Hlavní navigace

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2022 a 2023 a jejich změny

17. 1. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Částky, které snižují základ daně, jsou pro poplatníky velmi důležité. Uplatní se v ročním zúčtování, ale i v daňovém přiznání.

Nastává čas na připomenutí nezdanitelných částí základu daně. Především pro rok 2022, protože okamžik zúčtování příjmů se blíží. Pro rok 2023 se prozatím nic nemění. Výraznější změny jsou v plánu až pro následující období (pro rok 2024).

Nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Zaměstnanci si je uplatní v ročním zúčtování daní u svého posledního zaměstnavatele. K tomu musí nejdéle do 15. února 2023 vyplnit příslušnou část tiskopisu. Učiní tak prostřednictvím tiskopisu žádost o roční zúčtování daní. Stejně tak osoby samostatně výdělečně činné uplatní nezdanitelné části v daňovém přiznání. V obou případech je třeba nárok řádně doložit. Způsob prokazování podrobně popisuje ustanovení § 38k a 38l zákona o daních z příjmů. Částečně pokyn GFŘ (pokyn D-22 byl k 1. lednu 2023 nahrazen pokynem GFŘ – D-59). 

Bezúplatné plnění (dříve označované jako dar)

Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. Pokud hodnota daru není známa, určí se cenou zjištěnou v souladu se zákonem o oceňování majetku. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně. Pro rok 2022 lze odečíst maximálně 30 % základu daně. Částka byla dočasně navýšena zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Vláda minulý týden rozhodla, že se opatření pro podporu Ukrajiny uplatní i v roce 2023

Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb. Z hlediska obecného nařízení o ohraně osobních údajů (GDPR) je vhodnější uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu darování orgánů či kostní dřeně řešit formou daňového přiznání.

Aktuálně platí zjednodušené prokazování pro dary poskytnuté na podporu obranného úsilí Ukrajiny na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Postačí prokázání výpisem z účtu, případně ústřižkem složenky. Jde o číslo účtu: 304452700/0300. Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na území České republiky. Zaměstnanec si může tyto dary uplatnit v ročním zúčtování u svého zaměstnavatele. Obdobně tomu má být i v roce 2023.

Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

Od roku 2021 se maximální limit pro odpočet úroků snižuje z 300 000 Kč na 150 000 Kč ročně, avšak pouze pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021. U bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 zůstává limit 300 000 Kč. V případě „nového“ a „starého“ úvěru je třeba nejprve posoudit nový úvěr do sníženého limitu a poté staré úvěry do celkového limitu 300 000 Kč. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25 000 Kč (12 500 Kč u limitu 150 000 Kč) za každý kalendářní měsíc.

Speciální pravidla jsou stanovena rovněž pro refinancování úvěru. V případě, kdy se bude jednat o bytovou potřebu obstaranou před 1. lednem 2021 (nerozhoduje datum podpisu nového úvěru, ale obstarání bytové potřeby), zůstává 300tisícový maximální možný limit. Jestliže by se ale úvěr rozšiřoval o další prostředky (např. dodatkem ke stávající smlouvě na rekonstrukci uskutečněnou až v roce 2021), uplatní se již nový maximální limit 150 000 Kč.

Nadále lze snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. V některých případech musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

V případě, že úvěr poplatník použil na úplatné nabytí (dříve koupě) pozemku, musí do čtyř let od okamžiku nabytí pozemku (dříve uzavření úvěrové smlouvy) zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. Pokud tak neučiní, podává daňové přiznání a zdaní prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.

Penzijní pojištění

Poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření či penzijním připojištění se státním příspěvkem (starší systém – transformovaný fond), si mohou odečíst zaplacené pojistné. Maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč. Zaplacené měsíční příspěvky na penzijní připojištění (nebo doplňkové penzijní spoření) se státním příspěvkem je nutné vždy snížit o 1000 korun (částka, ze které se počítá maximální měsíční státní podpora). Zjednodušeně řešeno, daňově jsou uplatnitelné příspěvky poplatníka převyšující 1000 Kč měsíčně. Jsou akceptovány i mimořádné vklady (jsou daňově výhodné), avšak musí být v tomto smyslu upravena smlouva. V opačném případě budou mimořádné vklady považovány za přeplatek do dalšího období.

Potvrzení pro daňové účely zasílané penzijní společností musí obsahovat celkovou částku, kterou je možné v ročním zúčtování daní nebo v daňovém přiznání uplatnit. Dále je možné uplatnit pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle ustanovení § 15 odst. 5 b zákona o daních z příjmů musí splnit dvě podmínky. Výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období (opět ale maximálně 24 000 korun ročně).

