Hlavní navigace

Jak zaměstnat cizince v České republice? Platí jasná pravidla

3. 9. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnávání cizinců je často administrativně náročnější než zaměstnání občana ČR. Je nutné dodržet daný postup a myslet na možné komplikace spojené s covidem.

Připravili jsme přehled kroků, které musí zaměstnavatel zajistit, pokud se rozhodne cizince zaměstnat.

Aktuální podmínky pro zaměstnávání cizinců

Opatření přijatá v rámci nouzového stavu v ČR značně ovlivnila vstup a pobyt cizinců na území ČR. Od 17. července 2020 se režim odboru Ministerstva vnitra České republiky řešící pobytové záležitosti vrátil téměř do běžného stavu. Vstup cizinců na území ČR z třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a žádosti těchto cizinců o pobytová oprávnění jsou však stále omezeny. Pokud tedy plánujete zaměstnat cizince, který se dosud na území ČR nenachází, je vhodné si zjistit aktuální podmínky pro podání žádosti o pobytové a pracovní oprávnění v ČR v zemi původu cizince. 

Pokud jste jako zaměstnavatelé prodloužili cizincům, kterým skončila platnost víza za účelem sezónního zaměstnání v době od počátku nouzového stavu do 16. července 2020 na pracovní poměr nebo jste s takovým cizincem v této době uzavřeli novou pracovní smlouvu, může tento cizinec setrvat na území ČR a pracovat zde až do 16. 9. 2020. 

Zaměstnávání cizince ze země Evropské unie

Občané Evropské unie mají v rámci volného pohybu pracovních sil v EU téměř neomezený přístup na český pracovní trh. Jsou v zásadě ve stejném postavení jako Češi, a proto je lze zaměstnat za stejných podmínek. Zaměstnavatelé mají nicméně povinnost vést evidenci občanů EU a jejich rodinných příslušníků, které zaměstnávají, a o nástupu cizince do práce a skončení pracovního poměru informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Evidence obsahuje osobní údaje zahraničních zaměstnanců, při jejich zpracování je nezbytné splnit veškeré povinnosti podle zákona o zaměstnanosti, zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Občané Evropské unie by neměli zapomínat na svou povinnost ohlásit svou přítomnost na území České republiky na odboru cizinecké policie, pokud mají v úmyslu zdržovat se v ČR déle než 30 dnů. Tuto povinnost lze splnit také u ubytovatele.

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Rodinní příslušníci zaměstnance ze země EU, kteří sami nejsou občany EU, mohou získat povolení k přechodnému pobytu na území České republiky formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, čímž získají automaticky také volný přístup na pracovní trh v České republice. Pro jejich zaměstnávání pak platí obdobná pravidla jako pro zaměstnávání občana EU. 

Zaměstnávání cizince ze země mimo Evropskou unii

Občané zemí mimo EU, tedy tzv. „občané třetích zemí“, zpravidla nemají volný přístup na trh práce v České republice. 

Výjimku tvoří tito občané třetích zemí:

  • jimž byl na území ČR povolen trvalý pobyt,
  • kteří navštěvují na území ČR denní studium na střední nebo vysoké škole,
  • kteří pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny (nicméně takové povolení se vydává ve dvou variantách, z nichž jedna volný vstup na pracovní trh nezajišťuje – vždy je vhodné konkrétní povolení ověřit na cizinecké policii),
  • kteří jsou absolventy české střední nebo vysoké školy.

Tito cizinci sice nepotřebují povolení k tomu, aby mohli v ČR pracovat, stále však musí mít platné pobytové oprávnění. Každý zaměstnavatel si musí existenci platného pobytového oprávnění cizince ověřit a uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost jeho pobytu na území ČR.

Pokud chtějí cizinci bez volného přístupu na trh práce v ČR pobývat a pracovat, potřebují povolení k pobytu na našem území a povolení na našem území pracovat. Tím může být v určitých případech platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR ve spojení s platným povolením k pobytu vydaným Ministerstvem vnitra ČR, zaměstnanecká karta, modrá karta či karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Nejčastěji si za tímto účelem cizinci žádají o takzvanou zaměstnaneckou kartu, která v sobě spojuje pobytové i pracovní povolení. Využívají také modrou kartu, která je obdobou zaměstnanecké karty s tím rozdílem, že je určena pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci.

