finančního leasingu:

  • výpověď smlouvy ze strany nájemce,
  • výpověď smlouvy ze strany pronajímatele,
  • ukončení nájemního vztahu dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem,
  • poškození nebo zničení předmětu nájmu,
  • odcizení předmětu nájmu.

Změna finančního leasingu na operativní

Dojde-li k předčasnému ukončení finančního pronájmu s následnou koupí, nájemní vztah se mění se zpětnou účinností pro daňové účely na operativní pronájem.

K tomuto může dojít z důvodu výpovědi smlouvy o finančním leasingu, ale také při ukončení nájemního vztahu dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.

Finanční leasing přitom končí následnou koupí najaté věci. U operativního leasingu dochází po skončení k navrácení najaté věci. Protože se majetek vrací při předčasném skončení nájemního vztahu výpovědí či dohodou, nájemní vztah klasifikujeme jako operativní leasing. Nájemné v těchto případech lze ponechat jako daňově uznatelný náklad v poměrné výši, která připadá na skutečnou dobu nájmu.

Předčasné ukončení finančního leasingu odkoupením majetku

Nájemce a pronajímatel se mohou dohodnout na odkoupení majetku dříve než po ukončení finančního pronájmu. Do daňově uznatelných nákladů započítáme poměrnou část nájemného, která připadá na skutečnou dobu nájmu, pokud je dodržen § 24 odst. 5 Zákona o dani z příjmů.

To znamená, že kupní cena nesmí být nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným odpisováním podle § 31 Zákona o dani z příjmů. V roce prodeje je uplatněna polovina řádného odpisu. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Pamatujte, co je nutné dodržet

KUPNÍ CENA MAJETKU při odkoupení po předčasném ukončení finančního pronájmu

ZŮSTATKOVÁ CENA pronajatého majetku vypočtená standardním rovnoměrným odepisováním

Jestliže není toto pravidlo dodrženo, sjednaná cena za odkup bude nižší, než by byla zůstatková cena majetku, není nájemné od počátku, tedy od uzavření leasingové smlouvy, daňově uznatelné. Právnické osoby, které by již nájemné zohlednily ve svých předchozích daňových přiznání, musí podat dodatečné daňové přiznání a navýšit základ daně.

Fyzické osoby mohou navýšit základ daně o celkovou částku nesprávně uplatněného nájemného ve zdaňovacím období, kdy došlo k porušení § 24 odst. 5 Zákona o dani z příjmů. Ve zdaňovacím období, kdy dojde k odprodeji předmětu leasingu, fyzická osoba upraví základ daně v daňovém přiznání, nemusí podávat dodatečné daňové přiznání za předchozí roky. Čtěte tutoriál: Leasing aut a strojů

Odcizení předmětu nájmu

Pokud dojde v průběhu finančního leasingu k odcizení najatého majetku, je podle zákona o dani z příjmů daňově uznatelným výdajem poměrná část časově rozlišeného nájemného. Pokud je k dispozici potvrzení policie, že byla krádež způsobena neznámým pachatelem, je takto vzniklá škoda daňově uznatelným nákladem pronajímatele. Je-li však znám pachatel, je vzniklá škoda daňově uznatelná pouze do výše předepsané náhrady k úhradě.

Předčasné ukončení finančního leasingu z důvodu poškození nebo zničení předmětu nájmu

Pokud ukončíme finanční leasing z důvodu poškození nebo zničení předmětu nájmu, je předchozí nájemní vztah opět považován za operativní leasing. Nájemné je daňově uznatelné za skutečnou dobu trvání leasingu. Pokud nájemce při ukončení nájemního vztahu poškozený či zničený předmět odkoupí, dodrží se podmínky jako při odprodeji dohodou. Navíc lze odečíst od zůstatkové ceny, kterou by majetek měl při rovnoměrném způsobu odpisování, náhradu škody. Čtěte více: Koupě nového stroje k podnikání? Zvažte leasing

Pamatujte, pro zachování nájemného jako daňově uznatelných nákladů je nutné dodržet

KUPNÍ CENA MAJETKU při odkoupení po předčasném ukončení finančního pronájmu

ZŮSTATKOVÁ CENA pronajatého majetku vypočtená standardním rovnoměrným odepisováním
-
náhrada škody

Modelový příklad

Byla uzavřena smlouva o finančním leasingu. Smlouva byla předčasně ukončena dohodou o odprodeji najatého majetku. Celková částka zaplaceného nájmu je 90 000 Kč. Předpokládáme, že zůstatková cena majetku při rovnoměrném odpisu by byla 146 890 Kč.

Cena, za kterou je majetek prodán
Varianta A = 145 000 Kč
Varianta B = 150 000 Kč

Řešení

Varianta A

KUPNÍ CENA MAJETKU 145 000 Kč

ZŮSTATKOVÁ CENA 146 890 Kč

skoleni_29_6

Podmínka § 24 odst. 5 Zákona o dani z příjmů není splněna, kupní cena je nižší než předpokládaná zůstatková cena. Zaplacené nájemné ve výši 90 000 Kč není daňově uznatelným nákladem.

Varianta B

KUPNÍ CENA MAJETKU 150 000 Kč

ZŮSTATKOVÁ CENA 146 890 Kč

Podmínka § 24 odst. 5 Zákona o dani z příjmů je splněna, kupní cena je vyšší než předpokládaná zůstatková cena. Zaplacené nájemné ve výši 90 000 Kč je daňově uznatelným nákladem.

Anketa

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

23 %
17 %
49 %
10 %
1 %
Odpovědělo 174 čtenářů.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).