Hlavní navigace

Na co by zaměstnavatelé a daňoví poplatníci neměli zapomenout

20. 11. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nejen nový občanský zákoník, i jiné zákony přinášejí do daňové oblasti podstatné změny. Některé nabyly účinnosti již v průběhu roku, další nastanou až od ledna.

Většinu změn, ke kterým dochází v oblasti zaměstnávání od ledna 2014, přináší nový občanský zákoník, případně jeho doprovodné zákony. Zaměstnavatelé i daňoví poplatníci však musí pamatovat i na další legislativní novinky, které s rekodifikací soukromého práva nikterak nesouvisí. Jedná se o změny, jejichž účinnost již nastala nebo nastane v souvislosti s nimi až k 1. lednu 2014. Zejména se jedná o zákonné opatření Senátu v oblasti zdravotního pojištění, daňové změny v souvislosti se zvýšením minimální mzdy a změnu zákona o sociálním pojištění.

Vyšší zdravotní pojistné placené státem

Od listopadu 2013 se zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za kategorii takzvaných státních pojištěnců. A to z dosavadních 5355 Kč na 5829 korun. Platba, kterou platí za tyto pojištěnce stát, se tedy zvyšuje z částky 723 korun na částku 787 korun měsíčně. Změnu přináší zákonné opatření Senátu s číslem 342/2013 Sb.

Vyměřovací základ poživatelů invalidních důchodů, kteří pracují pro zaměstnavatele, jež zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, je tvořen částkou, která přesahuje vyměřovací základ osob, za které platí pojistné i stát, tj. nově 5829 Kč. Odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.   

V praxi to znamená, že jestliže je měsíční hrubý příjem zaměstnance zaměstnavatele zaměstnávajícího více než polovinu osob se zdravotním postižením kupříkladu 8000 korun (jedná se o invalidního důchodce, minimální mzda poživatele invalidního důchodu nemusela být k 1. srpnu 2013 zvýšena), tak zaměstnavatel odvede zdravotní pojištění pouze z částky 2171 korun, tj. minimálně 294 korun ((8000 – 5829) x 13,5 %). Zbytek pojistného platí stát. 

Daňový bonus a osvobození důchodů

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Další nemalé změny nastaly a ještě nastanou v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. 

Minimální mzda byla s účinností od 1. srpna 2013 zvýšena. Oproti dosavadní úpravě byly zavedeny dvě sazby minimální mzdy, a to základní sazba minimální mzdy (§ 2 nařízení vlády 210/2013 Sb.) a sazba minimální mzdy u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu (§ 4 uvedeného nařízení). Tato změna se samozřejmě projevila i v dalších zákonech, jako je například zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (doplatek do minimální mzdy), zákon o zaměstnanosti (přivýdělek při vedení v evidenci na úřadu práce v takzvaném nekolidujícím zaměstnání maximálně 4250 korun, poživatelé invalidních důchodů maximálně 4000 korun), zákoník práce (příplatek za práci ve ztíženém prostředí, minimálně 5 korun za hodinu práce v tomto prostředí) a další.

Zvýšení minimální mzdy se ovšem projeví i v zákoně o daních z příjmů. Zde se o minimální mzdě hovoří v souvislosti se zdaněním důchodů a daňovým zvýhodněním na dítě. Dopad zvýšení minimální mzdy se ovšem projeví se zpožděním, a to od 1. ledna 2014. Nedojde-li do té doby k jejímu dalšímu zvýšení, bude se vycházet z částky 8500 korun

To ostatně pro server Podnikatel.cz potvrdila i Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Pro účely uplatňování daňových bonusů se v zákoně o daních z příjmů výraz minimální mzda používá ve smyslu legislativní zkratky zavedené v § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů, jako označení pro minimální mzdu stanovenou pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravenou s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy, uvedla mluvčí. Vysvětlila, že sazbu minimální mzdy vymezenou v § 4 nařízení vlády o minimální mzdě je třeba chápat jako sazbu „upravenou s ohledem na další okolnosti“. Tedy upravenou s ohledem na okolnost, že zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu. I pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, je tak pro účely získání daňového bonusu rozhodující základní sazba minimální mzdy stanovená v § 2 nařízení

Znamená to, že za zdaňovací období roku 2014 může daňový bonus uplatňovat jen poplatník, jehož příjem podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, tj. alespoň 51 000 korun (6×8500 korun), přičemž skutečnost, že je poplatník poživatelem invalidního důchodu, v této souvislosti nerozhoduje. A jestliže jde o poplatníka s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), za kterého daň z příjmů odvádí zaměstnavatel formou záloh, pak pro jednotlivé měsíce roku 2014 platí, že plátce daně (zaměstnavatel) je povinen podle § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů poplatníkovi vyplatit měsíční daňový bonus, jestliže úhrn příjmů poplatníka u tohoto plátce za příslušný měsíc dosahuje alespoň částky 4250 korun (1/2 z 8500 korun). 

Obdobně se postupuje v případě posouzení částky pro osvobození důchodů od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů, tzn. pro osvobození důchodů bude za rok 2014 rozhodující částka 306 000 korun (36×8500 korun). 

Změna zákona o státní sociální podpoře

Od 1. září 2013 bylo novelou zákona s číslem 267/2013 Sb. do zákona o státní sociální podpoře doplněno, že soustavnou přípravou na budoucí povolání je:

  • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium (toto studium je postaveno na úroveň studia na středních školách),
  • studium uskutečňované vzdělávacími institucemi působícími v České republice podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů (novela popisuje podrobnější podmínky), 
  • příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let, 
  • vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.

Novela zákona vyřešila situaci vzniklou přijetím nové vyhlášky č. 28/2012 Sb., která některé typy studia ze soustavné přípravy vypustila. Změna byla důležitá již při posuzování soustavné přípravy na budoucí povolání zahájené v září nebo říjnu 2013, ale stejně tak na ni zaměstnavatelé, respektive jejich mzdoví účetní, musí pamatovat při ročním zúčtování za rok 2013, o které budou zaměstnanci žádat do 15. února 2014. Obdobně i daňoví poplatníci při podání daňového přiznání za rok 2013. Podrobněji o ní server Podnikatel.cz informoval článkem: Od září se rozšiřuje kategorie nezaopatřených osob 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).