Hlavní navigace

Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012?

9. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
Zdravotní pojištění OSVČ čeká v roce 2012 řada změn. Oproti letošku se například zvyšují minimální a maximální zálohy nebo dochází ke změně termínu pro doplatek pojistného. Změny se též dotknou podmínek pro snížení záloh.

Také zdravotní pojištění OSVČ, podobně jako sociální pojištění, dozná v příštím roce několik změn. Podobně jako u sociálního pojištění se zvyšují minimální zálohy, na rozdíl od něho se však nesnižuje maximální vyměřovací základ, který zůstává na 72násobku průměrné mzdy. Maximální zálohy tak příští rok mírně stoupnou. Ke změně dochází i u termínu pro doplatek pojistného, který se konečně sjednotí s lhůtou u sociálního pojištění. Obě pojistné budou splatné do 8 dnů od podání přehledu.

Minimální zálohy se zvýší na 1697 korun

Na konci září nabyla platnosti vyhláška č. 286/2011 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012. Vyhláška stanovila pro rok 2012 všeobecný vyměřovací základ ve výši 24 526 korun a určila přepočítací koeficient na 1,0249. Průměrná mzda tak činí 25 137 korun, což kromě jiného ovlivní i výši záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Čtěte více: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012

Vzhledem k vyšší průměrné mzdě vzroste i minimální vyměřovací základ, potažmo minimální zálohy. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2012 činí 12 568,50 Kč. Z toho pak minimální měsíční záloha dělá po zaokrouhlení částku 1 697 Kč. Zálohu ve výši 1 697 Kč musí poprvé za leden 2012 (posledním dnem splatnosti je 8. únor 2012) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy nižší než 1 697 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, doplnil serveru Podnikatel.cz Tomáš Červinka, náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pro pojistné a správu pohledávek.

Minimální vyměřovací základ nemají stanoveny OSVČ vedlejší, které tak nemusí platit zálohy na pojistné v prvním roce podnikání ani v dalších letech. Pojistné se jim vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů, ze kterých se rovněž případně určí i zálohy na další období. Zálohu si OSVČ vedlejší ovšem může hradit i v částce, kterou si sama určí na základě předpokládaných příjmů.

Aby OSVČ mohla být považována za OSVČ vedlejší, musí mít současně zaměstnání s dosaženým příjmem alespoň ve výši minimální mzdy nebo musí patřit do okruhu osob, za které platí pojistné stát. V obou kategoriích musí však OSVČ setrvat celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc. Nárok na zařazení a stejně tak i skončení nebo změnu tohoto nároku musí pojištěnec zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejpozději v termínu osmi dní. Čtěte více: Zdravotní pojištění a OSVČ vedlejší v roce 2011

Stát je plátcem pojistného za osoby, které jsou vyjmenovány v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se zejména o tyto osoby:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatele důchodů,
  • ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • uchazeči o zaměstnání,
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
  • osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a další.

Maximální vyměřovací základ zůstává na 72násobku průměrné mzdy

V příštím roce se také mění maximální vyměřovací základ a maximální zálohy. Zatímco u sociálního pojištění klesl maximální vyměřovací základ na 48násobek průměrné mzdy, u zdravotního pojištění zůstala hranice na 72násobku průměrné mzdy. V přepočtu to znamená, že maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění bude v roce 2012 činit 1 809 864 korun. Maximální měsíční vyměřovací základ  činí 150 822 korun a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 korun. Tato nová maximální výši zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2011, připomněl pro server Podnikatel.cz Tomáš Červinka.

U OSVČ, které byly v roce 2011 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2011 přesáhl 1 781 280 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2011 postupovat podle ustanovení § 3 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání, vysvětlil Červinka. Čtěte také: Jak si poradit se zdravotním pojištěním zaměstnanců v roce 2011?

Termín pro doplatek se sjednotí se sociálním pojištěním

V oblasti zdravotního pojištění se však nezvyšují pouze zálohy, nýbrž se pro příští rok mění i další věci. Mezi nejvýznamnější novinky jednoznačně patří posun termínu pro doplatek pojistného, který se sjednotil s lhůtou pro doplatek sociálního pojištění. Od roku 2012 tak budou OSVČ doplácet zdravotní pojištění do 8 dnů od podání přehledu, a ne do 8 dnů od podání daňového přiznání, jak musely učinit ještě letos. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Už na začátku prosince navíc nabude účinnost novela zákona, která aktualizuje zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Novela třeba zpřesňuje formulace podmínek, za kterých může zdravotní pojišťovna snížit zálohy OSVČ.

Nově bude paragraf 8 odst. 4 znít:

Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2.

Norma dále prodlužuje platnost žádosti o snížení zálohy. Doposud šlo o snížení zálohy žádat jen na období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nově bude možné zálohu snížit až na období do termínu podání následujícího přehledu. Zároveň došlo k prodloužení promlčecí doby z 5 na 10 let, čímž došlo ke sjednocení lhůt se sociálním pojištěním.

ebf - tip - debata

Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2012
2012 2011
Splatnost záloh 1. – 8. násl. měsíce 1. – 8. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů po podání daňového přiznání
Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč 1 781 280 Kč
Maximální měsíční záloha 20 361 Kč 20 040 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ 12 569 Kč 12 370 Kč
Minimální měsíční záloha 1697 Kč 1670 Kč

Foto: www.isifa.com

            

 
 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).