Hlavní navigace

Máme návod, jak správně vyplnit žádost o COVID Nájemné II

5. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Co vše je potřeba k vyřízení podpory COVID Nájemné II a kdo o ni může zažádat? Tento článek vás provede vyplněním žádosti krok za krokem.

Vzhledem k aktuální situaci ve světě a tím i v České republice ohledně výskytu SARS-COV-19 vláda připravuje různé typy dotačních programů pro podnikatele tak, aby byli schopni toto období zvládnout. 

Jednou z přímých podpor je i dotace COVID Nájemné, která přispívá podnikatelům na nájem prostor uzavřených nebo omezených provozoven v důsledku vládních restriktivních opatření. Zpracování žádostí o dotace nemusí být nutnou součástí rozsahu poskytovaných služeb ze strany účetních. Proč ale nepomoci svým klientům v těchto těžkých časech, zvláště když pro laiky může jít o značně náročnou záležitost? Pojďme se spolu podívat, jak rychle a jednoduše lze zpracovat žádost o COVID Nájemné, a nabídněte tak svým klientům něco navíc.

Stejně tak jako při jarní vlně, tak i při té podzimní je možné zažádat o podporu COVID Nájemné. Oproti jarní vlně COVID-19 jsou však pravidla mírnější – není nutná například participace pronajímatele na poskytnutí slevy z nájmu. Pojďme se nyní společně podívat, jak vyplnit žádost o dotaci a jaké podklady je před podáním žádosti nutné připravit. Dávejte ale pozor, žádost o COVID Nájemné za rozhodné období červenec, srpen a září 2020 je nutné podat nejpozději do 21. ledna 2021.

Kdo může o podporu zažádat?

Způsobilým žadatelem je právnická nebo fyzická osoba provozující taková zařízení, která v důsledku vládních restrikcí byla nucena omezit nebo uzavřít své provozovny. Dále je zapotřebí, aby nájemce a pronajímatel nebyli pro účely čerpání podpory: osobami blízkými, osobami ve vztahu ovládající a ovládané osoby, osobami jednajícími ve shodě, osobami uplatňující podstatný vliv nebo osobami, které jsou součástí konsolidačního celku.

Jaké podmínky je potřeba splnit?

Na dotaci mají podnikatelé nárok při splnění určitých podmínek. Výše poskytované podpory činí 50 % nájemného za rozhodné období, tj. za období červenec, srpen a září. Dávejte však pozor – jedná se pouze o čisté nájemné v cenách bez DPH (u plátců DPH) a bez záloh nebo paušálních plateb za dodávku energií a dalších služeb, které bývají poskytovány společně s nájmem prostor. Aby mohla být dotace poskytnuta, je zapotřebí uhradit alespoň 50 % rozhodného nájemného nejpozději k datu podání žádosti. 

Jakým způsobem zpracovat žádost o COVID Nájemné?

1. krok – založení E-identity

Žádosti o COVID Nájemné se podávají prostřednictvím portálu AIS MPO. Abyste se však do portálu dostali, je nutné si v první řadě založit a aktivovat identitu na portálu E-identita (www.e-identita.cz). Na výběr máte ze čtyř možností, jak identitu ověřit:

  • eObčanka – pomocí občanského průkazu obsahujícího elektronický čip
  • NIA ID – e-identifikační prostředek „Jméno, heslo a SMS“, kde je nutné následně identitu ověřit prostřednictvím e-občanky, datové schránky nebo osobně na pobočce Czech POINTu
  • Čipová karta Starcos – za pomocí čipové karty a SW SecureStore
  • mojeID – propojení mojeID s NIA

Nejrychlejším způsobem, pokud již nemáte zřízenou jinou z výše uvedených možností, je založení identifikačního prostředku NIA ID. Po zadání potřebných dat, jako je uživatelské jméno, heslo, telefonní číslo a e-mailová adresa, vám dorazí potvrzovací kód a následně systém vygeneruje podklady k ověření identity. S tímto dokumentem musíte zajít na pobočku Czech POINTu, kde bude vaše identita ověřena prostřednictvím vašeho občanského průkazu nebo můžete využít ověření pomocí datové schránky. Tímto máme vyřešený první krok. 

2. krok – registrace žadatele na portálu AIS MPO

V dalším kroku je zapotřebí zaregistrovat žadatele do systému AIS MPO prostřednictvím webové aplikace www.aisportal.mpo.cz. Ve webové aplikaci si vyberete, o jakou podporu žádáte – tj. COVID Nájemné Výzva 2. Následně kliknete na kolonku Registrace žadatele a postupujete dle průvodce na webu. Při zadávání e-mailové adresy je nutné použít takovou e-mailovou adresu, která byla použita při zřízení e-identity. Při samotné registraci subjektu je možné data načíst přímo z Aresu, který je napojen na portál AIS MPO. Poté už stačí pouze doplnit statutární orgán a registraci dokončit.


3. krok – vyplnění žádosti

Založení žádosti se provádí tlačítkem „Výzva – založení žádosti“. Při založení žádosti si zvolte název žádosti a následně klikněte na tlačítko uložit. Teď už se můžete pustit do samotného vyplnění žádosti.


Karta žadatele

Na kartě žadatele uvidíte již předem vyplněné údaje žadatele, které se propisují ze stránky registrace. Zde stačí vyplnit pouze bankovní účet, na který budete požadovat vyplacení dotace a identifikovat finanční úřad, pod který subjekt spadá. Vyřizuje-li žádost jiná osoba než osoba žadatele, je potřeba tuto osobu uvést do kolonky „Oprávněná osoba“ a přiložit úředně ověřenou plnou moc k vyřízení podpory. Do pole kontaktní osoba vyplňte kontakt na takovou osobu, která žádost zpracovává a bude případně jednat s pracovníky MPO. Z praktické zkušenosti ale uvádím, že nedostatky žádosti jsou primárně řešeny prostřednictvím „Nástěnky“.


