Hlavní navigace

Jaké jsou možnosti při úředním ověřování listin a podpisů?

8. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 631791
Pokud občan či podnikatel potřebuje úředně ověřit listinu nebo podpis, zpravidla vyrazí na matriční, obecní či krajský úřad. Vedle notářského ověření jsou však i jiné možnosti, které by vám mohly ušetřit zbytečně dalekou cestu.

Kdy podnikatel nejčastěji využívá ověřování listin?

Například při zápisu do obchodního rejstříku, při vzniku, zániku, či změny obchodní společnosti, při plné moci pro dispozici s bankovními účty nebo třeba při žádosti o kopie listin ze sbírky listin katastru. Čtěte také: Jednání za podnikatele a jeho zastupování má svá pravidla

V rámci úředního ověřování se rozlišují dva různé správní úkony, a to ověřování kopií listin a dále pak ověřování podpisů:

 • vidimace
 • legalizace

Vidimace (ověřování listin)

Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Vidimaci nelze provést:

 • jedná-li se o fotokopii listiny, jejíž jedinečnost nelze nahradit (např. občanského pasu, řidičského průkazu aj., dále nelze ověřovat fotokopie losů, vkladních knížek, šeků, směnek, geometrických plánů, rysů, technických kreseb aj.),
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Co k tomu potřebujete?

Pouze listinu, kterou chcete ověřit.

Kolik vidimace stojí?

O provedení vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Doložka vidimace

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky

Legalizace (ověřování podpisů)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Legalizaci nelze provést:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • jde-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Co k tomu potřebujete?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a platný průkaz totožnosti.

Kolik legalizace stojí?

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Tyto poplatky jsou určeny stejně jako v případě vidimace taktéž sazebníkem zákona o správních poplatcích, společné je také provedení záznamu v ověřovací knize. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).

Doložka legalizace

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky

Kam si zajít pro ověření podpisu či kopie listiny?

Vidimaci i legalizaci provádí krajské úřady a matriční úřady, nebo také obecní úřady, které nejsou matričními úřady, ale jsou stanoveny k provádění vidimace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Nejčastěji se ověřují podpisy na různých kupních či darovacích smlouvách, na plné moci, na výpovědích ze spoření či pojištění, atd.

Zajímavostí, o které mnoho žadatelů o legalizaci či vidimaci neví, je taktéž provedení těchto správních úkonů na všech úřadech, které poskytují službu Czech POINT. Ověřit listinu či podpisy tak občané a podnikatelé mohou např. i na kontaktních místech Hospodářské komory či na pobočkách České pošty.

Pracoviště Czech POINT se aktuálně nachází v tomto počtu a na těchto místech:

 • 5089 na obecních a městských úřadech
 • 968 na pobočkách České pošty
 • 51 na pobočkách Hospodářské komory ČR
 • 426 u vybraných notářů

Pokud budou své ověření chtít provést notářem, tento úkon je hrazený ve stejné výši a podle stejné vyhlášky, jako na úřadech výše uvedených, to znamená třicetikorunovým poplatkem za každou ověřenou listinupodpis.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).