Hlavní navigace

Můžu žádat o podporu COVID – Gastro, když neprovozuji restauraci?

18. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
18. ledna 2021 v 9:00 se spouští další z programů podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR COVID – Gastro. Koho se tato podpora týká a kdo o ni může zažádat?

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští další program na podporu hospodářství v důsledku neustupující koronavirové pandemie COVID-19. Program je určen pro uzavřené provozovny, které podnikají ve vymezených sektorech. Samotný název je trochu zavádějící, protože může vyvolat pocit, že je podpora cílena pouze na podnikatele, kteří podnikají v sektoru stravovacích služeb. Okruh žadatelů je však mnohem širší. Podpora cílí na úhradu způsobilých výdajů oprávněných žadatelů (podnikatelů), které vznikly v období 1. února 2020 do 10. ledna 2021.

Koho se podpora „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“ týká?

Dle výzvy k programu, která je zveřejněna na webových stránkách MPO, je cílem „poskytnout podporu podnikatelům, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby.“

Rozhodné období, za které je možné podporu čerpat, je vymezeno od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.

O podporu se může ucházet oprávněný žadatel, který splňuje stanovené podmínky:

  • je fyzickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky (nebo nerezidentem, za předpokladu, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za rok 2020),
  • nebo je právnickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky (nebo daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky),
  • vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, 
  • v důsledku krizových opatření mu bylo omezeno nebo zakázáno prodávat zboží nebo poskytovat služby v období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, 
  • došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity, a to v porovnání za období říjen – prosinec 2020 oproti poslednímu kvartálu roku 2019,
  • k 31.12.2020 se nejednalo o podnik v obtížích, nebylo zahájeno úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo restrukturalizaci,
  • není obchodní společností, ve které vlastní veřejný funkcionář podíl vyšší než 25 % ,
  • nejedná se o nespolehlivého plátce DPH,
  • není dlužníkem vůči státním institucím – finanční úřady, OSSZ, zdravotní pojišťovny a další, 
  • nevyčerpal maximální podporu dle Dočasného rámce Evropské Komise. 

MPO dále na webových stránkách, konkrétně potom ve výzvě, vymezilo přehled sektorů, včetně počtu dní, za které náleží podpora.

Přehled sektorů a počtu uznaných dnů pro stanovení výše podpory
Popis Počet dní
Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti  79
Pořádání kongresů, veletrhů,pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 76
Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.) 74
Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) 60
Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020 48
Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27.12.2020 bod 3. c) 42
Prodejny zbraní a střeliva 32
Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček 27
Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží 9

Zdroj: MPO

Mimo restaurace tak mohou o podporu požádat například fitness centra, wellness centra, muzea, galerie, psí salóny, maloobchody a další provozovny, které nejsou uvedeny jako výjimky v příslušných usnesení vlády.

Výše podpory a další podmínky

Podpora bude stejně jako ostatní programy vyplácena formou dotace na bankovní účet příjemce podpory uvedeného v žádosti. Z poskytnuté podpory potom může žadatel hradit náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti, které vznikly v době od 1. února 2020 do 10. ledna 2021. Z podpory lze uhradit například mzdy zaměstnanců, daně a poplatky, splátky úvěrů nebo režijní náklady. Dejte ovšem pozor – na způsobilé výdaje podpořené touto výzvou nelze žádat jinou veřejnou podporu. Jeden žadatel potom může předložit jednu žádost.

Výše podpory činí 400 Kč na každého zaměstnance a den. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je dána součinem počtu zaměstnanců krát 400 Kč krát počet uznaných dní, které jsou uvedeny v tabulce. Za zaměstnance je pro účely této výzvy považována osoba v pracovním poměru a dále spolupracující osoba nebo OSVČ a/nebo jednatel se smlouvou o výkonu funkce, která byla k 31. říjnu 2020 přihlášena k platbě pojistného u ČSSZ. Pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený nebo částečný úvazek, musí se výše podpory krátit přepočtem na plný pracovní úvazek. 

Do výpočtu nároku na podporu se však musí vyloučit ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – SPORT II, COVID – SPORT III, COVID – BUS, Agricovid a záměru programu COVID – Podpora cestovního ruchu.

Pakliže se rozhodne žadatel o podporu požádat, nesmí ukončit svou činnost po dobu tří měsíců od získání podpory. Příjemce podpory se také zavazuje umožnit poskytovateli podpory kontrolu ve lhůtě 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnuté podpoře. Proto je zapotřebí po tuto dobu archivovat veškerou dokumentaci související s tímto dotačním programem.

Kdy a jak mohu o podporu požádat?

Žádosti o podporu lze podávat od 18. ledna 2021 od 9:00. Poslední termín pro podání žádosti je stanoven na 1. března 2021 do 16:00. Žádosti se podávají stejně jako ostatní žádosti MPO, a to elektronicky prostřednictvím systému. Pro vyřízení žádosti je tak nutné mít zřízenou registraci v systému, funkční e-mailovou adresu, eIdentitu a případně datovou schránku. Pokud již žadatel podával některou z žádostí MPO, nemusí se registrovat znovu. O podporu lze žádat prostřednictvím zmocněné osoby v zastoupení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).