Zákon o daních z příjmů počítá i s možností přechodu ze systému penzijního připojištění se státním příspěvkem do nového doplňkového penzijního spoření. V takovém případě se využije pro daňové účely úhrnný limit 24 000 korun.

Nadále platí desetiletá lhůta pro dodanění při zrušení smlouvy o penzijním připojištění před splněním zákonem stanovených podmínek. Jedná se o dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně. Například při zrušení smlouvy o penzijním připojištění nebo doplňkovém spoření v roce 2022 se podaným daňovým přiznáním dodaní příspěvky uplatněné v letech 2012 až 2021.

Soukromé životní pojištění

Daňoví poplatníci mohou rovněž snížit základ daně o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Stejně jako v případě penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 24 000 korun. Akceptovatelné jsou pouze smlouvy, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Pro uplatnění nezdanitelné částky je nutné splnit zákonné podmínky, a to:

  • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
  • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč,
  • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
  • pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Pokud poplatník výše uvedené podmínky nedodrží a nechá si plnění vyplatit dříve, podává daňové přiznání a do § 10 zákona o daních z příjmů uvede částky, o které si v předchozích letech snižoval základ daně. Výjimkou jsou smlouvy, u nichž nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota je převedena na novou smlouvu splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné částky. I zde je zavedena maximální desetiletá lhůta na dodanění. Dříve uplatněné nezdanitelné části se dodaňovat nebudou.

Jestliže dojde k porušení podmínek (předčasná výplata plnění) a zaměstnanci přispíval zaměstnavatel formou zaměstnaneckého benefitu (příspěvek na životní pojištění), ztrácí toto plnění nárok na osvobození od daně. Také tyto příjmy je třeba zahrnout do daňového přiznání. Zde se uvedou příspěvky zaměstnavatele od roku 2015 a zdaní se jako příjem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů.

Odborové příspěvky

Základ daně zaměstnanců snižují rovněž zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Tímto způsobem si mohou odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3000 korun za zdaňovací období. Nárok se musí uplatnit potvrzením odborové organizace. Vždy se jedná o příspěvky v období od ledna do prosince skutečně zaplacené, nikoli zúčtované ve mzdě zaměstnance.

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední nezdanitelnou částkou je příspěvek na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně lze snížit maximálně o 10 000 korun. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění až 13 000 korun, a osoby s těžším zdravotním postižením dokonce až 15 000 korun. Podmínkou pro uplatnění této částky zůstává, aby úhrady za zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem. Nejedná se však o studium na střední či vysoké škole. Jde o zkoušky v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (složení nebo uznání dílčí kvalifikační zkoušky).

Souhrn pravidel pro nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelné části základu daně Roční limity
Hodnota bezúplatných plnění (darů) na veřejně prospěšné účely. Hodnota jednoho odběru krve a jejích složek je 3000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce a darování kostní dřeně 20 000 Kč Hodnota musí přesáhnout 2 % základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč v úhrnu
Maximálně lze odečíst 15 % ze základu daně (v roce 2022 lze odečíst 30 % ze základu daně, pravděpodobné bude navýšení schváleno i pro rok 2023)
Úroky z úvěrů na bytové potřeby (též zahraniční hypotéka zajištěná nemovitostí v EU nebo EHP) Maximálně 300 000 Kč na domácnost (u bytových potřeb obstaraných po 1. 1. 2021 maximálně 150 000 Kč na domácnost)
Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění  Maximálně 24 000 Kč ročně
Pojistné na soukromé životní pojištění Maximálně 24 000 Kč ročně
Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci Do výše 1,5 % zdanitelných příjmů dle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3000 Kč za rok
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb. Maximálně 10 000 Kč ročně, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč
Jaké jsou nezdanitelné části základu daně a odpočitatelné položky?
Jde o bezúplatné plnění (dary) na veřejně prospěšné účely, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky na penzijní připojištění, pojištění na soukromé životní pojištění, členské příspěvky odborům a úhradu na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Co jsou nezdanitelné části základu daně a odpočitatelné položky?
Nezdanitelnými částmi daně a odpočitatelnými položkami si poplatníci mohou snížit svoji daňovou povinnost. Na rozdíl od slev na dani se odečítají od základu daně a nikoli od vypočtené daně.
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).