Hlavní navigace

Jedete za zakázkou mimo okres? Musíte mít potvrzení. Co dalšího od zítra platí?

28. 2. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatel, který jede za zákazníkem do jiného okresu, než ve kterém pobývá, musí mít s sebou od pondělí potvrzení s kontaktem na objednatele.

Od pondělí rovněž dochází k dalším omezením maloobchodu a služeb, jelikož se zredukoval počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Přinášíme souhrn, jaká nová protiepidemická opatření od zítra platí.

Opustit okres lze jen z vybraných důvodů

Od pondělí 1. března platí výrazná omezení pohybu. Nově je všem osobám zakázáno opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu.

Stejně tak je od pondělí zakázán vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště. Praha se považuje za jeden okres.

Jsou stanoveny tyto výjimky:

 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
 7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 8. účast na povolené hromadné akci,
 9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za stanovených podmínek,
 10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
 11. cesta za účelem vycestování z České republiky.

Koho se výjimka týká, musí to prokázat písemným potvrzením. Například pro cestování mezi okresy z důvodů zaměstnání je nutné mít písemné potvrzení zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje.

Podnikatelé pak musí disponovat písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává.

Také u výjimek 2 až 11 bude povinnost prokázat jejich důvodnost písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu.

Stále platí až na několik výjimek zákaz nočního vycházení od 21 hodin do 5 hodin. I přes den je stanoveno omezení pohybu. Procházky do parku a lesů či samostatné sportování (pouze členové domácnosti) je nicméně umožněno, avšak jen na území obce, kde dotyčný bydlí. Povoleno je pořád, při splnění určitých podmínek, konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby.

Opět musí zavřít některé obchody

Od pondělí se opět zúžil seznam obchodů a služeb, které lze vykonávat v provozovnách. Nově nesmí například otevřít prádelny, čistírny, papírnictví, zámečnictví, galanterie, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců či salony pro stříhání psů.

I nadále mohou zůstat otevřené:

 • prodejny potravin,
 • prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
 • prodejny paliv,
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejny novin a časopisů,
 • prodejny tabákových výrobků,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladny prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů bez obsluhy,
 • prodejny domácích potřeba železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
 • provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem.

I nadále platí, že ve výše zmíněných provozovnách je zakázáno prodávat či poskytovat jiné zboží nebo služby. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup.

Některá omezení obchodů zůstávají

V platnosti rovněž zůstává omezení otevírací doby. Ve svátky celý den a v ostatní dny od 21:00 hodin do 4:59 hodin je maloobchodní prodej a poskytování služeb zakázáno. Výjimku mají činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a také provozování:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven stravovacích služeb v ubytovacích zařízeních a závodních jídelen,
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

Nemění se ani další věci, obchodníci a provozovatelé služeb, kteří mohou zůstat otevření, musí zajistit, že v provozovně nebude více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Zavřené zůstávají restaurace, bazény, kadeřnice či farmářské trhy. Ubytovací služby nesmí být rovněž poskytovány, avšak s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 • pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž, tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele, a provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu a uchovávat potvrzení po celou dobu pobytu ubytované osoby,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
 • osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu

Roušky a respirátory skoro všude

Od pondělí se rovněž rozšiřuje povinnost nošení ochrany dýchacích cest a v jistých situacích nebude stačit rouška, nýbrž bude potřeba respirátor. Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Pouze respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) pak bude povinný:

 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, mezinárodní letiště,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

Děti od 2 do 15 let budou mít výjimku a mohou i v těchto prostorech nosit zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

BRAND

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou však stanoveny výjimky, například pro děti do dvou let, moderátoři, sportovci či osoby s poruchou intelektu. Pozor však na to, že už neplatí výjimka pro zaměstnance, kteří pracují na jednom místě a jsou 2 metry od ostatních. Výjimku mají nově jen ti, kteří vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, ti, kteří vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem.

Zaměstnance je nutné vybavit ochrannými prostředky dýchacích cest

Od pondělí navíc mají zaměstnavatelé povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).