Hlavní navigace

Fakta a mýty ohledně daňových změn i exekucí jednorázového doplatku

3. 8. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jak je to s účinností zvýšení daňového zvýhodnění a neomezeného daňového bonusu a bude podléhat exekucím doplatek rodičovského příspěvku?

Novelu zákona o státní sociální podpoře vrátil Senát k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny, a to z důvodu nepřesností schválených ve třetím čtení. Podle očekávání byla Poslaneckou sněmovnou schválena v Senátní verzi. Bohužel již ne s původním datem účinnosti od 1. července 2021. V některých případech jsou změny platné od začátku roku, v jiných od data účinnosti a některé až od roku následujícího. Vše je řešeno přechodnými ustanoveními k novele zákona. Ta byla navíc na poslední chvíli upravena, což vyvolalo další výkladové nepřesnosti.

Novela zákona o státní sociální podpoře s číslem 285/2021 Sb., nabývá účinnosti dnem následujícím po jejím vyhlášení, tedy 28. července 2021.

Zvýšený přídavek na děti

Zvýšil se přídavek na děti a upravil koeficient násobku částky životního minima z 2,7 na 3,4. Nutnost úpravy přídavku na dítě je dána aktuální potřebou podpořit příjmovou situaci. Zvýšení i úprava koeficientu rozšíří okruh nezaopatřených dětí, které budou mít na přídavek na dítě nárok, a vrací tak přídavku na dítě funkci rodinné, nikoliv striktně chudinské dávky, popisuje důvodová zpráva k návrhu novely zákona.

Rodičovský přídavek aktuálně a po jeho zvýšení

Rodičovský přídavek
Standardní částka Zvýšená částka Standardní částka nově  Zvýšená částka nově
Dítě do 6 let 500 Kč 800 Kč 630 Kč  930 Kč
Dítě od 6 do 15 let 610 Kč 910 Kč 770 Kč  1070 Kč
 Dítě od 15 do 26 let  700 Kč  1000 Kč  880 Kč  1180 Kč

Zvýšená částka platí pro rodiny, kde má alespoň jedna osoba příjem ze závislé činnosti minimálně ve výši životního minima jednotlivce nebo ze samostatné výdělečné činnosti, případně z dávek, které svým způsobem příjem nahrazují, např. dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek rodiče, který pracoval, a nárok na rodičovský příspěvek získal po vyčerpání svého nároku na peněžitou pomoc v mateřství (příp. souběžně).

Na základě přechodných ustanovení se výše přídavku na dítě změní automaticky bez žádosti. Zvýšený přídavek náleží poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.

Novela obsahuje i další změny. Například se již do nároku na všechny dávky státní sociální podpory nezapočítávají příjmy nezaopatřených dětí ze závislé činnosti a mění se i místní příslušnost krajských poboček úřadu práce z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště.

Jednorázový doplatek rodičovského příspěvku

Rodič, jemuž zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou.

Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře (tj. příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu).

Příspěvek se tedy dle přechodných ustanovení týká rodin, kde se další dítě narodí nejdříve v den nabytí účinnosti zákona. S výjimkou rodin, kde ani jeden z rodičů nemá tak nárok na peněžitou podporu v mateřství, například studenti, nezaměstnaní apod. Podrobněji v článku: Podmínky jednorázového doplatku rodičovského příspěvku se změnily

Jednorázový doplatek a rodiny v exekuci

Avšak rodiče s nařízenými exekučními srážkami neobdrží celou částku jednorázového doplatku. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Exekutorská komora České republiky, je ve své podstatě tato částka stále rodičovským příspěvkem a jako takový tedy není vyňat z exekučního postihu. Je na něj pohlíženo tak, že jde o jednorázový příjem. Současně však podle § 286 občanského soudního řádu platí, že pokud dochází k výplatě postižitelného příjmu za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvláště. Stejně jako v případě v minulosti řešené problematiky odstupného, nelze vyloučit, že judikatura bude aplikovat dané ustanovení stejně i na tento typ doplatku. Problém v tomto případě však je, že nelze předem stanovit počet měsíců, ke kterým se tento doplatek vztahuje, protože ten je ve své podstatě závislý na žádosti příslušného rodiče.

