Hlavní navigace

Kompenzační bonus 1000 Kč denně se vrací. Kdo má nárok a za jakých podmínek?

23. 11. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky „eseróček“ a lidi pracující na dohody by se měl opět vrátit. Oproti předešlé verzi se ovšem změní některé podmínky.

Návrh na znovuzavedení bonusu schválila v pondělí vláda. Server Podnikatel.cz připravil velký přehled všeho důležitého, co se s novým kompenzačním bonusem pojí.

Kompenzační bonus se vrací

Vláda v demisi včera schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který kvůli zpřísnění protiepidemických opatření opětovně zavádí pro OSVČ, společníky malých „eseróček“ a lidi pracující na dohody o provedení práce a pracovní činnosti kompenzační bonus. Část podmínek sice zůstala stejná jako u předchozí verze kompenzačního bonusu, některé věci se však změnily. Zřejmě nejvýznamnější novinkou je, že pro nárok na bonus už nebude třeba 50% pokles tržeb, ale bude stačit snížení o 30 %. Kromě kompenzačního bonusu by se měly vrátit i další dotační programy, jako byly Covid Nepokryté náklady, Covid 2021 či Antivirus.

Speciální podmínky pro OSVČ

U OSVČ platí, že musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 22. listopadu 2021 či která má přerušenou činnost po 22. listopadu 2020. OSVČ nicméně může vzniknout nárok na kompenzační bonus pouze za kalendářní den, ve kterém není její samostatná výdělečná činnost přerušena.

Speciální podmínky pro společníky s. r. o.

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 22. listopadu 2021.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Stejně tak musí mít firma obrat aspoň 120 tisíc korun (dříve bylo 180 tisíc korun) v jednom ze dvou skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud jde o začínající firmu, musí výše předpokládaných příjmů činit alespoň 120 tisíc korun za zdaňovací období.

Speciální podmínky pro dohodáře

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud v rozhodném období (1. červen 2021 – 31. říjen 2021) vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Pro OSVČ, společníky i dohodáře platí, že nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Musí být splněn pokles tržeb o 30 %

Na kompenzační bonus mají nárok nově OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena. Oproti předchozí verzi chybí důvody, které se považují za „významné dotčení“. Nově se činnost považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila převážně v důsledku krizových opatření ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Naopak je uvedeno, že činnost se nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než

  • dopadem opatření nebo
  • péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2.

Jak uvedlo ministerstvo financí v důvodové zprávě, vzhledem k tomu, že v aplikační praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na kompenzační bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem. Především vlastní (ne)aktivitou podnikatele, který svou činnost utlumí či fakticky (byť ne formálně) přeruší, případně sezónním charakterem jeho činnosti, kdy v relevantním období dochází k pravidelnému útlumu činnosti a poklesu tržeb.

Konstrukce kompenzačního bonusu by se ideálně neměla stát motivací pro část podnikatelů (zejména ty nejdrobnější), aby svou činnost utlumili tak, aby dané kvalifikační kritérium splnili. Požadovaná příčinná souvislost mezi působením opatření podle § 1 a poklesem tržeb, jakož i stávající konstrukce srovnávacího a srovnávaného období, která zohledňuje období, které předchází bonusovému období, a kratší doba zákonem garantovaného trvání bonusového období, by tomuto nežádoucímu efektu měly předejít, píše se v důvodové zprávě.

Co je srovnávacím a srovnávaným obdobím

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si podnikatel zvolí v rámci rozhodného období (1. června 2021 – 31. října 2021), nebo v rámci v období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, nelze-li činnost z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

Pokud OSVČ či společník s. r. o. zahájili činnost později než v první den srovnávacího období, srovnávacím obdobím pro ně bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 5 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byli tímto podnikatelem.

Pozor na převažující část příjmů z dotčené činnosti

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Ta samá podmínka platí i pro společníky s. r. o. a i samotná eseróčka. Místo převažující části příjmů lze nicméně zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

U dohodářů platí, že na kompenzační bonus budou mít nárok, pokud práci nemohli vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Také dohodář musí mít převažující část příjmů z této práce, přičemž zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Oproti podnikatelům se však bere rozhodné období (od června do konce října 2021). Za rozhodné období ale mohou použít i období 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, z nichž poslední celý spadá do bonusového období. I dohodáři pak mohou místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Bonus bude opět až 1000 Kč

Kompenzační bonus by měl opět činit 1000 Kč. Netýká se to ale všech. V návrhu se totiž nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit limitní částku. Limitní částka se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období, a to celé vydělené počtem kalendářních dní srovnávaného období.

Příklady

Jestliže například OSVČ v červnu 2021 vydělala 50 tisíc Kč, v červenci 60 tisíc Kč a srpnu 70 tisíc Kč, v průměru vydělávala ve srovnávacím období 60 tisíc Kč. V lednu 2022 OSVČ vydělá 20 tisíc Kč. Rozdíl je tedy 40 tisíc Kč. Limitní částka je tedy 1290 Kč za den. Částka je vyšší než 1000 Kč, podnikatel tak dostane za leden maximální možný bonus 31 tisíc Kč.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v červnu až srpnu 2021 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu 2022 bude mít 10 tisíc Kč, nedostane za leden kompenzační bonus ve výši 31 tisíc Kč, ale jen ve výši 10 tisíc Kč. 

Taxativně 500 Kč denně se i nadále má platit dohodářům a rovněž i OSVČ a společníkům, kteří jsou v karanténě. Proplácení karantény se ovšem bude týkat jen těch podnikatelů, kteří si platí nemocenské pojištění.

Souběhy nemají být povoleny

Pokud jde o možnost kombinovat nový kompenzační bonus s dotačními programy, má být zachována pouze možnost souběhu jeho čerpání s programem Antivirus, popř. s jeho nástupnickým programem, pokud by došlo ke změně názvu, a s programem sloužícím k úhradě nájemného. V tomto ohledu nedochází k žádné změně oproti předchozímu kompenzačnímu bonusu. Bonus nebudou moct čerpat ani společníci s. r. o., jejichž firmy čerpaly v tom samém období nějaký dotační program kvůli koronaviru (s výjimkou zmíněného Antiviru, pokud bude opět vyhlášen). Kompenzační bonus také nebude možné kombinovat s podporou v nezaměstnanosti.

Dokdy se budou žádosti podávat

Kdo bude mít na kompenzační bonus nárok, bude muset podat žádost. Dá se očekávat, že opět půjde využít webovou aplikaci finanční správy, která umožňuje automatický výpočet nároku, či papírový formulář. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Jak půjde žádost podat

Žádost o kompenzační bonus zřejmě půjde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

ebf - tip do článku - debata

  • prostřednictvím webové aplikace,
  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Jak dlouho se má bonus vyplácet

Prozatím by se měl kompenzační bonus vyplácet do konce ledna 2022. Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Ačkoli první bonusové období trvá už od listopadu, do srovnávaného období se počítají jen tržby za prosinec. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022. Návrh zákona nicméně počítá s tím, že vláda může svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužit.

Návrh může v parlamentu doznat změn

Je třeba mít nicméně na paměti, že výše zmíněný návrh na znovuzavedení kompenzačního bonusu a podmínky pro jeho vyplácení schválila Babišova vláda v demisi, která již nemá v Poslanecké sněmovně většinu. Může se tak klidně stát, že návrh dozná ještě změn podle představ nové vládnoucí většiny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).