Hlavní navigace

Od září se rozšiřuje kategorie nezaopatřených osob

25. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zdravý rozum zvítězil, novela zákona o státní sociální podpoře schválena. Rozšiřuje se okruh osob, které mají nárok na daňové slevy.

Aktuálně schválená novela zákona o státní sociální podpoře zasáhla zásadním způsobem do oblasti daňového zvýhodnění i do oblasti srážek ze mzdy. Rozšiřuje totiž okruh osob, které se považují za nezaopatřené dítě.

Odborník žasne a laik se diví

Vloni v září schválili zákonodárci vyhlášku o dalším vzdělávání, na základě které se studenti jednoletých prezenčních kurzů cizího jazyka nepovažují za nezaopatřené děti (s možností uplatnění daňového zvýhodnění rodiči a slev na studium samotným studentem). Dříve jim náležel statut nezaopatřeného studenta, pokud studovali na jazykových školách uvedených v příloze k vyhlášce č. 322/2005 Sb. Podmínkou bylo zahájení studia nejpozději v kalendářním roce po složení první maturity nebo absolutoria. Vyhláška byla ale zrušena a nahrazena novou s číslem 28/2012 Sb., která stanovila uznatelné druhy a formy studia pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.

Od 1. září 2012 tak nebylo soustavnou přípravou na budoucí povolání:

 • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou dle seznamu, který byl uveden v příloze zrušené vyhlášky, 
 • studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi. 

Na základě přechodných opatření zůstal statut nezaopatřeného studenta, a tím i možnost uplatnění daňového zvýhodnění a daňové slevy z titulu soustavné přípravy zachován v případě jednoletých kurzů cizích jazyků ve školním roce 2012/2013 a u studia ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol uskutečňovaného na našem území, u studia zahájeného naposled ve školním roce 2012/2013.

Již od počátku bylo jasné, že zrušení vyhlášky, a tím i znevýhodnění podmínek pro studium cizího jazyka po maturitě, byl nešťastný krok, který dopadne jak na studenty, tak na firmy podnikající v oblasti jazykového vzdělávání. V konečném efektu i na stát. Absolventi bez dostatečné znalosti jazyka budou méně uplatnitelní na trhu práce. 

Nezaopatřené osoby a daňové zvýhodnění

Studenti by samozřejmě mohli jazyky studovat i nadále. Ovšem bez statutu nezaopatřeného studenta, a tím i bez nároku na daňové slevy. Navíc jim hrozilo, že si budou muset platit sami zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. To nakonec snížilo počty zájemců o studium na jazykových školách s konečným dopadem na cenu studia.

Zdravý rozum nakonec přeci jen zvítězil a novelou zákona o státní sociální podpoře se opět podařilo prezenční studium cizích jazyků obhájit jako soustavnou přípravu na budoucí povolání. A nejen toto studium. Nově je v souladu s § 12 zákona o státní sociální podpoře soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání:

 • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium (prezenční jednoleté studium jazyka je postaveno na úroveň studia na středních školách),
 • studium uskutečňované vzdělávacími institucemi působícími v České republice podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů (novela popisuje podrobnější podmínky), 
 • příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let, 
 • vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.

Jazykovky nově na seznamu ministerstva

Novela zákona o státní sociální podpoře zavedla i obecná kritéria pro zařazení takzvaných jazykovek na seznam vzdělávacích institucí. Seznam nyní vede samo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věci. To je také zmocněno kontrolovat, zda jazykové školy, které byly na seznam zařazeny, splňují zákonem stanovené požadavky. Seznam obsahuje identifikační údaje vzdělávací instituce, označení studia, datum zařazení do seznamu a datum ukončení platnosti zařazení. Zveřejňuje se v elektronické podobě.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Seznam jazykovek povede samo ministerstvo. To také bude kontrolovat dodržení stanovených požadavků. 

Zařazení do seznamu škol je platné po dobu tří let od účinnosti zařazení. Pro zařazení do seznamu je rozhodující zejména obsah a rozsah studia, splnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se podílejí na vzdělávání, a splnění náležitostí žádosti stanovených zvláštním prováděcím právním předpisem.

Novela zákona o státní sociální podpoře byla v srpnu vyhlášena ve Sbírce listin pod číslem 267/2013. Je účinná od prvního dne následujícího měsíce po jejím vyhlášení, tedy od 1. září 2013. Na základě přechodných ustanovení se i studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou zahájené nejpozději ve školním roce 2013/14 považuje za studium na středních školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění. Současně se ruší vyhláška č. 28/2012 Sb., jež celý ten zmatek způsobila.

Nezaopatřené dítě z hlediska odvodů a daní

Nezaopatřeným dítětem jsou studenti uvedení v § 12 až 16 zákona o státní sociální podpoře. To má vliv zejména na možnost:

 • uplatnění daňového zvýhodnění rodičem dítěte za splnění dalších podmínek daných zákonem o daních z příjmů (společná domácnost atd.),
 • uplatnit dítě jako vyživovanou osobu při exekučních a insolvenčních srážkách,
 • v případě zaměstnaného studenta uplatnění slevy na studium a zařazení do takzvané státní kategorie, tj. odvod ze skutečného příjmu bez povinnosti doplatku zdravotního pojištění takzvaně z minima. 

U podnikajícího studenta má nezaopatřenost vliv na:

 • možnost uplatnění slevy na studium v daňovém přiznání,
 • zařazení mezi OSVČ vedlejší (bez povinnosti platby minimálních záloh zdravotního pojištění).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).