Hlavní navigace

Jak prodávat ve stánku a neporušit zákon

16. 4. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Teplé počasí se blíží a s ním se nabízí i možnost prodávat ve stánku na různých tržištích či kulturních a sportovních akcích. Ještě před samotným prodejem musí podnikatel splnit řadu povinností, jejichž nesplněním se vystavuje nebezpečí vysoké pokuty.

Stánek se pro potřeby živnostenského zákona považuje za provozovnu. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu je považována kromě stánku i pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb.

Pokud se bude jednat o stánek nepodléhající kolaudačnímu rozhodnutí (rozebíratelné stánky, krátkodobá přenosná zařízení, nevyžadující stavební povolení ani ohlášení), jednalo by se o živnost volnou s předmětem podnikání Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. V případě, že by se jednalo o prodejní stánek podléhajícímu kolaudačnímu rozhodnutí, jednalo by se o živnost volnou s předmětem podnikání Specializovaný maloobchod nebo Maloobchod se smíšeným zbožím, příp. i jinak, sděluje business serveru Podnikatel.cz Jitka Vítová z živnostenského úřadu Jihomoravského kra­je.

Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích konaných v obci, v níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen písemně oznámit úřadu nejpozději 3 dny před konáním akce.

Co je nutné zajistit před samotným provozováním prodeje ve stánku?

Pro podnikatele jsou nejdůležitější tyto povinnosti:

 • zahájení a ukončení provozování živnosti ve stánku (provozovně) písemně oznámit živnostenskému úřadu, příslušnému podle bydliště podnikatele, nejméně 3 dny předem,
 • provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno,
 • stánek sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle (právnická osoba) nebo místě podnikání (fyzická osoba) nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby,
 • provozovna určená pro prodej zboží musí být označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
 • v případě, že se jedná o prodej potravin – vyjádření Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
 • při prodeji občerstvení – vyjádření Krajské hygienické stanice,
 • při prodeji masných výrobků – vyjádření Krajské veterinární správy.

Podnikatel musí dále zajistit, aby:

 • kontrolnímu orgánu byly na provozovně k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží, a to na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené,
 • při nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí byli před uzavřením smluvního vztahu identifikováni jeho účastníci,
 • v provozovně určené pro prodej zboží byla přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka,
 • při provozování živnosti byla pracovníkům živnostenského úřadu prokázána totožnost,
 • v provozovně pro účely kontroly měl k dispozici průkaz živnostenského oprávnění,
 • na žádost zákazníka byl vydán doklad o prodeji zboží,
 • na žádost živnostenského úřadu bylo sděleno, zda živnost podnikatel provozuje a doloženy doklady prokazující provozování živnosti.

Pokuty šplhají k milionu

Pokuty za nesplnění těchto povinností, stanovených v živnostenském zákoně, dosahují výše až 1 000 000 Kč. Podnikateli se však může stát, že poruší i jiné právní předpisy při provozování stánkového prodeje, a to:

 • v případě, že stánek je umístěn na veřejném prostranství a není oznámeno užívání veřejného prostranství, může být podnikateli uložena pokuta dle zákona o správě daní a poplatků,
 • pokud nebude mít podnikatel povolení uskutečňovat stánkový prodej a přesto stánek umístí, vystavuje se uložení pokuty dle zákona o obcích, za porušení nařízení obce či města (Tržní řád),
 • jestliže podnikatel neuhradí poplatek za užívání veřejného prostranství, bude mu poplatek vyměřen platebním výměrem, včetně sankčních ustanovení, dle zákona o místních poplatcích, za užívání veřejného prostranství.

Kdy je nutné mít živnostenské oprávnění k prodeji ve stánku?

Pokud podnikatel bude vykonávat určitou činnost soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, bude se jednat o živnost. Vždy platí, že uvedené znaky živnosti musí být splněny současně. Pokud tedy dojde k tomu, že občan pouze jedenkrát ve stánku hodlá prodat nějaké zboží, nejedná se o činnost, která by plnila znaky živnosti a nešlo by tedy o provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění.

Jiná situace by nastala, pokud by se sice jednalo o činnost jednorázovou, která se však v určitém časovém období opakuje, pak by bylo možné i tuto činnost hodnotit jako soustavnou, čímž by byl naplněn jeden ze znaků živnosti. Nutno však zdůraznit, že každý případ se posuzuje individuálně a že např. u činností sezónního charakteru (např. prodeje vánočních stromků) by znak soustavnosti naplněn již byl, dodává Jitka Vítová.

Prodej může však být prováděn i mimo režim živnostenského zákona, a to v případě činnosti, která není živností, např. prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. Prodej je dále regulován zvláštními předpisy, např. zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních může být usměrněn i tržními řády vydanými jako nařízení obce.

školení účto leden 23 Kučerová

Pokud byl podnikateli vydán živnostenský list na některou výrobní činnost, má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti, jak potvrzuje pro business sever Podnikatel.cz František Pivoda z živnostenského úřadu Olomouckého kraje: Podnikatel provozující výrobní živnost má právo svoje výrobky samozřejmě prodávat (a to i formou stánkového prodeje), ale i opravovat. Dokonce může i nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby. Podnikatel – výrobce tedy může své výrobky prodávat, aniž by mu musel být vydán živnostenský list na obchodní činnost.

Po novele živnostenského zákona místo stánku mobilní provozovna

Po nabytí účinnosti novely živnostenského zákona (1.7.2008) dozná právní ukotvení týkající se provozoven drobných změn. Jedna z nich se týká samotného pojmu stánek – nově je zaveden název mobilní provozovna, jež je provozovnou, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).