Hlavní navigace

Nový občanský zákoník mění smlouvy o dílo

9. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Smlouvu o dílo sjednáte od příštího roku pouze podle nových podmínek. Pozor si musíte dát už při jednání o smlouvě, ale i při sjednání ceny.

Úprava smlouvy o dílo vychází z dosavadního obchodního zákoníku. Zásadní změnou je, že od roku 2014 nebude pro smlouvy platit dvojí režim občanského zákoníku a obchodního zákoníku. Nově zde bude pro všechny platit jednotná právní úprava. Rozdíl mezi smlouvou o dílo uzavřenou s podnikatelem a nepodnikatelem bude kupříkladu v otázce výkladu právního jednání. Zjednodušeně řečeno, u nepodnikatele se právní jednání řídí pravidly v běžném obchodním styku, pouze pokud lze prokázat, že nepodnikatel taková pravidla zná.

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se podle § 2586 nového občanského zákoníku zavazuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité věci (jestliže nespadá pod kupní smlouvu), dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.

Kupní smlouva se od smlouvy o dílo liší poměrem dodávaného materiálu a práce. V případě smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli podstatnou část materiálu, ze kterého se bude věc v budoucnu vyrábět.

Předsmluvní odpovědnost


Autor: www.isifa.com

Opatrní buďte již při předsmluvním jednání, odpovídáte za případnou škodu i ušlý zisk.  

Na pozoru musí být obě smluvní strany již při předsmluvním jednání. Nový občanský zákoník totiž nově upravuje předsmluvní odpovědnost. V případě, kdy některá smluvní strana předsmluvní jednání bezdůvodně ukončí (ačkoliv bylo uzavření smlouvy vysoce pravděpodobné), odpovídá druhé straně za vzniklou škodu, která se vyčíslí dle ztráty z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Doposud se poškozenému přiznává pouze náhrada nákladů, nově se přizná i náhrada ušlého zisku.

Cena smlouvy o dílo

Podstatnou změnou proti dosavadní úpravě je stanovení ceny díla. Právo na zaplacení ceny díla vzniká až provedením díla. Pokud je dílo předáváno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Ovšem v případech, kde je předmětem dílo většího rozsahu se značnými náklady a smluvní strany si předem nesjednaly zálohu, může zhotovitel požadovat část ceny předem podle míry vynaložených nákladů. Cena přitom může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem. A to je zásadní rozdíl.

1. Cena pevnou částkou

Jestliže byla cena sjednaná pevnou částkou (případně odkazem na rozpočet), nemůže ji žádná strana dodatečně měnit proto, že bylo zhotovení díla nákladnější, než se původně předpokládalo. Pouze při mimořádných nepředvídatelných okolnostech může soud rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany mezi sebou vypořádají.

Další možností je sjednání ceny z daného rozpočtu, ovšem s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Tady už je možné cenu navýšit, a to pokud se objeví činnosti nezahrnuté do rozpočtu. Jednoduše proto, že se takové práce při sestavení rozpočtu nepředpokládaly. Jestliže ale zvýšení ceny přesahuje deset procent původní ceny a objednatel s ním nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit. Poměrnou část ceny dle rozpočtu ale musí zaplatit. Při zvýšení nižším než deset procent a nesouhlasu odběratele, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

2. Cena stanovená odhadem

Při ceně stanovené odhadem si musí dát smluvní strany pozor na její zvyšování. Jestliže by se jednalo o podstatné překročení ceny, musí to zhotovitel oznámit objednateli bez zbytečného odkladu po zjištění potřeby jejího zvýšení, jinak nebude mít právo na zaplacení rozdílu v ceně. V případě, že objednatel se zvýšením nebude souhlasit, může od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Pokud ale má z částečně provedeného díla prospěch, musí zaplatit poměrnou část ceny zhotoviteli. Jestliže neodstoupí, má se za to, že se zvýšením ceny souhlasí.

Dokončení díla

Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. V případech, kdy k předvedení způsobilosti díla byly sjednány zkoušky, musí se jich účastnit objednatel nebo nestranná a hodnověrná osoba.

Objednatel převezme dokončené dílo buď s výhradami, nebo bez výhrad. Výhradami je myšleno vytknutí vad. Dílo, které neodpovídá smlouvě, má vadu. Ale musí tak učinit neprodleně, v opačném případě může zhotovitel namítat, že výhrady nebyly včas uplatněny. 

Stavební dílo

Nový občanský zákoník upravuje samostatně určitá specifika děl prováděných jako stavební práce. Například provádění kontroly stavebních prací odběratelem nebo odpovědnost za vady. Dále společnou odpovědnost zhotovitele a poddodavatele zhotovitele, dodavatele stavební dokumentace nebo stavebního dozoru, pokud vady stavby jsou způsobeny také v důsledku chyb v jejich činnosti.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady. A to takové, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Naopak skryté vady bude možné namítat až do pěti let po převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. Tady se zhotovitel může zprostit odpovědnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou zvolenou objednatelem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).