Karta vlastnické struktury

Karta vlastnické struktury obsahuje informace o osobách, ve kterých má žadatel podíl, anebo osobách, které mají podíl v osobě žadatele. Nejprve je nutno vyplnit „Seznam jednajících osob“, kde se mimo osoby žadatele (v případě právnické osoby jednatel nebo prokura) vyplňuje také zplnomocněná osoba pro vyřízení žádosti. Dále je nutné doplnit Seznam osob s podílem a Seznam osob, v nichž má žadatel podíl. Pakliže takové osoby neexistují, zaškrtněte tlačítko „neexistují osoby s..“. Pakliže takové osoby existují, rozklikněte si políčko „+“ a přidejte tyto osoby, vč. výše podílu a adresy.


Karta provozovny

Momentálně se dostáváme k nejvíce náročné části vyplnění žádosti. Aby bylo možné dotaci čerpat, je zapotřebí, aby byla provozovna registrovaná na živnostenském úřadě a měla přiděleno číslo provozovny. Provozovnu přidáte za pomocí tlačítka „Přidání provozovny“ a následně doplníte číslo provozovny. Na základě vyplněného čísla provozovny se automaticky doplní základní údaje o provozovně. Dále musíte označit, o jaký druh provozu se jedná a v důsledku jakého nařízení je činnost omezena nebo uzavřena. Pokud žadatel provozuje více provozoven, přidáte každou provozovnu zvlášť – netvoří se nová žádost.Dále je potřeba doplnit, jaká je výše rozhodného nájemného – tj. součet nájmů za období červenec, srpen a září – a to v cenách bez DPH (v případě plátců DPH) a bez záloh na energie a dalších poplatků. V dalším poli doplňujete výše smluvního měsíčního nájemného před 1. červencem 2020, a to opět v cenách bez DPH a bez záloh na energie a dalších poplatků. Posledním políčkem k doplnění je výše doposud uhrazeného nájemného, kde musí být uvedeno minimálně 50 % rozhodného nájmu.


V případě, že by nájemní smlouva byla ukončena, doplňte požadované datum do kolonky pro datum ukončení smlouvy.

Nyní se dostáváme k vyplnění identifikace pronajímatele. Z rolovací nabídky vyberete, o jaký subjekt se jedná, a následně doplníte požadované údaje. Pakliže je pronajímatelů více, přidáte další pronajímatele za pomocí tlačítka další. Pronajímatele je zapotřebí kompletně identifikovat, tj. doplnit datum narození, trvalý pobyt a další požadované údaje.


Pokud je více pronajímatelů, kteří jednají každý samostatně, lze zplnomocnit jednoho z pronajímatelů, který poskytne čestné prohlášení za všechny společně. V případě, že pronajímatel jedná na základě plné moci, je nutné tuto plnou moc přiložit k žádosti.

Pokud je pronajímatelem právnická osoba, doplníte ještě pole statutárního zástupce pronajímatele. 


Součástí žádosti jsou tyto povinné přílohy:

  • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce v období od 1. července 2019 do 30. června 2020
  • Doklad potvrzující uhrazení požadovaného podílu nájemného za rozhodné období
  • Podepsané čestné prohlášení pronajímatele

Nahrávané dokumenty mohou být ve formátu PDF nebo JPG. Čestné prohlášení pronajímatele generuje systém automaticky na základě předem vyplněných údajů. Doložení úhrad je možné na základě bankovního výpisu, pokladního dokladu nebo například dokladu o zápočtu.

Karta čestné prohlášení

Na kartě čestného prohlášení příjemce podpory je nutné zaškrtnout všechna pole, která jsou požadována. Čestným prohlášením stvrzujete, že jste oprávněným žadatelem a že splňujete všechna kritéria pro poskytnutí podpory.


Jakmile máte vyplněnou poslední kartu žádosti, je možné žádost podat. Před podáním žádosti je ale nutné zkontrolovat žádost před jejím podáním, kdy systém provede automatickou kontrolu dat a zjistí případné nedostatky. Jakmile je žádost připravená pro podání, můžete žádost podat. Pokud je žádost správně podána, uvidíte v seznamu žádosti stav „Podaný“. 


V případě, že by žádost obsahovala nedostatky, změní se stav žádosti v seznamu žádostí na „Vráceno k doplnění“ a následně vás kontakujte pracovník MPO. Pro kontaktování ze strany MPO je využívána kontaktní osoba uvedená v žádosti, a to buď telefonicky, mailem, anebo prostřednictvím nástěnky. Ze zkušenosti doporučuji sledovat e-mail uvedený v žádosti a průběžně kontrolovat nástěnku, na které jsou zpravidla připnuty dotazy a požadavky k doplnění žádosti. Na dotazy ze strany MPO lze odpovídat tlačítkem „Nová zpráva“, kde uvedete vysvětlení k dotazům, případně lze celou žádosti znovu otevřít a opravit její nedostatky.

ebf - tip - debata


Pokud žádost neobsahuje nedostatky, je vydáno rozhodnutí o schválení projektu. Tento dokument si nezapomeňte uložit, protože podklady k poskytnuté dotaci je zapotřebí archivovat po dobu deseti let od poskytnutí podpory.


V souvislosti s tímto návodem je nutné si hlídat informace ohledně dalších vládních podpor, kdy je přislíbeno poskytnutí podpory na úhradu nájemného ve výši 100 % rozhodného nájmu za období říjen, listopad a prosinec 2020. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).