Hlavní navigace

Jaké jsou možnosti výplaty podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným

18. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jaké jsou obecné podmínky a základní pravidla výplaty zisku ve společnosti s ručením omezeným?

Vyplácení podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným je pro společníky bezesporu klíčovou záležitostí, jelikož tvorba zisku je hlavní podstatou samotného podnikání, kvůli které k výkonu podnikatelské činnosti vůbec dochází. Obecnou úpravu výplaty podílu na zisku v obchodní společnosti, kterou je i společnost s ručením omezeným, obsahuje ustanovení § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Obecné podmínky pro vyplácení podílu na zisku 

Všeobecné podmínky a mantinely pro vyplácení podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným jsou obsaženy v § 34 zákona o obchodních korporacích. Podle něho je nezbytné podíl na zisku vždy určit na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti – tedy valné hromady. Zisk se zpravidla dělí jen mezi společníky společnosti, pokud společenská smlouva společnosti výslovně nestanoví něco jiného – teoreticky tak samozřejmě lze zisk rozdělit i mezi třetí osoby, které ve společnosti nijak nefigurují, musí to však být výslovně upraveno ve společenské smlouvě. 

Zákon pro výplaty zisku stanovuje rovněž určité mantinely tak, aby nebyl zisk vyplácen v nevhodnou dobu – např. v období, kdy je společnost ve výrazné ztrátě nebo má problém plnit své vlastní závazky. Částka k rozdělení tak nikdy nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení (např. fondy kumulovaného zisku z minulých let), snížený o příděly do rezervních a jiných fondů. Pokud by tedy bylo rozhodnuto o výplatě zisku v rozporu s podmínkami uvedenými v předchozí větě, takovéto rozhodnutí by bylo právně neúčinné. 

Rozhodování o výplatě podílu na zisku 

Pokud společenská smlouva společnosti nestanoví nic jiného, podílí se společníci ve společnosti s ručením omezeným na zisku v poměru svých podílů, přičemž podíl na zisku se vyplácí v penězích, opět neurčí-li společenská smlouva jinak. Je tedy samozřejmě v rukou společníků, jak si vzájemně upraví své nároky na podíl na zisku ve společenské smlouvě. Pokud k tomu totiž bude vůle společníků, mohou se klidně dohodnout tak, že společníci s minoritním podílem budou mít nárok na vyšší podíl na zisku ve společnosti než společníci s majoritním podílem. V praxi se to však z pochopitelných důvodů moc často stávat nebude. 

Ke vzniku práva na výplatu konkrétního podílu na zisku v každém případě dochází pouze za předpokladu, že valná hromada v souladu se zákonem o výplatě zisku rozhodne. Hlavní rozhodnutí o výplatě podílu na zisku tedy vydává valná hromada společnosti – i to však může být společenskou smlouvou modifikováno. Pokud by mělo dojít k tomu, že zisk ve společnosti nebude vyplácen vůbec, tak i to je možné, musí to však být výslovně ujednáno ve společenské smlouvě. Společnost podíly na zisku zpravidla vyplácí buď na adresu společníka, nebo bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet. 

O samotné výplatě podílu na zisku společníkům již zpravidla nerozhoduje valná hromada, nýbrž statutární orgán společnosti. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku se samozřejmě nevyplatí, jinak by členové statutárního orgánu společnosti, kteří by s takovýmto vyplacením zisku v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je podle zákona o obchodních korporacích splatný do 3 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o jeho rozdělení.

účto únor klímová

Pevný podíl na zisku 

Vedle klasické výplaty podílu na zisku si mohou společníci ve společenské smlouvě společnosti ujednat, že s jejich podílem bude spojeno právo na tzv. pevný podíl na zisku. U podílů společníků, se kterými je spojen pevný podíl na zisku, se pak nevyžaduje usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, pevný podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, ze které právo na podíl na zisku vyplývá. Je otázkou, zda má vlastník takovéhoto podílu právo na podíl na zisku pokaždé, kdy má společnost k dispozici zisk způsobilý k rozdělení, nebo jen za předpokladu, že valná hromada o rozdělení zisku rozhodne. Převažují však názory, že k rozdělení pevného podílu na zisku zcela postačuje existence rozdělitelného zisku ve společnosti na základě schválené účetní závěrky a rozhodnutí valné hromady se tak vůbec nevyžaduje.

Samotný proces rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným nebývá nikterak složitý, je však dobré znát alespoň jeho základní podmínky tak, aby náhodou nedošlo k porušení zákona, porušení péče řádného hospodáře ze strany statutárního orgánu společnosti a podobným nepříjemnostem. V souvislosti s touto tématikou je důležitá i daňová problematika, která má mnohdy významný vliv na vyplácení zisku ze společnosti s ručením omezeným a kterou je rovněž třeba nepodcenit.

Rok 2020 byl pro mě z pohledu legislativních změn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).