O vyjádření jsme požádali také Úřad práce České republiky. Rodičovský příspěvek je opakující se dávka státní sociální podpory, jejímž účelem je (přesto, jakým směrem se v průběhu let vyvíjely zákonné podmínky nároku na rodičovský příspěvek) nahradit pečujícímu rodiči příjem. Jako taková tato dávka podléhá výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy (§ 72a odst. 2 zákona o státní sociální podpoře). Jak dále Kateřina Beránková vysvětlila, nová právní úprava byla přijata na základě pozměňovacího poslaneckého návrhu (v Senátu upraveno). Záměr předkladatele ve věci exekuovatelnosti částky, která nebyla na rodičovském příspěvku vyčerpána při narození dalšího dítěte, není v nově přijatém zákoně vyjádřen odchylně od stávající právní úpravy.

Stávající právní úprava této dávky řadí rodičovský příspěvek mezi dávky s opakující se výplatou. Nová právní úprava hovoří o jednorázové výplatě „částky“ nikoli dávky rodičovský příspěvek. Ve vztahu k § 72a zákona o státní sociální podpoře se z tohoto důvodu jedná stále o dávku s opakující se výplatou, která podléhá výkonu rozhodnutí podle předpisů upravujících výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy. Na tuto jednorázově vyplacenou částku dávky rodičovského příspěvku nelze podle názoru Úřadu práce ČR pohlížet jako na dlužnou ve smyslu § 286 občanského soudního řádu, v podstatě se jedná o vyplacení původně budoucího nároku na měsíční splátky jednorázově, a to při splnění specifických zákonem daných podmínek (nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku, další nejmladší dítě v rodině, jednomu lze stanovit denní vyměřovací základ nebo OSVČ), uzavřela Kateřina Beránková.

školení účto leden 23 Kučerová

Je tedy zřejmé, že se pří výplatě jednorázového doplatku rodičům v exekucích aktuálně uplatní nezabavitelná částka pouze jednou, ale (jak připustila i Exekutorská komora ČR) není vyloučeno, že bude tato problematika v budoucnu předmětem soudního jednání.

Měsíční daňový bonus

Daňový balíček zrušil od roku 2021 maximální možnou částku poskytnutí daňového bonusu rodinám s více dětmi. Avšak zapomnělo se, že omezení se netýká pouze ročního daňového bonusu, ale také měsíčního daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem. V ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů zůstala omylem částka 5 025 Kč. Zaměstnavatel musel při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v měsíční podobě stále sledovat maximální možnou částku daňového bonusu 5 025 Kč. Samozřejmě za předpokladu zdanitelných příjmů alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (7600 Kč měsíčně).

Nyní je toto opomenutí napraveno, avšak s drobnými změnami v účinnosti. V ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů se ruší slova „maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně“. Na základě přechodných opatření se částka 5 025 Kč použije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti až pro rok 2022. Roku 2021 se změna nakonec týkat nebude.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti

Pozměňovacím návrhem se do novely dostalo i zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Zvýšení se týká druhého, třetího a dalších dětí, kterým se přidá patnáct procent. Senátní verze pamatovala i na měsíční daňové zvýhodnění, na které se při schvalování v Poslanecké sněmovně zapomnělo. Částka totiž musí být dělitelná dvanácti (dvanácti měsíci). Dosavadní částka 19 404 Kč na druhé dítě se nahradila částkou 22 320 Kč (měsíčně 1860 Kč). Částka 24 204 Kč na každé třetí a další dítě se nahradila částkou 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč).

I zde došlo nakonec ke změnám. Dle přechodného ustanovení k § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů se při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 použije § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Vyšší daňové zvýhodnění se použije pro zdaňovací období roku 2021 až při zúčtování ročních příjmů (nikoli od července). Při zúčtování měsíční mzdy se vyšší částky daňového zvýhodnění použijí až od ledna 2022. Ale to by se již mělo jednat o částky platné pro rok 2022 (dle takzvaného daňového balíčku od 1. ledna 2021), tedy opět vyšší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).