Hlavní navigace

Na co si dát pozor při vyúčtování zálohové a srážkové daně

17. 2. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Vyúčtování není u účetních oblíbené, přesto se mu nevyhnou. Čtěte, jak správně vyplnit a jaké záludnosti může přinést vyúčtování zálohové i srážkové daně.

Zákon o daních z příjmů používá v oblasti vyměření daně slovní spojení „daň vybíraná srážkou“. Nejedná se o srážkovou daň, ale obecně o daň a vybranou nebo sraženou daňovou zálohu. Daň vybíranou srážkou musí plátce mzdy (zaměstnavatel) řádně vyúčtovat. K tomu slouží dva tiskopisy, a to tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (takzvaná srážková daň). Právě v této době nastává čas jejich vyplnění. Připomeňme si, co je třeba udělat a na co si dát pozor.

Vyúčtování zálohové daně

K vyúčtování daně se v praxi obvykle využívá forma papírových tiskopisů, takzvaně růžové a žluté vyúčtování nebo forma elektronická, kde jsou některé výpočty zautomatizovány. K vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se využije takzvaný růžový tiskopis č. 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 22. Pokyny k vyplnění obsahuje tiskopis č. 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 20). Pokud je plátce registrován k této dani, měl by podat tiskopis za každé situace. Podává se tedy i nulové vyúčtování, pokud v průběhu roku nebyla sražena žádná zálohová daň. Případné opravy se prostřednictvím vyúčtování provádí pouze za zdaňovací období roku 2015 (respektive opravy z ročního zúčtování daní z roku 2014 v roce 2015).

Předcházející období se opraví dodatečným vyúčtováním daně z příjmů ze závislé činnosti. K tomuto tiskopisu se přikládá:

Vyúčtování se podává v zákonem stanovených lhůtách. Papírová forma podání do 1. března 2016 a elektronická forma do 21. března 2016. Povinnost podat Vyúčtování elektronicky mají plátci, kteří zúčtovali nebo vyplatili příjmy ze závislé činnosti daňovým nerezidentům (musí současně vyplnit Přílohu č. 2). Toto se vztahuje na zaměstnavatele právnické osoby. U zaměstnavatelů fyzických osob platí povinnost elektronického vyúčtování až při zaměstnání více než 10 nerezidentů v kalendářním roce. Vyúčtování elektronicky může samozřejmě dobrovolně podat kterýkoliv zaměstnavatel. Ovšem je tu i povinnost podávat veškerá daňová přiznání a vyúčtování pro osoby se zpřístupněnou datovou schránkou. Dále pro plátce, kterým zákon ukládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Možnosti elektronického podání:

  • Aplikace elektronická podání pro finanční správu, takzvané EPO – vyplněný tiskopis je možné odeslat s uznávaným elektronickým podpisem nebo bez uznávaného elektronického podpisu (s dodatečným potvrzením oprávněné osoby např. zasláním e-tiskopisu podle § 71 daňového řádu), případně uložit do datové schránky.
  • Datová schránka – datová zpráva musí být ve zveřejněném formátu a struktuře, podání učiněná touto formou není třeba dále potvrzovat.
  • Mzdový software vyplnění prostřednictvím speciálního programu a následné elektronické odeslání se zaručeným elektronickým podpisem, odeslání prostřednictvím datové schránky či načtení do aplikace EPO.

Vyúčtování srážkové daně

Pro Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob (žlutý tiskopis) se využije tiskopis č. 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k jeho vyplnění obsahuje tiskopis č. 25 5466/1 MFin 5466/vzor. č. 13. Opravy z předcházejících let se stejně jako u vyúčtování zálohové daně provádějí pouze dodatečným vyúčtováním daně.

Zde je ovšem jedna záludnost. Tiskopis je potřeba rozlišit na fyzické a právnické osoby. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, pro rozlišení „jaké Vyúčtování podat“ je rozhodující skutečnost „komu bylo sraženo“. Nikoliv, jak je v praxi velmi časté „podle typu daňového subjektu, který sráží (právnická/fyzická osoba)“.

  • Pokud šlo o zdanění příjmů srážkovou daní vyplacených právnické osobě a sražená daň byla odvedena na číslo účtu FÚ 7712, označí se – právnickým osobám.
  • Pokud šlo o srážkovou daň z částek poukázaným fyzickým osobám a sražená daň byla odvedena na číslo účtu FÚ 7720, označí se – fyzickým osobám.

Rozlišení komu je daň sražena

Příjmy poukázané fyzickým osobám

Nejčastěji se zřejmě jedná o odvod srážkové daně v těchto případech:

  • 15% srážková daň z dohod o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun bez podepsaného prohlášení k dani
  • 15% srážková daň z odměn členů orgánů právnických osob (nerezidentů)
  • 15% srážková daň z autorských honorářů nepřesahujících měsíčně 10 000 korun u jednoho plátce (vydavatelství, redakce atd.).

Všechny druhy příjmů vyplacené fyzickým osobám se v příslušné části tiskopisu sčítají, podává se jedno vyúčtování. Ovšem jestliže má zaměstnavatel povinnost odvádět daň jak z odměn na vrub právnických, tak fyzických osob, vyplňuje tiskopisy dva. Samostatně pro fyzické i pro právnické osoby.

Příjmy poukázané právnickým osobám

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

U Vyúčtování srážkové daně není důležité, kdo sráží, ale komu bylo sraženo.

Plátce sráží srážkovou daň v různých situacích. Například při výplatě podílů společníkům. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Kdy nejčastěji sráží plátce srážkovou daň právnickým osobám, připomněla opět Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství: Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně se dle § 38d zákona o daních z příjmů sráží z příjmů včetně záloh, uvedených v ustanovení § 36 tohoto zákona. Zde je zakotveno, že metoda srážkové daně se u právnických osob aplikuje u příjmů z podílů na zisku z účasti na obchodní společnosti, podílů na zisku a obdobných plnění z členství v družstvu, z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti, z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění. 

Dále se daň z příjmů vybírá srážkou z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku, z příjmů plynoucích z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu, uvádí Petlachová. Závěrem mluvčí upozornila, že daň vybíraná zvláštní sazbou u zdroje se vybírá u příjmů plynoucích z našeho území do zahraničí uvedených v § 22 zákona o daních z příjmů. A výčet příjmů, ze kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, je pouze demonstrativní.

Seriál: Jak na daně
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).