Zaměstnanecká karta

Jedná se v podstatě o povolení k dlouhodobému pobytu cizince na území České republiky za účelem zaměstnání. Proces jejího získání může být mnohdy zdlouhavý, ale průtahům je možné předejít důkladnou přípravou všech potřebných podkladů. Pokud zaměstnavatel plánuje obsadit volné pracovní místo občanem třetí země, který nemá povolení k pobytu v České republice, je nutné nejprve tento záměr ohlásit Úřadu práce ČR. 

Volná pracovní pozice se nahlašuje prostřednictvím formuláře. Pracovní pozice nahlášená na Úřadu práce je zveřejněna v centrální evidenci volných pracovních míst a vyčkává se 30 dnů. Po 30 dnech obdrží daná pracovní pozice speciální číslo, které je nutné pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty na Ministerstvu vnitra ČR. O samotné vydání karty žádá zpravidla sám cizinec na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. 

Před samotným podáním žádosti o vydání zaměstnanecké karty musí mít již zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnuté podmínky zaměstnání a podepsanou pracovní smlouvu. Plat nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin. Pokud je zaměstnavatel schopen zajistit cizinci ubytování a vydá mu potvrzení o zajištění ubytování pro účely žádosti, jistě to zjednoduší situaci cizince. 

Samotné řízení o vydání zaměstnanecké karty může trvat v bezproblémových případech 1–2 měsíce. Den nástupu do práce sjednaný v pracovní smlouvě přitom musí brát v potaz dobu řízení o vydání zaměstnanecké karty. V některých případech je možné, aby za cizince podal žádost o vydání zaměstnanecké karty zaměstnavatel prostřednictvím Hospodářské komory České republiky. Celý proces je pak zpravidla rychlejší. Za její podání zaplatí žadatel v případě první žádosti dva a půl tisíce korun.

Zaměstnanecká karta je vydávána pro práci u konkrétního zaměstnavatele. Pokud tedy cizinec již kartou disponuje, neznamená to, že může libovolně měnit zaměstnavatele. Postup, jak takového cizince zaměstnat, je obdobný, jako v případě, že uchazeč o zaměstnání z ciziny dosud v ČR nepobýval.

Cizinec nicméně nebude žádat o vydání zaměstnanecké karty, ale o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele a žádost může podat v ČR, a to na místně příslušné pobočce ministerstva vnitra. Podobně též pokud cizinec již pobývá na území ČR na základě jiného pobytového oprávnění, bude postup obdobný s tím rozdílem, že bude žádat o změnu účelu pobytu ze současného typu pobytu na zaměstnaneckou kartu.

Modrá karta

Postup pro vydání modré karty je analogický jako postup pro vydání zaměstnanecké karty. Modrá karta se vydává k zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, kterou musí žadatel při podání žádosti o vydání modré karty doložit. Zaměstnání musí vyžadovat vysokou kvalifikaci a musí být sjednáno na dobu nejméně jednoho roku. Pracovní smlouva musí být sjednána na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a výše sjednané mzdy musí odpovídat alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. Zákonná lhůta na vydání rozhodnutí je v tomto případě 90 dnů.

ebf 24 - tip duben

Platnost řidičského oprávnění cizinců

Pokud zaměstnáváte cizince na pracovní pozici, která zahrnuje řízení motorového vozidla, měli byste si uvědomit, že ne vždy bude jeho řidičské oprávnění ze země původu platné též na území České republiky. Nezřídka se stává, že cizinec o své povinnosti zažádat o výměnu řidičského oprávnění, případně znovu absolvovat autoškolu, neví. 

Řidičský průkaz ze své rodné země mohou v ČR využívat občané zemí Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska či Švýcarska. Lidé pocházející ze zemí mimo EU mohou své řidičské oprávnění používat pouze, pokud splňuje podmínky stanovené Úmluvou o silničním provozu. Současně musí být cizinci držitelé pobytového oprávnění na území ČR s dobou platnosti do jednoho roku. Platný je v ČR také mezinárodní řidičský průkaz.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).