Hlavní navigace

Jak na účtování dlouhodobého majetku přehledně

24. 2. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Tápete při účtování dlouhodobého majetku? Přinášíme podrobný návod, jak se s účtovou třídou 0 správně vypořádat.

Postup účtování třídy 0 – Dlouhodobý majetek upravují České účetní standardy (ČUS) pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a ČUS 014 Dlouhodobý finanční majetek, Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon o účetnictví a  nesmíme zapomínat na zákon o daních z příjmů, který se v § 26 – § 33 věnuje hmotnému a nehmotnému majetku a jejich odpisům.

Dlouhodobý majetek je členěn na:

 • dlouhodobý nehmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč (zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW, ocenitelná práva)
 • dlouhodobý hmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 40 000 K (pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, umělecká díla a sbírky)
 • dlouhodobý finanční majetek – zahrnuje podíly v ovládaných a řízených osobách, dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován:

 • podle § 25 a § 27 zákona o účetnictví a § 47, 61 a 61a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění
 • podle § 29 zákona 589/92 Sb. o daních z příjmů v platném znění
 • pořizovací cenou, které zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením (např. náklady průzkumné, geologické a stavební práce, stavební dozor, náklady na zabezpečení výstavby včetně alternativních projektů, které nebyly realizovány, přepravné, montážní práce, clo, pojistné)
 • vlastními náklady u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořizovaného ve vlastní režii. Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností – výrobní režie, popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud je vytvoření majetku dlouhodobé povahy – přesahuje období 1 roku
 • reprodukčními pořizovacími cenami – bezplatně nabytý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek; u přebytků zjištěných při inventarizaci a u vkladu dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý finanční majetek je oceňován:

 • podle § 25 a § 27 zákona o účetnictví a § 48, 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění
 • podle § 29 zákona 589/92 Sb. o daních z příjmů v platném znění
 • pořizovací cenou
 • zůstatkovou cenou – jsou-li cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva.

Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelsky

Při pořízení dlouhodobého majetku je možné majetek nakoupit přímo nebo formou záloh. Zálohy na pořízení majetku se účtují na účtech 051, 052 a 053. V případě přímého pořízení bude účtováno následovně:

Účtování dlouhodobého majetku
Text MD D
Faktura developera za nakoupenou budovu, včetně pozemku 042 321
Faktura za stavební úpravy budovy – stavba 042 321
– DPH 343 321
Faktura za výrobní linku, včetně dopravy, usazení, montáže 042 321
– DPH 343 321
Nový informační SW 041 321
DPH k SW 343 321
Vnitropodniková faktura za montážní práce na lince 042 622
Nákup cenných papírů 043 325
Převod do používání – pozemek 031 042
Budova – na základě kolaudačního rozhodnutí 021 042
Výrobní linka 022 042
Informační SW 013 041
Akcie 061 043

V okamžiku uvedení dlouhodobého majetku do používání je nutno vystavit majetkovou kartu příslušného majetku, kde bude uvedena cena pořízení, odpisová skupina, a současně doba odpisování a výše odpisů v procentech i v korunách.

Odpisy dlouhodobého majetku

Při odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účetní jednotka postupuje v souladu s ustanovením § 28 zákona o účetnictví a § 56 vyhláška 500/2002 Sb.a v souladu s ustanoveními § 26 – § 33 zákona 583/92 Sb. o daních z příjmů v platném znění.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů. Účetní jednotka může zvolit odpisy, rovnoměrné nebo zrychlené. Rozlišujeme účetní odpisy a daňové odpisy. Jejich rozdíl se promítá do daňových přiznání buď zvýšením daňového základu v případě že účetní odpis je vyšší než odpis daňový (ř. 50 DPPO), pokud daňový odpis převyšuje účetní, potom se základ daně snižuje (ř. 150 DPPO). Čtěte také: Jak na doložení účetní závěrky? Vysvětlujeme podrobně

Dlouhodobý finanční majetek se neodepisuje. Dále odpisům nepodléhají pozemky, umělecká díla a sbírky.

Oprávky jsou vyjádřením odpisů, vyjadřují trvalé snížení ceny hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v kumulaci za celou dobu životnosti majetku. Účty oprávek mají pasivní charakter, v rozvaze nejsou zahrnuty do pasiv, ale uvádí se mínusem v aktivech (označeny jako korekce).

Příklad účtování odpisů
Text MD D
Odpis budovy 551 AE 081
Odpis výrobní linky 551 AE 082
Odpis SW 551 AE 073

Vyřazování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společností či družstva, převodem na základě právních předpisů v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání individuálnímu podnikateli.

Zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cena neodpisovaného dlouhodobého majetku se vyúčtuje na vrub účtu:

 • 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje
 • 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace
 • 582 – Manka a škody v případě manka nebo škody
 • 543 – Dary v případě darování
 • 491 – Účet individuálního podnikatele v případě přeřazení z podnikání do osobního užívání
 • 561 – Prodané cenné papíry a podíly v případě prodeje dlouhodobého finančního majetku.
Vyřazení dlouhodobého majetku
Text MD D
Prodej auta – zahrnutí zůstatkové ceny do nákladů 541 082
Vyřazení SW likvidací – jednorázový odpis zůstatkové ceny 551 AE 073
Vyřazení stroje – zatopená dílna – způsobená škoda 582 082
Dar škole – multimediální zařízení 543 082
Podnikatel vyřadil auto z podnikání do osobního užívání 491 082
Vyřazení aut z evidence 082 022
Vyřazení stroje z evidence 082 022
Vyřazení multimediálního zařízení 082 022
Vyřazení SW z evidence 073 013
Prodej akcií 561 061

V případě vyřazení dlouhodobého majetku je třeba vyřadit i majetkovou kartu příslušného dlouhodobého majetku s uvedením datumu vyřazení a způsobu vyřazení.

Vyřadí-li účetní jednotka dlouhodobý majetek prodejem, je vyřazení majetku doloženo vystavenou fakturou.

Bude-li dlouhodobý majetek vyřazen likvidací, je nutno likvidaci doložit likvidačním protokolem, kde bude uveden způsob jakým byl vyřazený majetek likvidován, kdo byl pověřený za účetní jednotku k provedení likvidace. Likvidaci je vždy vhodné doložit i zápisem z provedené inventury dlouhodobého majetku, neboť na základě inventarizace majetku může účetní jednotka rozhodnout jak naložit s  majetkem v případě jeho poškození nebo manka; jak využít nepotřebný majetek z důvodu zastarání, poškození, nepotřebnosti.

Vyřadí-li účetní jednotka dlouhodobý majetek darem, vyřazení majetku bude prokázáno darovací smlouvou.

Přeřadí-li podnikatel dlouhodobý majetek z podnikání do svého osobního užívání bude majetek předán na základě protokolu o předání majetku. Čtěte také: Jak na paušální výdaje v daňovém přiznání za rok 2011?

Daně 23 konec

Problematika dlouhodobého hmotného, nehmotného a investičního majetku je velmi rozsáhlá. Zasahuje jak do oblasti peněžní, zúčtovacích vztahů, tak do nákladů a výnosů. Při účtování dlouhodobého majetku je vždy nutno postupovat dle zákona 563/91 Sb. o účetnictví a souvisejících právních předpisů, tak v souladu se zákonem 586/92 sb. o dani z příjmu, neboť účetnictví a daňová problematika je velmi propojená. Je nutno, si také uvědomit, že správce daně může provádět kontrolu uplatnění odpisů dlouhodobého majetku ještě po 3 následující období, po roce kdy odpisování bylo ukončeno.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).